43
Utukufu wa Mlungu unauya
nyumba ya kuvoya Mlungu
Chisha ye mutu achinireha hadi ryango rilolaro mlairo wa dzuwa, 43:2 Ezekieli 10:3–4,18–19; 11:22–23; Maono 1:15nami nchiona utukufu wa Mlungu wa Iziraeli uredza kula uphande wa mlairo wa dzuwa. Sautiye kala ni dza mvumo wa madzi manji, na yo tsi kala inangʼala-ngʼala kpwa nyo utukufuwe. Go maono nrigoona kala ni dza maono nrigokala nkagaona ariphokpwedza bomola nyo mudzi na dza maono nrigoona kanda-kanda ya muho Kebari, nami nchidzibwaga chimabumabu. Nyo utukufu wa Mwenyezi Mlungu uriphokala unainjira nyumba ya Mwenyezi Mlungu kutsupira ryango rilolaro mlairo wa dzuwa, ye Roho waniunula na achinireha muhala wa ndani, na lola, utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchiodzaza yo nyumba ya kuvoya Mlungu.
Ye mutu ariphokala aimire phephi nami, násikira mutu anagomba nami kula mo ndani ya nyumba. Iye waniamba, “Mwanadamu, phapha ndipho phatu pha chihi changu cha chifalume na phatu pha kuikira nyayo zangu, phatu ndiphosagala kahi ya atu a Iziraeli ta kare na kare. Nao atu a Iziraeli taandaritiya najisi dzina rangu takatifu, si aho wala afalume aho kpwa kuabudu vizuka vyao na kpwa nyufu za afalume aho himo mwatu mwao mwa dzulu mwa ibada. Kpwa kuika chizingiti chao phephi na chizingiti changu na mimo ya miryango yao phephi na mimo ya mryango wangu na kutengbwa ni ukuta bahi. Aho kala ananajisi dzina rangu takatifu kpwa mahendo gao ga kutsukiza. Kpwa hivyo náangamiza kpwa tsukizi zangu. Vivi sambi, naariche kuabudu vizuka na kuusa miri ya atawala aho kure nami, nami ndasagala kahi-kahi yao ta kare na kare.
10 “Phahi uwe mwanadamu, ambira atu a Iziraeli vyo yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu irivyo na mchorowe, ili akaweze kugbwirwa ni haya kpwa makosa gao. 11 Ndiphogbwirwa ni haya kpwa gosi arigohenda, aonyese mchoro wa yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu, irivyopangbwa, miryango ya kutulukira na ya kuinjirira na umbore kpwa jumula na malagizoge gosi na shariyaze zosi. Gaga gaandike mbere zao, ili akale aaminifu kulunga mchorowe wosi na kulunga malagizoge gosi. 12 Higa ndigo malagizo ga nyumba ya Mwenyezi Mlungu: Seemu yosi ya chirere cha mwango ichiyoizunguluka indakala takatifu sana. Elewani kukala gaga ni malagizo ga nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
Phatu pha kulavira sadaka
13  43:13 Kutsama 27:1–2; 2 Nyakati 4:1“Vivi ndivyo vipimo vya phatu pha kulavira sadaka: Phakala na mfumbi kuzunguluka ro hako ra phatu pha kulavira sadaka, nao wakala ni nusu mita kuphiya tsini na upana wa nusu mita na mkanda wa upana wa robo mita kuzunguluka kanda-kanda ya nyo mfumbi. Hichi ndicho ndichokala chimoche: 14 Nyo ukutawe kula pho photsi hakoni hadi daraja ra tsini chimoche ni mita mwenga na upanawe nusu mita. Na kula daraja dide hadi daraja kulu nyo ukutawe kala una chimo cha mita mbiri na upana wa nusu mita. 15 Na seemu ya dzulu ya phatu pha kulavira sadaka phandakala na chimo cha mita mbiri, napho phandakala na pembe ne kuphiya dzulu. 16 Na pho phaaswapho moho kala ni mraba, urewe kala ni mita sita na upanawe mita sita. 17 Daraja ra dzulu piya kala ni mraba, rindakala na ure wa mita sabaa na upana wa mita sabaa, mkanda wa upana wa robo mita na mchinga wa nusu mita kuzunguluka. Ngazi za phatu pha kulavira sadaka zindalola mlairo wa dzuwa.”
18  43:18 Kutsama 29:35–37Chisha ye mutu achiniamba, “Mwanadamu, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Higa ndigo malagizo ga vira ambavyo mundalavya sadaka za kuochwa na kumwagira-mwagira mlatso phatu pha kulavira sadaka wakati ndiphodzengbwa. 19 Undaapha alavyadzi-sadaka ambao ni Alawi a chivyazi cha Sadoki, edzao phephi nami kunihumikira, ndzau ya sadaka ya kuusa dambi, Mwenyezi Mlungu anaamba. 20 Undahala seemu ya milatso upake zo pembe ne za pho phatu pha kulavira sadaka na kpwenye pembe ne za daraja na kpwenye nyo mkanda kuzunguluka. Kpwa njira iyo pho phatu pha kulavira sadaka undaphatakasa na kuphahendera upatanisho. 21 Chisha undahala yo ndzau ya kuusa dambi na uioche pho phatu phariphotengbwa kondze ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 22 Kuchicha, undalavya sadaka ya kuusa dambi, ndenje isiyo na chirema na pho phatu pha kulavira sadaka phandahendwa phatakatifu dza pharivyohendwa phatakatifu kpwa ndzau iyo. 23 Ndiphomala kuphatakasa, undalavya sadaka mwana ndzau asiye na chirema na turume risiro na chirema kula mo chaani. 24 Nawe undaareha mbere za Mwenyezi Mlungu, nao alavyadzi-sadaka andaatimvira munyu na kualavya dza sadaka ya kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu. 25 Kpwa muda wa siku sabaa mundalavya ndenje ya kuusira dambi chila siku. Piya mundalavya ndzau na turume asio na chirema kula mo chaani. 26 Kpwa muda wa siku sabaa andahendera phatu pha kulavira sadaka upatanisho, kuitakasa na kuitenga kpwa ajili ya Mlungu. 27 Muda uho ndiphosira, kuandzira siku ya nane na kpwenderera, alavyadzi-sadaka andalavya sadaka zenu za kuochwa na sadaka zenu za amani dzulu ya phatu pha kulavira sadaka nami ndakukubalini. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

43:2 43:2 Ezekieli 10:3–4,18–19; 11:22–23; Maono 1:15

43:13 43:13 Kutsama 27:1–2; 2 Nyakati 4:1

43:18 43:18 Kutsama 29:35–37