45
Tsi inaganywa
“Ndiphoganya yo tsi ili ikale urisi wenu, mundatenga seemu ya yo tsi ikale ya Mwenyezi Mlungu. Yo seemu takatifu indakala na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na upana wa mita elufu kumi. Seemu iyo indakala takatifu. Kahi ya seemu iyo, phakale na chiseemu cha mita magana mairi na mirongo mitsano kpwa mita magana mairi na mirongo mitsano ambacho chindakala cha nyumba ya Mwenyezi Mlungu na eneo ra wazi kuzunguluka mita mirongo miiri na tsano. Kula seemu iyo takatifu, undapima seemu ya ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na upana wa mita elufu tsano, ambapho phandakala nyumba ya Mwenyezi Mlungu, yani phatu phatakatifu zaidi. Iyo indakala seemu takatifu ya yo tsi, nayo indakala ya nyo alavyadzi-sadaka, ahumikao ndani ya nyumba ya kuvoya Mlungu, asengerao ili kumuhumikira Mwenyezi Mlungu, napho phandakala phatu pha nyumba zao na phatakatifu kpwa ajili ya nyumba ya kuvoya Mlungu. Seemu ichiyosala ya ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano, na upana wa mita elufu tsano indakala ni ya Alawi ahumikao kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu nayo indakala ya midzi yao ya kusagala.
“Kulunga-lunga yo seemu takatifu yotengbwa, mundapima seemu yenye upana wa mita elufu mbiri magana matsano na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano, ikale ya mudzi. Nayo indakala ya atu osi a Iziraeli.
“Na seemu ndiyokala ya mkpwulu indakala ya uphande hinyu na uphande hinyu wa seemu yotengbwa kukala takatifu na seemu ya mudzi. Indaenderera uphande wa mtswerero wa dzuwa hadi Bahari Kulu na kpwenderera uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mphaka wa mlairo wa dzuwa. Urewe kula mtswerero wa dzuwa hadi mlairo wa dzuwa undakala sawa-sawa na seemu ya mbari mwengayapho. Tsi ihi indakala ni maliye ko Iziraeli. Chisha akulu angu taandaonera tsona atu angu ela andaaruhusu atu a Iziraeli kuihala yo seemu yanjina ya tsi kulengana na mbari zao.
“Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Vinatosha mwi akulu a Iziraeli! Komesani fujo na kuonera, na mkahukumu kpwa haki. Richani kuausa atu angu kula kpwenye tsi yao, Mwenyezi Mlungu anaamba. 10  45:10 Alawi 19:36Ni mkale na ratili za haki, efa za haki na bathi* 45:10 Efa ni chipimo cha kupimira vitu vikavu bathi ni chipimo cha kupimira vitu vya madzi-madzi. za haki. 11 Chipimo cha efa ni cha kupimira vitu vikavu, nacho ni chikale sawa na chipimo cha bathi ambacho ni chipimo cha kupimira vitu vya madzi-madzi. Chipimo cha bathi ni chikale seemu mwenga ya kumi ya chipimo cha homeri, vivyo hivyo efa ni ikale seemu mwenga ya kumi ya homeri. Homeri ndicho chipimo cha kawaida cha kulenganishira hivyo vipimo vyanjina. 12 Nayo shekeli 45:12 Shekeli mwenga ni sawa na giramu kumi na mwenga na nusu. mwenga indakala sawa na gera mirongo miiri. Shekeli mirongo sita ni sawa na mina mwenga.
13 “Hino ndiyo sadaka ambayo mundalavya: Atu andalavya seemu mwenga ya sita ya efa kpwa chila homeri mwenga ya nganu na seemu mwenga ya sita ya efa kpwa chila homeri ya shayiri. 14 Na seemu ya mafuha yolagizwa, ni seemu mwenga ya kumi ya bathi kula kpwa chila kori (kori, dza homeri i sawa na bathi kumi). 15 Piya andalavya mfugo mmwenga kula kpwenye chaa cha mbuzi na mangʼondzi magana mairi, kula kpwenye mjina mnono wa Aiziraeli. Hivi vyosi ndivyo ndivyohumirwa kpwa sadaka za mtsere, za kuochwa na sadaka za amani ambazo zindarehera upatanisho kpwa hinyo ndio zilavya, Mwenyezi Mlungu anaamba. 16 Atu osi a yo tsi andaungana kulavya sadaka ihi kpwa ye mkpwulu ko Iziraeli. 17 Ela katika sikukuu za kulumbwa kpwa mwezi, za Siku za Kuoya na sikukuu zanjina zosi za atu a Iziraeli, ye mkpwulu andalavya sadaka za kuusa dambi, za mtsere, za kuochwa, na sadaka za amani. Sadaka zizi zosi zindalaviwa kpwa kureha upatanisho kpwa ajili ya atu a Iziraeli.
18 “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Siku ya kpwandza ya mwezi wa mwandzo, mundahala mwana ndzau asiye na chirema na mtakase phatu phatakatifu. 19 Mlavyadzi-sadaka andahala seemu ya nyo mlatso wa sadaka ya kuusira dambi na aipake mimo ya miryango ya nyumba ya kuvoya Mlungu, zo pembe ne za daraja ra dzulu ra phatu pha kulavira sadaka na mimo ya ryango ra muhala wa ndani. 20 Siku ya sabaa ya nyo mwezi, mundamuhendera dza vivyo mutu achiyehenda dambi bahati mbaya au kpwa kusamanya. Hivyo undaihendera upatanisho yo nyumba ya kuvoya Mlungu.
21  45:21 Kutsama 12:1–20; Isabu 28:16–25“Siku ya kumi na ne ya mwezi wa mwandzo, mundasherekeya sikukuu ya Pasaka, namwi mundarya mikahe isiyotiywa hamira kpwa siku sabaa. 22 Siku iyo ye mkpwulu andalavya sadaka ya ndzau kpwa kudziusira dambi ye mwenye na dambi za atu osi a tsi ya Iziraeli. 23 Phahi kpwa muda wa zo siku sabaa za sharee, chila siku andamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa za ndzau sabaa, maturume sabaa gasigo na virema na ndenje ya kuusira dambi. 24 Andalavya sadaka ya mtsere efa mwenga kpwa chila ndzau, efa mwenga kpwa chila turume na hini ya mafuha kpwa chila efa mwenga. 25  45:25 Alawi 23:33–36; Isabu 29:12–38Wakati wa zo siku sabaa za sikukuu ya vibanda ambayo nkuandza siku ya kumi na tsano ya mwezi wa sabaa, andalavya dza vivyo kpwa sadaka za kuusa dambi, za kuochwa, za mtsere na za mafuha kpwa siku sabaa.

45:10 45:10 Alawi 19:36

*45:10 45:10 Efa ni chipimo cha kupimira vitu vikavu bathi ni chipimo cha kupimira vitu vya madzi-madzi.

45:12 45:12 Shekeli mwenga ni sawa na giramu kumi na mwenga na nusu.

45:21 45:21 Kutsama 12:1–20; Isabu 28:16–25

45:25 45:25 Alawi 23:33–36; Isabu 29:12–38