42
Vyumba vya alavyadzi-sadaka
Phahi ye mutu wanilongoza kuphiya muhala wa kondze uphande wa vurini, naye achinireha kpwenye vyumba vyokala vinalolana na muhala wa kondze. Na kulolana na muhala wa ndani, kuphakana na ro dzengo ra macheye, phakala na vyumba uphande wa vurini wa ro dzengo. Ro dzengo ambaro mryangowe kala unalola uphande wa vurini, kala rina ure wa mita mirongo mitsano na upana wa mita mirongo miiri na tsano. Naro kala rina gorofa tahu na barazaze za uphande mmwenga kala zinalolana na mtsiriri wa muhala wa kondze na uphande wanjina kala zinalolana na nafwasi iriyo wazi ya muhala wa ndani yenye upana wa mita kumi. Uphande wanjina tsona wa ro dzengo, kala phana vyumba ambavyo miryangoye inalola vurini. Mbere ya vyo vyumba kala phana njira ya ndani yenye upana wa mita tsano na ure wa mita mirongo mitsano. Phahi vyo vyumba vya dzulu kala ni vifupi kpwa mana baraza zizo zaviphunguza kuriko zirivyoviphunguza vya kahi-kahi na vya tsini. Mana kala vina gorofa tahu, wala taviyakala na nguzo dza madzengo ganjina ga nyo muhala. Phahi chila chumba chirichokala dzulu kala ni chembamba kuriko cha kahi-kahi na cha tsini. Kala phana ukuta olunga-lunga yo njira kanda-kanda ya vyo vyumba uriovwehwa zaidi uphande wa muhala wa kondze. Urewe kala ukazidi ure wa vyo vyumba virivyo phephi kpwa mita mirongo miiri na tsano. Mana nyo mlolongo wa vyumba vyokala vinalola muhala wa kondze kala una ure wa mita mirongo miiri na tsano, na mlolongo wa vyumba vyokala phephi na nyumba ya kuvoya Mlungu kala una ure wa mita mirongo mitsano. Tsini ya vyumba vivi kala phana njira ya kuinjirira vyo vyumba kutsupira muhala wa kondze kula uphande wa mlairo wa dzuwa. 10 Ko uphande wa mwakani kala kuna vyumba kulunga-lunga nyo ure wa ukuta wa muhala wa kondze vyogbwirana na muhala wa nyumba ya kuvoya Mlungu kulolana na ukuta wa kondze.* 42:10 Mwakani Chieburania chinaamba uphande wa mlairo wa dzuwa. 11 Vyumba vivi kala vina njira mbere zao, navyo kala vi sawa na vira vya uphande wa vurini, urewe, upanawe, njiraze za kutulukira, na vira vyopangbwa. 12 Phahi yo miryango ya vyumba vya uphande wa mwakani yainjirwa kutsupira mryango uriokala mbere ya njira yolunga-lunga ukuta wendererao kuphiya uphande wa mlairo wa dzuwa.
13 Chisha ye mutu achiniamba, “Vyumba vya uphande wa vurini na vya uphande wa mwakani vinavyolola muhala wa ndani, ni vyumba vitakatifu. Alavyadzi-sadaka amuhumikirao Mwenyezi Mlungu andarya vitu virivyo vitakatifu zaidi mumo. Andaika vitu virivyo vitakatifu zaidi: sadaka za mtsere, sadaka za kuusa dambi na sadaka za kuusa makosa, mana phatu hipho ni phatakatifu zaidi. 14 Alavyadzi-sadaka ndiphoinjira pho phatakatifu, taandatuluka na kuinjira muhala wa kondze bila ya kuvula mavwazi gao agahumirago wakati wa huduma, mana mavwazi gaga ni matakatifu. Andavwala nguwo zanjina kabila taadzangbwephiya phephi na seemu iriyo wazi ambapho atu nkukusanyika.”
15 Phahi ariphomala kupima seemu ya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, wanituluza kondze na ryango rilolaro mlairo wa dzuwa na achizunguluka kupima eneo rosi ra nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 16 Achipima uphande wa mlairo wa dzuwa na chigongo cha kupimira, kuchikala ni mita magana mairi na mirongo mitsano. 17 Achipima uphande wa vurini, kuchikala ni mita magana mairi na mirongo mitsano kuhumira chigongo cha kupimira. 18 Achipima uphande wa mwakani, kuchikala ni mita magana mairi na mirongo mitsano kpwa kuhumira chigongo cha kupimira. 19 Achigaluka achiphiya uphande wa mtswerero wa dzuwa, achipima mita magana mairi na mirongo mitsano kuhumira chigongo cha kupimira. 20 Phahi wapima zo seemu za pande zosi ne za ukuta wa kutenga phatu phatakatifu na phatu pha kawaida. Nao kala una ure wa mita magana mairi na mirongo mitsano chila uphande.

*42:10 42:10 Mwakani Chieburania chinaamba uphande wa mlairo wa dzuwa.