11
Mnara wa Babeli
Siku hizo duniani atu kala anagomba luga mwenga na maneno gao kala ni mamwenga. Atu ariphokala anatsama uphande wa mlairo wa dzuwa, afika tsi ya kugbwa hiko Shinari na achisagala kuko.
Achiambirana, “Haya! Nahutengezeni matofali, hugaocheni vinono gakale mafu.” Ahumira matofali badala ya mawe na lami badala ya simiti. Achiamba, “Sambi, nahudzengeni mudzi na mnara ambao chirereche chifike mlunguni, ili huphaheni dzina na husedze hukatsamukana dunia ndzima.”
Phapho Mwenyezi Mlungu watserera kpwedzalola nyo mudzi na nyo mnara ambao atu kala anadzenga. Mwenyezi Mlungu achiamba, “Aah! Atu aha ni amwenga na osi anagomba luga mwenga na chichi ni chandzo cha maneno makulu ambago andagahenda. Na takuna rorosi ambaro andaripanga ambaro tarindakala. Nahutserere photsi na hukabanange luga yao ili achigomba asielewane.”
Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu achiatsamula dunia ndzima na achiricha kudzenga nyo mudzi. Ndiyo mana mudzi hinyo waihwa Babeli, kpwa kukala phapho ndipho Mwenyezi Mlungu ariphotsanganya luga yokala ichigombwa ni atu duniani kosi, achiatsamula dunia yosi.
Vivyazi vya Shemu
(1 Nyakati 1:24–27)
10 Higa ni maneno ga kuhusu Shemu na uvyaziwe.
Miaka miiri bada ya mafuriko Shemu kala ana miaka gana mwenga, achivyala mwana mlume, Arifakisadi. 11 Bada ya kuvyala Arifakisadi, Shemu wasagala miaka magana matsano na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
12 Arifakisadi ariphofika miaka mirongo mihahu na mitsano wavyala Shela. 13 Bada ya kuvyala Shela, Arifakisadi wasagala miaka magana mane na tahu na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
14 Shela ariphofika miaka mirongo mihahu wavyala Eberi. 15 Bada ya kuvyala Eberi, Shela wasagala miaka magana mane na tahu na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
16 Eberi ariphofika miaka mirongo mihahu na ne wavyala Pelegi. 17 Bada ya kuvyala Pelegi, Eberi wasagala miaka magana mane na mirongo mihahu na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
18 Pelegi ariphofika miaka mirongo mihahu wavyala Reu. 19 Bada ya kuvyala Reu, Pelegi wasagala miaka magana mairi na tisiya na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
20 Reu ariphofika miaka mirongo mihahu na miiri wavyala Serugi. 21 Bada ya kuvyala Serugi, Reu wasagala miaka magana mairi na sabaa na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
22 Serugi ariphofika miaka mirongo mihahu wavyala Nahori. 23 Bada ya kuvyala Nahori, Serugi wasagala miaka magana mairi na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
24 Nahori ariphofika miaka mirongo miiri na tisiya wavyala Tera. 25 Bada ya kuvyala Tera, Nahori wasagala miaka gana mwenga na kumi na tisiya na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu.
26 Tera ariphokala na miaka mirongo sabaa, wavyala Buramu, Nahori na Harani.
Vivyazi vya Tera
27 Hano ndio atu a chivyazi cha Tera.
Tera wavyala Buramu, Nahori na Harani. Harani wavyala Lutu. 28 Harani wafwa Uru mudzi wa Akalidayo, ambako ndiko kovyalwa, na ariphofwa iseye Tera kala achere moyo. 29 Buramu walóla Sarai na Nahori walóla Milika mwana wa Harani, ambaye piya kala ni ise wa Isika. 30 Sarai kala ni tasa, kala kana mwana.
31 Tera wamuhala mwanawe Buramu na mdzukuluwe Lutu, mwana mlume wa Harani na mkpwaza-mwanawe Sarai, mkpwaza Buramu. Osi atuluka Uru, mudzi wa Akalidayo achitaka kuphiya tsi ya Kanani. Ela ariphofika Harani, achisagala phapho.
32 Tera wafwa ko Harani. Wakati ariphofwa, kala ana miaka magana mairi na mitsano.