46
“Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ryango ra muhala wa ndani rilolaro uphande wa mlairo wa dzuwa rindafungbwa kpwa siku sita za kuhenda kazi, ela rindavugulwa Siku ya Kuoya na sikukuu ya kulumbwa kpwa mwezi. Ye mkpwulu andainjira kula muhala wa kondze kutsupira baraza ya ryango, na aime kpwenye mimo ya ro ryango. Alavyadzi-sadaka andalavya sadakaye ya kuochwa na ya amani, naye andaabudu phenye chizingiti cha ryango. Chisha andatuluka kondze, ela ro ryango tarindafungbwa hadi dziloni. Siku za Kuoya na za kulumbwa kpwa mwezi, atu a yo tsi andaabudu mbere ya ryango mbere za Mwenyezi Mlungu. Sadaka ya kuochwa ambayo mkpwulu andailavya kpwa Mwenyezi Mlungu Siku ya Kuoya ni ana turume sita, osi asio na virema na turume mwenga risiro na chirema. Na sadaka ya mtsere indakala efa mwenga ya unga kpwa chila turume, na sadaka ya mtsere kpwa hara ana turume andalavya chiasi awezacho kulavya. Hini mwenga ya mafuha indalaviwa na efa mwenga. Siku ya kulumbwa kpwa mwezi andalavya mwana ndzau, ana turume sita na turume, osi asio na virema. Andalavya sadaka ya mtsere, efa mwenga ya unga kpwa chila mwana nzau na efa mwenga kpwa chila turume. Na kpwa hara ana turume, andalavya chiasi awezacho kulavya. Hini mwenga ya mafuha indalaviwa na efa mwenga. Ye mkpwulu ndiphoinjira, andainjira kutsupira baraza ya ryango na andatuluka na phapho.
“Atu a yo tsi ndiphokpwedza mbere za Mwenyezi Mlungu siku za sikukuu zirizopangbwa, iye ndiyeinjira kuabudu kutsupira ryango ra vurini, andatuluka kutsupira ryango ra mwakani. Na yeyesi ndiyeinjira kuabudu kutsupira ryango ra mwakani, andatuluka kutsupira ryango ra vurini. Naasituluke kutsupira ryango achiroinjirira, ela náatuluke kutsupira ryango ririro mbereze. 10 Atu ndiphoinjira ye mkpwulu andainjira phamwenga nao, na ndiphokala anatuluka, andatuluka nao.
11 “Wakati wa sikukuu zizo na zanjina zoikpwa, andalavya sadaka ya mtsere, efa mwenga ya unga kpwa ndzau na efa mwenga kpwa turume. Na kpwa hara ana turume, andalavya chiasi awezacho kulavya. Hini mwenga ya mafuha indalaviwa na efa mwenga. 12 Mkpwulu ndipholavya sadaka ya hiyari kpwa Mwenyezi Mlungu, ikale ni sadaka ya kuochwa au ya amani, andavugurirwa ryango rilolaro mlairo wa dzuwa. Naye andalavya sadakaye ya kuochwa au ya amani dza ahendavyo Siku ya Kuoya. Chisha andatuluka kondze na badaye ro ryango rindafungbwa.
13 “Andamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa, mwana turume wa mwaka mmwenga asiye na chirema, naye andailavya chila ligundzu. 14 Phamwenga na sadaka iyo andalavya sadaka ya mtsere chila ligundzu, yani unga mnono seemu mwenga ya sita ya efa na seemu mwenga ya tahu ya hini ya mafuha ambago gandatsanganywa na ura unga mnono. Riri ni lagizo ra hata kare na kare kuhusu sadaka ihi kpwa Mwenyezi Mlungu. 15 Hivyo ndivyo ambavyo mwana turume, sadaka ya mtsere na mafuha gandalaviwa chila ligundzu ikale sadaka ya kuochwa ya chila siku.
16 “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mkpwulu achimupha mwanawe yeyesi munda ukale urisiwe, undakala wakpwe na chivyaziche ta kare na kare. 17  46:17 Alawi 25:10Ela achimupha mmwenga wa atumishie munda, undakala wa ye mtumishi hadi mwaka wa kurichirwa huru, munda uho undamuuyira ye mkpwulu. Urisiwe ni wa anae tu. 18 Ye mkpwulu ni asihale urisi wa atu na kuahenda auke kpwenye minda yao. Iye ni aaphe anae urisi kula kpwa vituvye, ili atu angu asifutwe urisi wao.”
19 Chisha ye mutu achinireha kutsupira njira yokala kanda ya ro ryango hadi phokala vyumba vitakatifu vilolavyo vurini, ambavyo ni vya alavyadzi-sadaka naye achinionyesa phatu kanda, uphande wa mtswerero wa dzuwa. 20 Achiniamba, “Hipha ni phatu ambapho alavyadzi-sadaka andajita nyama za sadaka ya kuusa makosa na ya kuusa dambi, na ndiphotengeza mikahe ya sadaka za mtsere, ili asizirehe muhala wa kondze na kutakasa nyo atu.”
21 Chisha achinireha muhala wa kondze, na achinilongoza kutsupa zo pembe ne za nyo muhala. Na chila pembe ya nyo muhala kala phana muhala mdide. 22 Kahi za zo pembe ne za nyo muhala wa kondze kala phana mihala midide ya ure wa mita mirongo miiri na upana wa mita kumi na tsano, yo mihala mine midide kala i sawa. 23 Hira mihala mine kala ikazungulukpwa ni ukuta mfupi wa mawe, na mafiga pande zosi kanda-kanda ya nyo ukuta. 24 Ndipho achiniamba, “Higa ni madziko ga kujitira ambago gandahumirwa ni hara ahumikao kahi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu kujitira nyama za sadaka chizorehwa ni atu.”

46:17 46:17 Alawi 25:10