3
Kuluphiro ndiro njira ya macheye
ya kuphahira wokofu
Mwi Agalatia! Mbona munahendwa azuzu? Mwalogbwa ni ani? Mwasemurirwa vinono mana ga Jesu Masihi kuolagbwa msalabani. Sambi hebu nikuuzeni chitu. Dze, mwaphokera Roho Mtakatifu kpwa kulunga Shariya, hebu kpwa kukuluphira mrigosikira? Kpwadze munahendwa azuzu hivyo? Mwaandza kumkuluphira Jesu kpwa kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu, vino mbona mnalonda kpwenderera na nguvu zenu enye? Mambo gosi garigokuphahani gakala ga bure? Kpwa kpweli taiwezekana gakale ga bure! Dze, Mlungu anakuphani Rohowe na kukuhenderani vilinje kpwa sababu ya kulunga Shariya? Sivyo hivyo, ela ni kpwa sababu munakuluphira higo mrigosikira kuhusu Jesu.
3:6 Mwandzo 15:6; Arumi 4:3Nauhaleni mfwano wa Burahimu. Maandiko ganaamba kukala Burahimu wamkuluphira Mlungu na kpwa sababu iyo, Mlungu achimuisabu kukala ni mutu wa haki. 3:7 Arumi 4:16Phahi, ni mmanye kukala, hinyo amukuluphirao Mlungu ndio uvyazi wa kpweli wa Burahimu mana anakuluphira dza iye. 3:8 Mwandzo 12:3Maandiko gatabiri kala Mlungu andaapha haki atu asio kala Ayahudi kpwa kukuluphira. Wamtangazira Burahimu habari nono kuhusu Jesu chimbere achimuamba, “Makabila gosi duniani gandajaliwa kula kpwa uvyazio.” Phahi, atu akuluphirao anajaliwa phamwenga na Burahimu, mutu yejaliwa kpwa sababu ya kukuluphira.
10  3:10 Kumbukumbu 27:26Atu osi akuluphirao Shariya ana lana, mana Maandiko ganaamba, “Mutu yeyesi ambaye kandalunga na kuhenda chila chitu choandikpwa ndani ya Chitabu cha Shariya, ana lana!” 11  3:11 Habakuki 2:4Kpwa kpweli takuna mutu aphahaye haki mbere za Mlungu kpwa kulunga Shariya, kpwa sababu Maandiko ganaamba, “Atu ndioishi ni hara ndiophaha haki kpwa kukuluphira.” 12  3:12 Alawi 18:5Yo Shariya taina uhusiano wowosi na kuluphiro. Ela phatuphe, Maandiko ganaamba, “Mutu ndiyegbwira malagizo gosi ga Shariya andaishi kpwa sababu ya kulunga zizo Shariya.” 13  3:13 Kumbukumbu 21:23Shariya zinatiya lana, ela Jesu wahukombola na lana iyo kpwa kutiywa lana ye mwenye, ariphoolagbwa msalabani. Kama Maandiko gaambavyo, “Mutu yeyesi ndiyeolagbwa kpwa kutsomekpwa muhini andalaniwa.” 14 Wahenda hivyo ili gara majaliwa arigolagbwa Burahimu, gahewe atu asio kala Ayahudi piya. Phahi hunaphokera Roho Mtakatifu huriyelagbwa mana hunamkuluphira Jesu Muokoli.
Shariya taziyagaluza chilagane
cha Mlungu
15 Enehu, hebu nikupheni mfwano huno wa maisha ga chila siku: Atu airi achiphahana, na kutiirana saini, dze, ni ani awezaye kuiusa au kuigaluza? Vilagane vya Mlungu ni dza vivyo, tavigaluka. 16  3:16 Mwandzo 12:7Mlungu waika chilagane hicho na Burahimu na uvyaziwe. Maandiko gachiamba “uvyaziwe” manage siyo “atu anji a uvyaziwe,” ela manage ni “mmwenga wa uvyaziwe.” Na ye hiye mmwenga niambaye ni Jesu. 17  3:17 Kutsama 12:40Nalonda kuamba hivi: Mlungu waika chilagane na Burahimu. Shariya za Musa ambazo zalaviwa miaka magana mane na mirongo mihahu bada ya hicho chilagane, taziweza kuchifuta, wala kuusa chilagane cha Mlungu. 18  3:18 Arumi 4:14Mana ichikala zawadi ya Mlungu inaphahikana kpwa kulunga Shariya, phahi si lazima kukuluphira chilaganeche. Ela Mlungu wamupha Burahimu zawadi kpwa mbazize kpwa sababu ya hicho chilagane.
Sababu ya kuikpwa Shariya za Musa
19 Sambi Shariya za Musa kala zina mana yani? Shariya zaikpwa kutawala atu mana kawaida atu kala nkuhenda dambi. Nazo kala ni zikale hadi yuya chivyazi cha Burahimu yekala akalagbwa, edze. Mlungu walavya Shariya na Musa kutsupira kpwa malaika, naye Musa achikala mpatanishi wa Mlungu na atu. 20 Ngudzi anatakikana wakati pande mbiri zinaika mapatano. Ela Mlungu ni mmwenga na ye mwenye waika chilagane na Burahimu bila ya mpatanishi.
21 Dze, Shariya kala zinapinga chilagane cha Mlungu? Hata chidide! Ichikala Shariya inaweza kurehera anadamu uzima wa kare na kare, phahi atu angephaha haki kpwa kuzilunga. 22 Ela Maandiko ganaamba chila mutu nkuhenda dambi na kaweza kuishi kulengana na Shariya. Ndio mana Mlungu walaga kuapha atu amukuluphirao Jesu Masihi uzima wa kare na kare.
23 Swiswi Ayahudi kala hukafungbwa ni Shariya dza mabusu, hadi huriphongʼazwa matso kala mutu anaphaha uzima wa kare na kare kpwa kumkuluphira Jesu. 24 Phahi, Shariya kala ni mtawala wehu hadi Jesu ariphokpwedza, ndipho huphahe haki mbere za Mlungu kpwa kumkuluphira. 25 Sambi kpwa vira hwamkuluphira Jesu, tahutawalwa tsona ni Shariya.
Ana a Mlungu
26 Mwimwi mosi mu ana a Mlungu kpwa kukala mwamkuluphira Masihi Jesu. 27 Mriphobatizwa kuonyesa kala mu a Jesu, mwaandza maisha maphya kuhenda tabiyaze. 28 Taphana tafwauti ya Myahudi na Myunani, mtumwa wala mutu huru, mlume wala mchetu, mana mosi mu amwenga kpwa sababu ya Jesu Muokoli. 29  3:29 Arumi 4:13Ichikala mu a Jesu, phahi mu vivyazi vya Burahimu, na mundaphokera majaliwa arigolagbwa Burahimu.

3:6 3:6 Mwandzo 15:6; Arumi 4:3

3:7 3:7 Arumi 4:16

3:8 3:8 Mwandzo 12:3

3:10 3:10 Kumbukumbu 27:26

3:11 3:11 Habakuki 2:4

3:12 3:12 Alawi 18:5

3:13 3:13 Kumbukumbu 21:23

3:16 3:16 Mwandzo 12:7

3:17 3:17 Kutsama 12:40

3:18 3:18 Arumi 4:14

3:29 3:29 Arumi 4:13