4
Kaini na Abeli
Adamu achikala na mchewe naye achigbwira mimba, achivyala Kaini.* 4:1 Kpwa Chieburania sauti ya dzina Kaini yaigana na sauti ya neno kuphaha. Hawa achiamba, “Nkaphaha mwana mlume kpwa msada wa Mwenyezi Mlungu.” Badaye Hawa wavyala mwana wanjina mlume, achimuiha Abeli.
Ariphokala avyere, Abeli achikala mfugi wa mbuzi na mangʼondzi na Kaini achikala mkurima.
Siku mwenga Kaini wamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya mavuno ga kula mwakpwe mundani. 4:4 Aeburania 11:4 Abeli naye achilavya sadaka ya ana a kpwandza a kunona a mifugoye. Mwenyezi Mlungu achimkubali Abeli na sadakaye, ela kayamkubali Kaini na sadakaye. Gago gachimtsukiza sana Kaini naye achikundza nyusi.
Halafu Mwenyezi Mlungu achimuamba Kaini, “Ukatsukizwa nini? Kpwa utu wani ukakundza nyusi? Uwe uchihenda manono, undakubaliwa. Ela usiphohenda manono, phahi dambi inakunyapira pho mryangoni. Nayo inalonda ikuvwamiye, ela uwe lazima uiturye.” 4:8 Mathayo 23:35; Luka 11:51; 1 Johana 3:12Ndipho Kaini achimuamba nduguye Abeli, “Huphiye hukawehe hiko weruni.” Ariphokala hiko weruni, Kaini achimgalukira nduguye, achimuolaga. Chisha Mwenyezi Mlungu achimuuza Kaini achimuamba, “Akuphi mwenenu Abeli?” Kaini achijibu achiamba, “Simanya. Kpwani mino ni mrindzi wa mwenehu?” 10  4:10 Aeburania 12:24Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Mbona ukahenda dzambo dzii vino? Mlatso wa mwenenu unaniririra kula ko photsi. 11 Sambi uwe ukalaniwa. Kundarima tsona tsi ambayo ikaphokera mlatso wa mwenenu, uriyemuolaga. 12 Uchirima munda, kundaphaha rorosi. Undadengereka na kundakala na makalo phapha duniani.”
13 Kaini achimuambira Mwenyezi Mlungu, “Adabu uchiyonipha ni ngumu, sindaiweza. 14 Rero unanizola phangu mundani. Unanizola nisikale phephi na uwe. Nindadengereka na sindakala na mudzi duniani, lola, yeyesi ndiyeniona andaniolaga!” 15 Ela Mwenyezi Mlungu achiamba, “Si hivyo. Mutu yeyesi ndiyekuolaga, adabuye nindamriphiza kano sabaa.” Hipho, Mlungu wamtiya mola ili mutu asimuolage. 16 Kaini wauka matsoni pha Mwenyezi Mlungu na achendasagala tsi ya Nodi 4:16 Tsi hino manage kala ni tsi ya kudengereka. ambayo i mlairo wa dzuwa wa Edeni.
Uvyazi wa Kaini
17 Kaini wakala na mchewe na achihenda mimba, achivyala mwana mlume, achimuiha Enoko. Kaini achidzenga mudzi achiuiha na dzina ra mwanawe, Enoko. 18 Enoko wavyala mwana mlume, achimuiha Iradi; na Iradi achikala isengbwa wa Mehuyaeli. Mehuyaeli wavyala mwana mlume, achimuiha Metushaeli ambaye naye wakala ni isengbwa wa Lameki.
19 Lameki walóla achetu airi, Ada na Sila. 20 Ada wavyala Jabali ambaye wakala wa mwandzo wa afugi akalao mahemani. 21 Nduguye kala ni Jubali; hiyu wakala wa mwandzo wa atu a kupiga ngephephe na chivoti. 22 Sila naye wavyala mwana mlume aihwaye Tubali-Kaini, yekala wa kpwandza wa kuhenda chanda cha kutengeza miyo yosi ya shaba na chuma. Tubali-Kaini wakala na nduguye mchetu aihwaye Naama. 23 Siku mwenga Lameki waambira achee, “Ada na Sila niphundzani! Niphundzani vinono, akazangu. Naolaga mutu yenilumiza, barobaro yenitiya chironda. 24 Mutu yeyesi ndiyemuolaga Kaini andariphizwa kano sabaa, ela ndiyeniolaga mimi Lameki andariphizwa kano mirongo sabaa na sabaa.”
Sethi na Enoshi
25 Adamu na Hawa avyala mwana wanjina mlume. Hawa achiamba, “Mlungu akanipha mwana wanjina badala ya Abeli yeolagbwa ni Kaini,” achimuiha Sethi. 4:25 Sethi Mana ya dzina hiri ni kuwewa. 26 Sethi naye waphaha mwana mlume, achimuiha Enoshi. Hipho ndipho atu phoandza kumvoya Mwenyezi Mlungu.

*4:1 4:1 Kpwa Chieburania sauti ya dzina Kaini yaigana na sauti ya neno kuphaha.

4:4 4:4 Aeburania 11:4

4:8 4:8 Mathayo 23:35; Luka 11:51; 1 Johana 3:12

4:10 4:10 Aeburania 12:24

4:16 4:16 Tsi hino manage kala ni tsi ya kudengereka.

4:25 4:25 Sethi Mana ya dzina hiri ni kuwewa.