2
1-2  2:1–2 Kutsama 20:11 2:1–2 Aeburania 4:4–10Phahi Mlungu wamarigiza kuumba mlunguni na dunia na vyosi virivyo mumo. Kpwa hivyo, yo siku ya sabaa, waoya, bada ya kukala akamala kuhenda kazize zosi arizohenda. Mlungu waijaliya yo siku ya sabaa na achiihenda kukala ni takatifu, mana waoya bada ya kumala kaziye ya kuumba na kuhenda vyosi arivyokala akavihenda.
Mlungu anaumba
anadamu a kpwandza
Hivyo ndivyo vyokala wakati Mlungu phoumba dzulu mlunguni na dunia. Mwenyezi Mlungu ariphoumba mlunguni na dunia, tsi kala taidzangbwemera chitu chochosi kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala kadzangbwereha mvula na kala takuna mutu wa kuirima. Ela guro kala nkutsembuka kula tsi na richitiya chinemi yo tsi.
2:7 1 Akorintho 15:45Mwenyezi Mlungu achiumba mwanadamu kula vumbini, achimvuvurira pumuzi za uzima pulani na yuya mutu achikala chiumbe chiricho moyo.
Mwenyezi Mlungu achiphanda chunga phatu phoihwa Edeni, uphande wa mlairo wa dzuwa, na achimuika himo yuya mutu yemuumba. 2:9 Maono 2:7; 22:2–14Mwenyezi Mlungu wameza chila aina ya mihi mizuri ivyalayo matunda manono ga kuriwa himo mundani. Kahi-kahi ya munda kala phana mihi miiri, wa uzima na muhi wa kumanyisa manono na mai.
10 Phapho Edeni phatuluka muho ambao watiya chinemi mundani, halafu hiko mbere muho hinyo waganyika myuho mine. 11 Muho wa kpwandza unaihwa Pishoni, muho huno unazunguluka tsi ndzima ya Havila kuriko na zahabu. 12 Zahabu ya tsi iyo ni zahabu nono. Piya kuna uvumba uihwao bedola na mawe ga samani gaihwago shohamu. 13 Muho wa phiri unaihwa Gihoni; unazunguluka tsi yosi ya Kushi. 14 Muho wa hahu unaihwa Tigirisi, nao unatsapa na uphande wa mlairo wa dzuwa wa tsi ya Ashuru. Na muho wa ne unaihwa Yufurati.
15 Mwenyezi Mlungu kala akamuika hiye mutu ndani ya munda wa Edeni ili aurime na kuumanyirira. 16 Phahi Mwenyezi Mlungu wamlagiza ye mutu achimuamba, “Matunda ga mihi ya aina zosi mundani unaweza kurya, 17 ela matunda ga muhi wa kumanyisa manono na mai usigarye, kpwa mana siku ndiphogarya, kpwa kpweli undafwa.”
18 Chisha Mwenyezi Mlungu achiamba, “Siyo vinono ye mutu kukala macheye, nindamutengezera myawe afwahaye kumterya.”
19 Mwenyezi Mlungu kala akaumba nyama osi a tsakani na chila aina ya nyama a mapha na achimrehera hiyu mutu ili aaphe madzina. Na dzina rorosi ambaro waripha chila chiumbe chiricho moyo, ndiro rokala dzinare. 20 Phahi Adamu waapha madzina nyama osi a kufuga, nyama a mapha na nyama osi a tsakani. Ela taphayaphahikana yeyesi wa kukala myawe afwahaye kumterya. 21 Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuhenda yuya mutu alale usingizi wa fungo. Na wakati kala arere, wamlavya mbavuye mwenga na achiphaziba na nyama. 22 Iyo mbavu, Mwenyezi Mlungu waitengeza mchetu, achimreha kpwa yuya mlume. 23 Adamu ariphomuona yuya mchetu waamba,
“Ee! Sambi hiyu ni mfupha kula mwangu mifuphani,
na ni mwiri kula mwangu mwirini.
Yuyu andaihwa mchetu.”* 2:23 Kpwa Chieburania piya kuna maneno: Kpwa sababu wala kpwa mlume. Kpwa Chieburania neno renye mana Mlume ni Ishi, na neno renye mana Mchetu ni Isha. Kpwa hivyo ganaoneka avi gaigana.
24  2:24 Mathayo 19:5; Mariko 10:7–8; 1 Akorintho 6:16; Aefeso 5:31Kpwa sababu iyo, mlume andaricha ise na nine, agbwirane na mchewe, nao osi airi andakala mwiri mmwenga.
25 Hiyu mutu na mchewe kala a chitsaha, ela taaonere haya.

2:1-2 2:1–2 Kutsama 20:11

2:1-2 2:1–2 Aeburania 4:4–10

2:7 2:7 1 Akorintho 15:45

2:9 2:9 Maono 2:7; 22:2–14

*2:23 2:23 Kpwa Chieburania piya kuna maneno: Kpwa sababu wala kpwa mlume. Kpwa Chieburania neno renye mana Mlume ni Ishi, na neno renye mana Mchetu ni Isha. Kpwa hivyo ganaoneka avi gaigana.

2:24 2:24 Mathayo 19:5; Mariko 10:7–8; 1 Akorintho 6:16; Aefeso 5:31