2
Mitume anjina akubali mafundzo
ga Paulo
2:1 Mahendo 11:30; 15:2Chisha, bada ya miaka kumi na mine náphiya tsona Jerusalemu myangu ni Barinaba, piya namhala Tito nchiphiya naye. Náphiya hiko kpwa sababu Mlungu kala akanionyesa niphiye. Nriphokutana chisiri na vilongozi, náaeleza hira habari nono niitangazayo kpwa atu asio kala Ayahudi. Náhenda hivyo ili kazi iyo isikale ya bure. Myangu Tito, ambaye kala si Myahudi, ni Myunani, kala katiirwe tsatsani,* 2:3 Kutiywa tsatsani kala ni dalili ya chimwiri kuonyesa ahadi ya Mlungu na atue. (Soma chitabu cha Mwandzo 17.) ela hinyo vilongozi a kundi ra afuasi hiko Jerusalemu amkubali. Taayamshurutisha kutiywa tsatsani, hata dzagbwe atu anjina ariodzihenda ni afuasi kala analonda atiywe tsatsani. Atu hinyo kala akadziunga chisiri dza makachero, kupeleleza uhuru huhewao ni Masihi Jesu. Kala analonda kubananga uhuru wehu na ahuhende atumwa a shariya za Chiyahudi. Naswi tahuyakubaliana nao hata chidide, ili mʼbaki na ukpweli wa habari nono kuhusu Jesu bila kugaluzwa.
2:6 Kumbukumbu 10:17Na hara vilongozi taayaenjereza chochosi hura ujumbe nriokala nahubiri. (Hinyo vilongozi kala anaishimiwa sana, ela higo si muhimu, kpwa sababu Mlungu kahukumu mutu kpwa kumlola umbore wala cheoche.) Ela sambi kala anamanya kukala náhewa kazi ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu kpwa atu asio kala Ayahudi, dza viratu Petero arivyohewa kazi ya kuahubiriya Ayahudi. Mlungu iye yemuhenda Petero kukala mtume wa Ayahudi, ndiye yenihenda mimi piya kukala mtume wa atu asio kala Ayahudi. Jakobo, Petero na Johana, ambao kala anamanywa kama ni vilongozi muhimu, akubali kukala nami Mlungu wajaliya kazi yangu. Hipho, ahupha mikono myangu ni Barinaba kuonyesa kala a tayari kuhenda kazi phamwenga naswi. Aho akubali kuhubiri kpwa Ayahudi, naswi kpwa atu asio kala Ayahudi. 10 Chitu arichosisitiza kala ni kuaterya afuasi achiya a Jerusalemu, dzambo ambaro kala nina moyo naro.
Paulo anamgombera Petero
hiko Antiokia
11 Siku yanjina Petero ariphokpwedza Antiokia, mino námpinga chingʼangʼa mbere za afuasi ayawehu kpwa sababu kala anahenda makosa makulu. 12 Kabila ya atu fulani kpwedza kula Jerusalemu kpwa Jakobo, Petero kala achirya na atu asio kala Ayahudi. Ela atu ariphokpwedza, waricha kurya na atu asio kala Ayahudi na achidzitenga. Wahenda hivyo kpwa sababu ya kuogopha hara aambao kukala mfuasi wa Jesu ni lazima atiywe tsatsani. 13 Afuasi anjina a Chiyahudi kula Antiokia aungana na unafiki wa Petero, hata Barinaba achilongozwa makosa.
14 Phahi, nriphoona maisha gao tagalunga ukpweli wa mafundzo kuhusu Jesu Muokoli, namuambira Petero mbere za atu osi, “Hata dzagbwe uwe u Myahudi, ela kulunga shariya zosi za Chiyahudi. Sambi kpwa utu wani unashurutisha atu asio kala Ayahudi alunge mila za Chiyahudi?” 2:14 Taphana uhakika ichikala mazungumuzo ga Paulo kpwa Petero gasirira hipho au gaenderera msitari wa 21. 15 Swiswi ambao hwavyalwa Ayahudi tahudziona huna dambi, kama huaonavyo atu asio kala Ayahudi. 16  2:16 Zaburi 143:2; Arumi 3:20,22Ela hunamanya kala mutu kaphaha haki kpwa kulunga Shariya, ela kpwa kumkuluphira Masihi Jesu. Kpwa hivyo swiswi naswi hunaphaha haki kpwa kumkuluphira, wala sio kpwa kulunga Shariya, mana takuna hata mmwenga ndiyekala na haki kpwa kulunga Shariya.
17 Ayahudi anjina anafikiriya swino hu achina-dambi, kpwa sababu hunamkuluphira Jesu ili kuphaha haki, badala ya kulunga Shariya. Dze, ni kpweli Jesu anahulongoza kuhenda dambi? Sivyo hata chidide! 18 Ela nchiuya tsona kukuluphira mpango wa kare wa kulunga Shariya, ambao náurema, phahi kpwa kpweli nina makosa. 19 Mimi piya kala náishi kulunga Shariya, ela sambi sitawalwa tsona ni Shariya. Mlungu waniika huru ili niishi vira alondavyo. Ni kama avi náolagbwa phamwenga na Jesu msalabani. 20 Siye mimi niishiye tsona, ela Jesu anaishi mwangu moyoni. Vivi naishi kpwa kumkuluphira hiye Mwana wa Mlungu, ariyenimendza hata achidzilavya ili afwe kpwa sababu yangu. 21 Kala mutu anahewa haki kpwa kulunga Shariya, phahi Jesu angekala wafwa bure. Ela narema kabisa kukala mbazi na mendzwa ya Mlungu si muhimu.

2:1 2:1 Mahendo 11:30; 15:2

*2:3 2:3 Kutiywa tsatsani kala ni dalili ya chimwiri kuonyesa ahadi ya Mlungu na atue. (Soma chitabu cha Mwandzo 17.)

2:6 2:6 Kumbukumbu 10:17

2:14 2:14 Taphana uhakika ichikala mazungumuzo ga Paulo kpwa Petero gasirira hipho au gaenderera msitari wa 21.

2:16 2:16 Zaburi 143:2; Arumi 3:20,22