Chitabu cha
NEHEMIA
Tanga mbere
Chitabu hichi chinaenderera kula hicho chitabu cha pho nyuma, yani chitabu cha Ezira. Nehemia waishi wakati wa Ezira naye kala ni msaidizi wa mfalume Aritashasita wa Pashia. Watsolokerwa ni nduguye naye achiambirwa vira ambavyo Jerusalemu kala i kpwenye mashaka makulu. Nehemia waandza kuvoyera Jerusalemu na achimvoya mfalume naye achihewa ruhusa ya kuuya Jerusalemu akadzenge luphya nyo ukuta wa mudzi. Dzagbwe aphaha upindzani, iye na Ayahudi ayae aweza kuudzenga luphya nyo ukuta. Piya wahehera agayi na achihenda haki ihendeke. Ukuta uriphodzengbwa luphya na maryango gosi kuikpwa, atu osi aandikishwa. Chisha Ezira achiasomera atu shariya. Nao achitubu dambi zao na achiika chilagane na Mlungu kukala andamuogopha na kulunga gara kala ga kpwenye Shariya za Mlungu. Aamua kukala ni ano ani andasagala mudzi wa Jerusalemu na ni ano ani andasagala kondze ya Jerusalemu. Chisha kpwenye cho chitabu kala muna madzina ga alavyadzi-sadaka na Alawi. Piya chinasemurira vira ambavyo atu asherekeya kutengbwa kpwa zo kuta za Jerusalemu. Ela Nehemia kala akauya kpwa mfalume wa Pashia. Na ariphouya wakpwedzakuta nyo atu kala akahenda dambi tsona kpwa njira nyinji. Iye warekebisha hinyo atu kuhusu zo dambi zohendwa na achimvoya Mlungu amtambukire kpwa go manono arigohenda.
Ujumbe: Chitabu chinaonyesa vira atu a Mlungu arivyokala na likakado na vira ambavyo akaidi Mlungu dzagbwe atsupira magumu wakati kala ni atumwa tsi ya chijeni. Vivyo hivyo chinaonyesa vira uaminifu wa Mlungu na kuaonera mbazi na kuaterya atue hipho atu hinyo anaphokubali kukala sinyo aaminifu na kumvoya aaterye.
Maelezo muhimu kpwa chifupi Chitabu hichi chaganywa hivi:
Nehemia anauya Jerusalemu 1:1—2:20
Kuta za Jerusalemu zinadzengbwa luphya 3:1—7:73
Shariya ya Mlungu inasomwa chingʼangʼa, chilagane chinaikpwa tsona Sura 8:1—10:39
Mambo ganjina garigohendwa ni Nehemia 11:1—13:31
1
Nehemia anavoyera atu a kpwao
Higa ndigo maneno ga Nehemia, mwana wa Hakalia.
Kahi za mwezi wa Kisilevu,* 1:1 Kisilevu ni mwezi wa tisiya kulengana na kalenda ya chidini ya Chiyahudi na kulengana na kalenda ya chifalume, ni mwezi wa hahu. Muda uhu unagbwa sawa na kula kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mwenga hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mbiri kulengana na kalenda ya kawaida. mwaka wa mirongo miiri wa utawala wa Aritashasita, mimi kala ni Susa, mudzi wenye ngome. Ndipho wakati uho, mwenehu mmwenga aihwaye Hanani wakpwedza na atu anjina kula Juda. Nchiauza kuhusu Ayahudi ariotiya kutsamizwa kpwa lazima na habari za Jerusalemu. 1:2 Nchiauza kuhusu Ayahudi ariotiya kutsamizwa kpwa lazima Mana yanjina inaweza kukala Nchiauza habari za Ayahudi ariokala akauya kula ko arikokala akaphirikpwa ariphotsamizwa turi-turi. Nao achinijibu achiamba, “Nyo atu ariotiya kutsamizwa kpwa lazima na kusala kahi ya jimbo ra Juda anagaya sana na akatiywa waibu, tsona nyo ukuta wa Jerusalemu wabomolwa-bomolwa na maryangoge gaochwa.”
Nriphosikira gago, násagala nchirira kpwa sonono kpwa siku nyinji, nchifunga na kuvoya Mlungu wa dzulu mlunguni. Nchiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa mlunguni, u mkpwulu na unaogofya unatimiza chilaganecho na kuonyesa atu akumendzao na kugbwira malagizogo, mendzwayo isiyosika, nakuvoya ungʼaze matsogo na uhege sikiroro usikize mavoyo ambago mtumishio anakuvoya usiku na mutsi kpwa sababu ya atumishio Aiziraeli. Nakubali kukala swiswi Aiziraeli hwakuhendera dambi. Mimi piya na nyumba ya baba hwahenda dambi. Hwakukosera sana kpwa kusalunga malagizogo, amurizo na shariyazo urizohupha kutsupira mtumishio Musa. 1:8 Alawi 26:33Tambukira vira urivyogomba na mtumishio Musa uriphomuamba, ‘Ichikala mwimwi atu a Iziraeli tamundakala aaminifu kpwangu ndakutsamulani-tsamulani kahi za mataifa. 1:9 Kumbukumbu 30:1–5Ela mchiniuyira na kugbwira malagizo gangu, hata napho atu enu atsamizwa kpwa lazima tsi za kure, nindaakusanya kula kuko na niauyize phatu ambapho náphatsambula niabudiwe.’
10 “Aho ni atumishio na atuo, urioakombola kpwa nguvuzo nyinji na mkpwonoo wenye mkpwotse. 11 Ee Mwenyezi Mlungu nakuvoya uhege sikiroro usikire mavoyo ga mtumishio, na mavoyo ga atumishio ambao ana hamu ya kuogopha dzinaro. Rero nakuvoya unihende mfanikiwe mimi mtumishio ili nkubaliwe mbere za mfalume hiyu.” Mana nákala mjeri wa uchi wa mfalume.

*1:1 1:1 Kisilevu ni mwezi wa tisiya kulengana na kalenda ya chidini ya Chiyahudi na kulengana na kalenda ya chifalume, ni mwezi wa hahu. Muda uhu unagbwa sawa na kula kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mwenga hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mbiri kulengana na kalenda ya kawaida.

1:2 1:2 Nchiauza kuhusu Ayahudi ariotiya kutsamizwa kpwa lazima Mana yanjina inaweza kukala Nchiauza habari za Ayahudi ariokala akauya kula ko arikokala akaphirikpwa ariphotsamizwa turi-turi.

1:8 1:8 Alawi 26:33

1:9 1:9 Kumbukumbu 30:1–5