10
Vivyazi vya ana a Nuhu
(1 Nyakati 1:5–23)
Huno ndio uvyazi wa ana alume a Nuhu: Shemu, Hamu na Jafeti. Aha nao aphaha ana a chilume bada ya mafuriko.
Ana alume a Jafeti kala ni Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheki na Tirasi.
Ana alume a Gomeri kala ni Ashikenazi, Rifathi na Togarima.
Ana alume a Javani kala ni Elisha, Tarishishi, Kitimu na Rodanimu. Hinyo ndio akarengbwa a atu ariomwagikana seemu za pwani. Huno ni uvyazi wa Jafeti ariokala chila atu na tsi yao na makabila gao na mbari zao.
Ana alume a Hamu kala ni Kushi, Misiri, Puti na Kanani.
Ana alume a Kushi kala ni Seba, Havila, Sabuta, Raama na Sabuteka.
Ana alume a Raama kala ni Sheba na Dedani.
8-9 Kushi wavyala Nimurodi. Nimurodi wakala sujaa mkpwulu wa kpwandza duniani. Iye wakala ni muindza mkpwulu mbere za Mwenyezi Mlungu, ndiyo mana atu nkuamba, “Mutu yuyu ni dza Nimurodi, yemuindza mkpwulu mbere za Mwenyezi Mlungu.” 10 Ufalumewe waandza na midzi ya Babeli, Ereku, Akadi na Kaline, iriyokala tsi ya Shinari. 11 Halafu waenjereza tsi ya Ashuru kukala seemu ya ufalumewe, achidzenga midzi ya Ninawi, Rehobothi-Iri, Kala 12 na Reseni urio kahi-kahi ya Ninawi na mudzi mkpwulu wa Kala.
13 Uvyazi wa Misiri kala ni Aludi, Aanami, Alehabi, Anafutuhi, 14 Apathirusi, Akasiluhi ambao ni avyazi a Afilisti, na Akafutori.
15 Ana alume a Kanani kala ni Sidoni, mwanawe wa kpwandza na Hethi, ambao akala akarengbwa a makabila garigoihwa na madzina gao. 16 Piya wakala mkarengbwa wa Ajebusi, Aamori, Agirigashi, 17 Ahivi, Aariki, Asini, 18 Aarivadi, Asemari na Ahamathi.
Badaye mbari za Akanani zatsamukana-tsamukana. 19 Mphaka wa Akanani waandza Sidoni hadi Gerari phephi na Gaza, na uchiphiya mlairo wa dzuwa hadi Sodoma, Gomora, Adima na Seboimu phephi na Lasha.
20 Aha ndio uvyazi wa Hamu kulengana na mbari zao, luga zao na tsi zao. Chila kundi kala rinagomba kabilaye.
21 Shemu, kala ni mvyerengbwa* 10:21 Mvyerengbwa Tafusiri zanjina zinaamba Shemu mdide wa Jafeti. wa Jafeti, na ndiye mkarengbwa wa Aeburania osi.
22 Ana a Shemu kala ni Elamu, Ashuru, Arifakisadi, Ludi na Aramu.
23 Ana a Aramu kala ni Usi, Huli, Getheri na Mashi.
24 Arifakisadi wavyala Shela, naye Shela achivyala Eberi. 25 Eberi wavyala ana airi alume, wa kpwandza achimuiha Pelegi kpwa sababu endzize atu kala akaganyana, na wa phiri kala aihwa Jokitani.
26 Jokitani wavyala Alimodadi, Shelefu, Hasarimawethi, Jera, 27 Hadoramu, Uzali, Dikila, 28 Obali, Abimaeli, Sheba, 29 Ofiri, Havila na Jobabu. Hinya osi kala ni ana a Jokitani. 30 Tsi ariyosagala yahala kula Mesha hadi Sefari ambayo i mwango wa mlairo wa dzuwa.
31 Hinyo ndio atu a chivyazi cha Shemu kulengana na mbari zao, luga zao, tsi yao na makabila gao.
32 Aha osi ni mbari za ana a Nuhu kulengana na vivyazi vyao, kahi ya mataifa gao. Kula kpwa aha, makabila gaenea duniani bada ya mafuriko.

*10:21 10:21 Mvyerengbwa Tafusiri zanjina zinaamba Shemu mdide wa Jafeti.