Chitabu cha kpwandza cha Musa chiihwacho
MWANDZO
Tanga mbere
Chitabu hichi chiihwa “Mwandzo” mana chinasemurira kuhusu kuumbwa kpwa dunia, kuumbwa kpwa anadamu, chandzo cha dambi na mateso, na chandzo cha luga tafwauti-tafwauti.
Piya chinasemurira mahusiano ga Mlungu na mwanadamu garivyokala pho mwandzo, garivyovundzika, na vira Mlungu arivyoandza mpango wa kumuuyiza mwanadamu kpwakpwe. Mlungu wamtsambula Burahimu, naye achikala msenawe, badaye kutsupira iye na chivyaziche, anadamu osi anaweza kukala na uhusiano mnono na Mlungu tsona dza vira mwandzo.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Kuumbwa kpwa dunia na mwanadamu 1:1—2:25
Mwandzo wa dambi na tabu 3:1–24
Kula Adamu hadi Nuhu 4:1—5:32
Nuhu na mafuriko 6:1—10:32
Mnara wa Babeli 11:1–9
Kula Shemu hadi Burahimu 11:10–32
Burahimu, Isaka, Jakobo 12:1—35:29
Vivyazi vya Esau 36:1–43
Yusufu na nduguze 37:1—45:28
Aiziraeli ariphokala Misiri 46:1—50:26
1
Kuumbwa kpwa dunia
Hipho mwandzo, Mlungu waumba dzulu mlunguni na dunia. Dunia kala taina umbo rorosi wala chitu chochosi. Seemu mbaha ya madzi kala ni jiza huphu. Na Roho wa Mlungu kala ahurire dzulu ya madzi.
1:3 2 Akorintho 4:6Halafu Mlungu achiamba, “Nakukale na mwanga,” na kuchikala na mwanga. Mlungu achiona kukala nyo mwanga ni mnono. Achiganya mwanga na jiza, mwanga achiwiiha “mutsi,” na jiza achiriiha “usiku.” Kuchikala dziloni, na kuchikala ligundzu siku ya kpwandza.
1:6 2 Petero 3:5Chisha Mlungu achiamba, “Nakukale na utu ndioganya madzi ga duniani na ga dzulu.” Sambi Mlungu achitengeza dari yoganya madzi gokala dzulu ya dari iyo na madzi garigo photsi. Na vichikala vivyo. Achikuiha kura kpwahali dza dari “mlunguni.” Kuchikala ligundzu na kuchikala dziloni, na iyo ichikala ni siku ya phiri.
Chisha Mlungu achiamba, “Madzi garigo tsini ya mlunguni nagakusanyike phamwenga, na tsi kavu ionekane.” Na vichikala vivyo. 10 Mlungu achiyiiha yo tsi kavu “tsi,” na go madzi garigokala gakakusanyika phamwenga achigaiha “bahari.” Mlungu achiona vivyo ni vinono. 11 Chisha Mlungu achiamba, “Tsi naimere chila aina ya mimea, mimea ivyalayo mbeyu na mihi ivyalayo matunda garigo na mbeyu.” Nayo ichikala vivyo, 12 tsi ichimera chila aina ya mimea na mihi ya matunda. Mlungu achiona vivyo ni vinono. 13 Phahi kpwakala dziloni na kuchikala ligundzu siku ya hahu.
14 Mlungu achiamba, “Nakukale na mianga ko mlunguni iganye mutsi na usiku ionyese ishara ya minga, siku na miaka, 15 na ingʼarire dunia kula ko mlunguni.” Na vichikala vivyo. 16 Mlungu achitengeza mianga miiri mikulu. Dzuwa riale mutsi na mwezi uale usiku, na chisha achitengeza nyenyezi. 17 Mlungu achiyiika mianga iyo dzulu mlunguni imwirike dunia, 18 dzuwa riale mutsi na mwezi uale usiku na piya kuganya wakati wa mwanga na wakati wa jiza. Mlungu achiviona vivyo ni vinono. 19 Huno uchikala mwandzo na mwisho wa siku ya ne.
20 Chisha Mlungu achiamba, “Namukale na chila aina ya viumbe mo madzini na nyama a mapha auruke ko mlunguni.” 21 Ndipho Mlungu achiumba madzinyama makulu ga baharini na chila aina ya chiumbe chikalacho madzini na chila aina ya nyama wa mapha. Naye Mlungu achiona kukala vivyo ni vinono. 22 Achivijaliya, achiviambira, “Vyalanani muenjerezeke ili mkale anji mo baharini.” Piya Mlungu achiaambira nyama a mapha, “Namwi vyalanani muenjerezeke duniani.” 23 Kuchikala dziloni na ligundzu, na iyo ichikala siku ya tsano.
24 Chisha Mlungu achiamba, “Tsi naikale na viumbe virivyo moyo vya chila aina: Mifugo, viumbe vya kuhambala na nyama a tsakani.” Na vichikala vivyo. 25 Mlungu achiumba nyama a tsakani a chila aina, nyama a kufuga a chila aina na viumbe vihambalavyo photsi vya chila aina. Mlungu achiona kukala vivi ni vinono.
26  1:26 1 Akorintho 11:7Chisha Mlungu achiamba, “Nahuumbe mutu kpwa mfwano wehu, ndiyeigana naswi atawale ngʼonda, nyama a mapha, nyama a kufuga dunia yosi na atawale viumbe vyosi vihambalavyo photsi.”
27  1:27 Mwandzo 5:2 1:27 Mathayo 19:4; Mariko 10:6Phahi Mlungu waumba mwanadamu kpwa mfwanowe mwenye,
kpwa mfwanowe, Mlungu waumba mlume na mchetu.
28 Mlungu achiajaliya na achiaambira, “Vyalani muenjerezeke, muyiodzaze yo tsi na muihende ikuogopheni. Mkatawale ngʼonda a baharini, nyama a mapha na chila chiumbe chiricho phapha tsi.” 29 Chisha Mlungu achiamba, “Nakuphani chila aina ya mimea ilavyayo mbeyu phapha duniani na mihi ivyalayo matunda garigo na mbeyu gakale chakurya chenu. 30 Viumbe vyosi virivyo duniani, nyama a mapha, na viumbe vyosi vihambalavyo, naapha nyasi na makodza maitsi ikale chakurya chao.” Navyo vichikala vivyo.
31 Mlungu achilola vitu vyosi vyokala akaviumba achiona ni vinono sana. Kuchikala dziloni na kuchikala ligundzu siku ya sita.

1:3 1:3 2 Akorintho 4:6

1:6 1:6 2 Petero 3:5

1:26 1:26 1 Akorintho 11:7

1:27 1:27 Mwandzo 5:2

1:27 1:27 Mathayo 19:4; Mariko 10:6