9
Mlungu anaika chilagane na Nuhu
9:1 Mwandzo 1:28Mlungu wamjaliya Nuhu na anae alume achiamba, “Vyalanani, mkale anji, uvyazi wenu uodzaze dunia. Sambi nyama osi, nyama a mapha, viumbe vihambalavyo na ngʼonda andakuogophani; osi mkahewa akale tsini yenu. Chila chiumbe chiricho moyo na chinyendekacho chindakala chakurya chenu. Chila chitu nkakuphani dza viratu nrivyokuphani aina zosi za mitsunga. 9:4 Alawi 7:26,27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16,23; 15:23Ela msirye nyama ambayo taimwagirwe mlatso, mana mlatso ni uhai. Yeyesi ndiyemuolaga myawe, kpwa kpweli nindamriphiza. Nyama yeyesi achiolaga mutu, au mutu aolage myawe, naye ni aolagbwe.
9:6 Kutsama 20:13; Mwandzo 1:26Yeyesi ndiyemuolaga mutu
naye andaolagbwa ni mutu
mana mutu námuumba
kpwa mfwano wangu.
9:7 Mwandzo 1:28“Namwi, vyalanani, mkale anji, uvyazi wenu uodzaze dunia.”
Chisha Mlungu wagomba na Nuhu na anae achiamba, “Sambi naika chilagane changu na mwimwi phamwenga na vivyazi vyenu, 10 na chila chiumbe mrichokala nacho melini, yani nyama a mapha, nyama a kufuga na chila nyama wa tsakani, yani viumbe vyosi virivyotuluka melini. 11 Ninaika chilagane changu namwi kukala takuna viumbe ndivyohoswa ni mafuriko tsona, yani takundakala na mafuriko ndigoangamiza dunia.” 12 Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Hino ndiyo ishara ya chilagane changu namwi, na chila chiumbe chiricho moyo chiricho phamwenga namwi hadi vivyazi vyedzavyo. 13 Naika chisichi cha mvula mainguni, nacho chindakala ishara ya chilagane changu kahi yangu na dunia. 14 Chila nchifwinika mlunguni na maingu, na hicho chisichi cha mvula chichionekana mainguni, 15 nindatambukira chilagane changu na mwimwi na viumbe vyosi, kukala wakati wowosi madzi tagandakala tsona mafuriko ga kuhosa viumbe vyosi virivyo moyo. 16 Chisichi chichikala mainguni, nindachiona na nindatambukira chilagane changu cha kare na kare kahi ya Mlungu na viumbe vyosi vya chila aina duniani.”
17 Mlungu achimuambira Nuhu, “Chisichi chichi ndiyo ishara ya chilagane ambacho náchiika na viumbe vyosi duniani.”
Nuhu na anae
18 Anangbwa alume a Nuhu ariotuluka melini kala ni Shemu, Hamu na Jafeti. (Hamu kala ni isengbwa wa Kanani.) 19 Hano ndio ana ahahu a Nuhu, na aho ndio akare a atu osi phapha duniani.
20 Nuhu waandza kurima, achiphanda mizabibu. 21 Bada ya kunwa uchi wa zabibu, walewa na achilala chitsaha mwakpwe hemani. 22 Hamu, isengbwa wa Kanani, walola chitsaha cha ise na achendaambira nduguze airi okala kondze. 23 Ela Shemu na Jafeti ahala vwazi, achirigbwiririra mwao mafuzini, achiinjira chinyume-nyume na achendabwingiza ise yao. Aloza nyuso zao kanda, ili asione chitsaha cha ise yao.
24 Nuhu phokala uchi ukamkutika na kumanya achigohenderwa ni mwanawe mdide, 25 waamba,
“Naalaniwe Kanani!
Andakala mtumwa mkpwulu wa nduguze.”
26 Nuhu achienderera kugomba achiamba,
“Naajaliwe ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Shemu!
Kanani akale mtumwa wa Shemu.
27 Mlungu naenjereze lalo ra Jafeti,
Jafeti naasagale kahi ya mahema ga Shemu,
na Kanani naakale mtumwawe.”
28 Bada ya mafuriko Nuhu wasagala miaka magana mahahu na mirongo mitsano. 29 Miaka ariyoishi Nuhu ni miaka magana tisiya na mirongo mitsano, ndipho achifwa.

9:1 9:1 Mwandzo 1:28

9:4 9:4 Alawi 7:26,27; 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16,23; 15:23

9:6 9:6 Kutsama 20:13; Mwandzo 1:26

9:7 9:7 Mwandzo 1:28