44
Ryango ra mlairo wa dzuwa
rinafungbwa
Chisha ye mutu achiniuyiza ryango ra kondze ra nyumba ya Mwenyezi Mlungu rilolaro mlairo wa dzuwa naro richikala rikafungbwa. Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Ryango riri rindasala kufungbwa, tarindavugulwa wala takuna mutu yeyesi ndiyeinjirira ryango riri. Kpwa mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli nkarihumira kuinjirira, kpwa hivyo ni risale kufungbwa. Mkpwulu macheye ndiye ambaye anaweza kusagala ndani ya ro ryango kurya chakurya mbere za Mwenyezi Mlungu. Iye andainjira na njira ya baraza ya ryango na kutuluka kutsupira phapho.”
Kuinjira nyumba ya kuvoya Mlungu
Chisha ye mutu achinireha mbere za yo nyumba ya kuvoya Mlungu na njira ya ryango ra vurini. Phahi nálola nami nchiona utukufu wa Mwenyezi Mlungu ukaodzaza yo nyumba ya kuvoya Mlungu, nami nchidzibwaga chimabumabu. Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwanadamu, lola vinono, uphundzeto na gbwira gosi ndigokuambira kuhusu malagizo ga nyumba ya Mwenyezi Mlungu na shariyaze zosi. Nawe henda makini umanye ni atu aphi ndioruhusiwa kuinjira nyumba ya kuvoya Mlungu na hara ambao taandaruhusiwa. Aambire nyo aasi, atu a Iziraeli kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nkasinywa ni higo mambo genu ga kutsukiza mwi atu a Iziraeli. Mwimwi mkunajisi nyumba yangu wakati munanilavira chakurya changu, marunya na milatso, kpwa kuinjiza ajeni ambao taayatiywa tsatsani na taamuogopha Mlungu. Mwimwi mwavundza chilagane changu kpwa mambo genu ga kutsukiza. Namwi tamtundzire vitu vyangu vitakatifu, ela mwi mwatsambula ajeni kuimirira nyumba ya kuvoya Mlungu.
“Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mjeni yeyesi ambaye kayatiywa tsatsani na kaniogopha kandainjira kpwenye nyumba yangu, hata akale anasagala kahi ya atu a Iziraeli.
10 “Ela Alawi ariokala kure nami kpwa kulunga na kuabudu vizuka vyao wakati Aiziraeli ariphonikosera, andatiywa adabu kpwa dambi zao. 11 Aho andaruhusiwa kuhumika kahi za eneo ra nyumba yangu. Anaweza kukala arindzi a maryango na kuhenda kazi za eneo ra nyumba yangu. Piya anaweza kutsindzira atu nyama aho a sadaka za kuochwa na sadaka zanjina, nao andaima mbere zao aahumikire. 12 Kpwa sababu aahumikira mbere za vizuka vyao, ahenda atu a Iziraeli ahende dambi, kpwa hivyo nkaapa kukala andatiywa adabu kpwa dambi zao, Mwenyezi Mlungu anaamba. 13 Aho taandanisengerera, kunihumikira dza alavyadzi-sadaka wala kusengerera sadaka zangu takatifu, vitu ambavyo ni vitakatifu zaidi. Aho ni avumirire waibu wa mahendo ga kutsukiza arigogahenda. 14 Ela nindaahenda akale arindzi a nyumba yangu, kpwa kazi za kawaida na gosi ambago ni gahendwe mumo.
15 “Ela nyo alavyadzi-sadaka ambao ni Alawi a chivyazi cha Sadoki, ariohenda kazi kpwenye nyumba yangu kpwa uaminifu, wakati atu a Iziraeli ariphokala kure nami na kuangamika, andanisengerera na kuhumika mbere zangu, andaima mbere zangu alavye marunya na milatso ya sadaka, Mwenyezi Mlungu anaamba. 16 Aho machiyao ndio ndioinjira nyumba yangu na aho machiyao ndio ndiolavya sadaka phatu phangu pha kulavira sadaka na kuhenda gosi nrigoalagiza. 17  44:17 Kutsama 28:39–43; Alawi 16:4Wakati anainjira maryango ga muhala wa ndani, andavwala mavwazi ga katani. Ndiphokala ananihumikira kpwenye muhala wa ndani na ndani ya nyumba yangu, taandavwala nguwo zotengezwa na nyoya za mangʼondzi. 18 Aho andavwala viremba vya katani na suruwale za katani vibiruni. Ni asidzifunge chochosi ambacho chindaahenda atuluke jasho. 19  44:19 Alawi 16:23Ndiphotuluka kuinjira muhala wa kondze kuriko na atu ni aandze kuvula mavwazi gao arigovwala wakati ariphohumika, agariche vyumba vitakatifu, asedze akatakasa nyo atu kpwa mavwazi gao. 20  44:20 Alawi 21:5Aho taandanyola vitswa vyao, wala kuricha nyere zao zikale nyire, aho ni azidire tu. 21  44:21 Alawi 10:9Taphana mlavyadzi-sadaka yeyesi ndiyeruhusiwa kunwa uchi ainjirapho muhala wa ndani. 22  44:22 Alawi 21:7,13–14Taandaruhusiwa kulóla gungu, wala mchetu ariyerichwa ni mlumewe, ela ni alóle mwanamwali kula kpwa nyo atu a Iziraeli au alóle gungu ambaye mlumewe kala ni mlavyadzi-sadaka. 23  44:23 Alawi 10:10Andaafundza atu angu kumanya tafwauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kawaida na kuaonyesa kutafwautisha vitu najisi na virivyo swafi. 24 Aho andakala aamuli a malau, na andaamula kulengana na malagizo gangu. Andagbwira shariya na amuri zangu kuhusu sikukuu zangu zirizopangbwa na kutakasa siku zangu za kuoya.
25  44:25 Alawi 21:1–4“Mlavyadzi-sadaka ni asidzinajisi kpwa kuguta lufu, ela napho lufu hiro ni ra ise au nine, ra mwanawe mlume au mchetu, ra nduguye mlume au mchetu ambaye kadzangbwelólwa, hipho anaweza kudzinajisi. 26 Mlavyadzi-sadaka ndiyeguta lufu ni lazima alunge sharee ya kudzitakasa. Chisha siku sabaa badaye, 27 andainjira muhala wa ndani wa nyumba yangu kpwendahumika Phatu Phatakatifu, mumo andalavya sadakaye ya kuusa dambi, Mwenyezi Mlungu anaamba.
28  44:28 Isabu 18:20“Aho taandakala na urisi isiphokala mimi, mimi ndimi urisi wao. Msiaphe mali yoyosi mo Iziraeli, mana mimi ni mali yao. 29  44:29 Isabu 18:8–19Andarya sadaka za mtsere, za kuusa dambi na za kuusa makosa na chila chotengerwa Mwenyezi Mlungu ko Iziraeli chindakala chao. 30 Na mavuno gosi ga kpwandza-kpwandza ga chila aina na sadaka za chila aina zindakala za alavyadzi-sadaka. Piya mundaapha unga wa kpwandza mundiphosaga mavuno ga mwandzo ili nyumba zenu ziphahe kujaliwa. 31  44:31 Alawi 22:8Nyo alavyadzi-sadaka ni asirye nyama ya nyama yeyesi chiyefwa mwenye au chiyemwamulwa ni nyama wa tsakani, akale wa mapha au wa magulu mane.

44:17 44:17 Kutsama 28:39–43; Alawi 16:4

44:19 44:19 Alawi 16:23

44:20 44:20 Alawi 21:5

44:21 44:21 Alawi 10:9

44:22 44:22 Alawi 21:7,13–14

44:23 44:23 Alawi 10:10

44:25 44:25 Alawi 21:1–4

44:28 44:28 Isabu 18:20

44:29 44:29 Isabu 18:8–19

44:31 44:31 Alawi 22:8