10
Atu anakubali na kutubu makosa gao
Wakati Ezira ariphokala anavoya na kukubali makosa gao, warira na achichita mavwindi na kusujudu mbere za nyumba ya kuvoya Mlungu, borori kulu ra Aiziraeli alume, achetu na anache akusanyika kumzunguluka, nao achirira kpwa sonono. Ndipho Shekania mwana wa Jehieli wa chivyazi cha Elamu, achimuamba Ezira, “Swiswi tahukakala aaminifu kpwa Mlungu wehu mana hukalóla achetu a chijeni kula tsi hino. Ela hata hivyo kuchere na kuluphiro ra Iziraeli kuongokerwa. Phahi nahuikeni chilagane na Mlungu wehu huazole aha achetu na ana ao, kulengana na ushaurio uwe bwana wangu na wa nyo aogophao amuri za Mlungu wehu. Vivyo navihendwe kulengana na shariya. Hebu unuka, mana ihi ni kaziyo. Dina chilume uvihende, naswi hundakuterya.”
Phahi Ezira waima na achiaapisha nyo vilongozi, a alavyadzi-sadaka, Alawi na Aiziraeli osi ili akale andahenda go ambago kala gakagombwa. Chisha Ezira achiuka pho mbere za nyumba ya Mlungu, achiinjira chumbani kpwa Jehohanani mwana wa Eliashibu. Ariphokala hiko, kayarya chitu wala kunwa madzi mana kala achere kurira kpwa vira ambavyo atu ariouya kula ko arikokala akatsamizwa kpwa lazima kala sio aaminifu. Phahi atu atangazirwa Juda yosi na Jerusalemu kukala atu osi ariokala akahalwa mateka na achiuya akutane Jerusalemu. Na mutu yeyesi ambaye kandafika kuko kpwa muda wa siku tahu, kulengana na amuri ya akulu na atumia, andafutwa malize zosi na ye mwenye atengbwe na ro kundi ra atu ariokala akahalwa mateka na achiuya.
Bada ya siku tahu alume osi a Juda na Benjamini akusanyika ko Jerusalemu, na siku iyo kala ni tarehe mirongo miiri mwezi wa tisiya. Atu osi achisagala pho muhala wa nyumba ya kuvoya Mlungu, kuno anakakama kpwa nyo uziho wa ro neno na kpwa mvula kulu ambayo kala inanya. 10 Ndipho mlavyadzi-sadaka Ezira waima achigomba nao achiamba, “Mkakosa kukala aaminifu kpwa kulóla achetu a chijeni, chihivyo mkaenjereza makosa ga Aiziraeli. 11 Vivi kubalini na mtubu makosa genu kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu, chisha muhende vira alondavyo. Dzitengeni na atu a tsi ihi na nyo achetu enu a chijeni.”
12 Nao atu osi katika nyo mkpwutano achijibu kpwa sauti kulu achiamba, “Gago uchigogomba ni kpweli, naswi hundagahenda. 13 Ela phahi hu anji phatu phapha, tsona ni wakati wa mvula nyinji kpwa vivyo tahuweza kuima kondze. Tsona kazi ihi si ya siku mwenga au mbiri, mana hu anji huriohenda kosa hiri. 14 Akulu ehu naashuulike kpwa ajili ya mkpwutano wosi. Chisha chila mutu kuko midzini kpwehu ariyelóla mchetu wa chijeni, naedze wakati ndiopangbwa, phamwenga na atumia na aamuli a chila mudzi, hadi tsukizi za Mlungu wehu kpwa atue kuhusu dzambo riri zidigirike.” 15 Jonathani mwana wa Asaheli na Jazeya mwana wa Tikiva machiyao ndio ariopinga mpango uhu nao achiungbwa mkpwono ni Meshulamu na Shabethai ambaye kala ni Mlawi.
16 Phahi nyo atu ariokala akahalwa mateka na achiuya ahenda dza vyokala vikagombwa. Mlavyadzi-sadaka Ezira watsambula alume ariokala ni vilongozi a mbari, mmwenga kula kahi za chila chivyazi na osi achiandikpwa madzina gao. Atu aha asagala na achiandza kuchunguza go malau tarehe mwenga ya mwezi wa kumi,* 10:16 Mwezi wa kumi wa Chieburania nkula kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mbiri na wa kpwandza wa kalenda zehu za sambi hipha kala ni tarehe mirongo miiri na tisiya mwezi wa kumi na mbiri. 17 Iriphofika tarehe mwenga ya mwezi wa kpwandza achikala akamarigiza kushuulikiya atu osi ariokala akalóla achetu a chijeni.
Atu ariokala akalóla achetu a chijeni
18 Kahi za chivyazi cha alavyadzi-sadaka, hinya ndio ariokala akalóla achetu a chijeni. Kula chivyazi cha Jeshuwa mwana wa Jozadaki na nduguze, kala ni Maaseya, Eliezeri, Jaribu na Gedalia. 19 Hinya osi aahidi kukala andaaricha achetu aho chisha achilavya turume kpwa ajili ya makosa gao. 20 Kula chivyazi cha Imeri kala ni Hanani na Zebadia. 21 Kula chivyazi cha Harimu kala ni Maaseya, Elija, Shemaya, Jehieli na Uziya. 22 Kula chivyazi cha Pashihuri kala ni Elioenai, Maaseya, Isimaili, Nethaneli, Jozabadi na Eleasa. 23 Kahi za Alawi, kala ni Jozabadi, Shimei, Kelaya (yani Kelita), Pethahiya, Juda na Eliezeri. 24 Kula kpwa aimbadzi kala ni Eliashibu na kula kpwa arindzi a maryangoni, kala ni Shalumu, Telemu na Uri.
25 Na kahi ya Aiziraeli anjina, aha ndio ariolóla achetu a chijeni. Kula chivyazi cha Paroshi kala ni Ramia, Izia, Malikija, Mijamini, Eliazari, Malikija na Benaya. 26 Kula chivyazi cha Elamu kala ni Matania, Zakariya, Jehieli, Abudi, Jeremothi na Elija. 27 Kula chivyazi cha Zatu kala ni Elioenai, Eliashibu, Matania, Jeremothi, Zabadi na Aziza. 28 Kula chivyazi cha Bebai kala ni Jehohanani, Hanania, Zabai na Athilai. 29 Kula chivyazi cha Bani kala ni Meshulamu, Maluki, Adaya, Jashubu, Sheali na Jeremothi. 30 Kula chivyazi cha Pahathi-Moabu kala ni Adina, Kelali, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleli, Binui na Manase. 31 Kula chivyazi cha Harimu kala ni Eliezeri, Ishia, Malikija, Shemaya, Simioni, 32 Benjamini, Maluki na Shemaria. 33 Kula chivyazi cha Hashumu kala ni Matenai, Matata, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manase na Shimei. 34 Kula chivyazi cha Bani kala ni Maadai, Amuramu, Ueli, 35 Benaya, Bedeya, Keluhi, 36 Wania, Meremothi, Eliashibu, 37 Matania, Matenai na Jaasu. 38 Kula chivyazi cha Binui kala ni Shimei, 39 Shelemia, Nathani, Adaya, 40 Makinadebai, Shashai, Sharai, 41 Azareli, Shelemia, Shemaria, 42 Shalumu, Amariya na Yusufu. 43 Kula chivyazi cha Nebo kala ni Jeieli, Matithia, Zabadi, Zebina, Jadai, Joeli na Benaya. 44 Atu hinya osi kala akalóla achetu a chijeni na anjina kala akavyala nao. 10:44 Tafusiri zanjina zinaamba aazola phamwenga na ana ao.

*10:16 10:16 Mwezi wa kumi wa Chieburania nkula kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mbiri na wa kpwandza wa kalenda zehu za sambi hipha kala ni tarehe mirongo miiri na tisiya mwezi wa kumi na mbiri.

10:44 10:44 Tafusiri zanjina zinaamba aazola phamwenga na ana ao.