3
Atu a mwandzo anahenda dambi
3:1 Maono 12:9; 20:2Kahi ya nyama osi a tsakani arioumbwa ni Mwenyezi Mlungu, nyoka ndiye yekala mlachu kuriko nyama anjina osi. Nyoka yamuuza yuya mchetu, “Hangbwe, Mlungu wakuambirani msirye matunda ga muhi wowosi muno mundani?” Yuya mchetu achiijibu yo nyoka achiiamba, “Hunaweza kurya matunda ga muhi wowosi phapha mundani, ela Mlungu waamba, ‘Msirye matunda ga muhi urio kahi-kahi ya chunga wala msiugute, mana mchirya mundafwa.’ ” Nyoka ichimuambira ye mchetu, “Kpweli tamundafwa! Mana Mlungu anamanya kukala siku mndiphorya matunda ga muhi hinyo, mundangʼalwa ni matso dza iye mmanye manono na mai.”
Yuya mchetu ariphoona kukala nyo muhi una matunda manono ga kurya, na unatamanika kpwa kumupha mutu ikima. Phahi, wahunda matundage achirya, chisha achimupha mlumewe yekala a phamwenga, naye achirya. Phapho kare angʼalwa ni matso, achidzimanya kukala a chitsaha, hipho ashona makodza ga muhi uihwao mtini, achivwala.
Iriphofika dziloni amsikira Mwenyezi Mlungu ananyendeka mo mundani. Yuya mutu na mchewe achidzifwitsa kahi ya mihi mo mundani ili Mwenyezi Mlungu asiaone. Mwenyezi Mlungu achimuiha yuya mutu achimuamba, “U kuphi?” 10 Yuya mutu achijibu achiamba, “Nkasikira misindoyo unanyendeka mo mundani, nkaogopha, nkadzifwitsa mana ni chitsaha.” 11 Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Ni ani achiyekuambira kukala u chitsaha? Ama ukarya go matunda ga muhi nriokukahaza usirye?” 12 Ye mutu achiamba, “Ye mchetu uriyenipha nikale naye, ndiye achiyenipha ro tunda ra nyo muhi, nami nkarya.” 13  3:13 2 Akorintho 11:3; 1 Timothi 2:14Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba ye mchetu, “Ni maneno gani gano uchigohenda?” Ye mchetu achiamba, “Nyoka ndiyo ichiyonichenga, nami nikarya.”
Mlungu analavya uamuli
14 Ndipho Mwenyezi Mlungu achiiambira nyoka, “Kpwa kukala ukahenda hivyo,
ukalaniwa kuriko nyama osi a kufuga,
na kutsupa nyama osi a tsakani.
Undaambala na ndani,
na undarya vumbi maishago gosi.
15  3:15 Maono 12:17Nindakuhenda uwe na hiye mchetu mkale maadui,
na uvyazio na uvyaziwe undakala maadui vivyo.
Uvyaziwe undakufyanda chitswa,
nawe undaondza jimbe.”
16 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na ye mchetu achimuamba,
“Uwe undagaya sana wakati wa kudzivugula.
Kpwa utsungu undavyala,
tamaayo indakala kpwa mlumeo, naye andakutawala.”
17  3:17 Aeburania 6:8Chisha achimuamba yuya mlume,
“Kpwa vira ukagbwira maneno ga mcheo,
na ukarya tunda ra muhi ambao nákukahaza
usirye matundage, vivi tsi ikalaniwa kpwa sababuyo.
Kpwa jasho undarya mavunoge maishago gosi.
18 Tsi indamera miya na kpwekpwe, na uwe undarya mimea ya mundani.
19 Undarya jashoro,
hadi ndiphofwa na kukala mitsanga tsona,
kpwa mana wala mtsangani.
Uwe waumbwa na mitsanga na mtsangani undauya.”
20 Hiye mlume dzinare kala ndiye Adamu; naye wamuiha mchewe Hawa, mana iye ndiye ninengbwa wa anadamu osi.
21 Chisha Mwenyezi Mlungu achimtengezera Adamu na mchewe nguwo za chingo na achiavwika.
22  3:22 Maono 22:14Chisha Mwenyezi Mlungu achiamba, “Sambi hiyu mwanadamu akakala dza swiswi, anamanya manono na mai. Husimriche akahunda matunda ga muhi wa uzima akarya, na akakala moyo hata kare na kare.” 23 Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu achimzola Adamu asikale mura munda wa Edeni, kpwa akarime tsi iyo ariyoumbirwa. 24 Ariphoazola, Mwenyezi Mlungu waika makerubi ko mlairo wa dzuwa wa Edeni. Chisha achiika upanga wa moho ugalukao hiku na hiku, ili kurinda njira iphiyayo kura kuriko na hura muhi wa uzima.

3:1 3:1 Maono 12:9; 20:2

3:13 3:13 2 Akorintho 11:3; 1 Timothi 2:14

3:15 3:15 Maono 12:17

3:17 3:17 Aeburania 6:8

3:22 3:22 Maono 22:14