12
Mlungu anamtsambula Buramu
12:1 Mahendo 7:2–3; Aeburania 11:8Siku mwenga, Mwenyezi Mlungu wamuamba Buramu, “Uka kpwenye tsi yenu, uriche mbarizo na nduguzo na uphiye tsi ambayo nindakuonyesa.
Nindakuhenda ukale taifa kulu
na ndakujaliya.
Nindakuhenda umanyikane,
nawe undakala baraka.
12:3 Agalatia 3:8Nindaabariki aho akubarikio,
yeyesi ndiyekulani, nindamlani,
na atu osi duniani
andajaliwa kutsupira uwe.”
Phahi, Buramu wauka dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu, na Lutu achiphiya naye. Buramu kala ana miaka mirongo sabaa na mitsano ariphouka Harani. Buramu wahala mchewe Sarai, na Lutu, mwana wa nduguye, mali zosi arizophaha na atumwa osi arioaphaha pho Harani, achiuka achiphiya Kanani.
Buramu watsupira kahi-kahi ya yo tsi hadi achifika Shekemu, phatu phokala na muhi wa mwaloni urio More. Siku zizo Akanani kala anasagala tsi iyo. 12:7 Mahendo 7:5; Agalatia 3:16Mwenyezi Mlungu wamtsembukira Buramu, achimuamba, “Hino ndiyo tsi ndiyoipha uvyazio.” Hipho Buramu wadzenga phatu pha kulavira sadaka Mwenyezi Mlungu, ambaye kala akamtsembukira.
Kula hipho waphiya uphande wa myango ya mlairo wa dzuwa wa Betheli na achichita hemare. Betheli ichikala i mtswerero wa dzuwa na Ai ichikala i mlairo wa dzuwa. Phapho wamdzengera Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka na achimuabudu. Chisha Buramu wazidi kuphiya uphande wa Negebu.
Buramu anaphiya Misiri
10 Halafu kpwakala na ndzala hiko Kanani, na ndzala iyo yakala kulu hata ichibidi Buramu atsame, waphiya Misiri achendasagala kuko kpwa muda. 11 Buramu ariphokala a phephi kufika Misiri, wamuambira mchewe Sarai, “Ninamanya kukala uwe u mnono? 12 Amisiri achikuona andaamba, ‘Yuyu ni mchewe,’ na phapho aniolage ela uwe akuriche moyo. 13  12:13 Mwandzo 20:2; 26:7Nakuvoya uaambire kukala uwe u mwenehu, ili nisiolagbwe na nihenderwe mambo manono kpwa sababuyo.”
14 Sambi Buramu ariphofika Misiri, Amisiri achimuona kukala ye mchetu ni mnono sana. 15 Maofisaa a Farao ariphomuona, achendamtogola mbere za Farao, halafu ye mchetu achihalwa achiphirikpwa dzumbani kpwa Farao. 16 Buramu wahenderwa mambo manono-manono ni Farao kpwa sababu ya Sarai na achihewa mangʼondzi na mbuzi, ngʼombe, punda, atumwa alume na achetu na ngamia.
17 Ela Mwenyezi Mlungu waagayisa na achiatiya makongo makali-makali Farao na atu a nyumbaye yosi kpwa sababu ya Sarai, mkpwaza Buramu. 18 Hipho Farao achimlagizira Buramu, achimuamba, “Ni neno rani rino ronihendera? Kpwa utu wani kuyaniambira kukala yuno ni mcheo? 19 Kpwa utu wani waniamba ni mwenenu, na uchinihenda nimuhale akale mkpwazangu? Sambi mcheo hiyu; muhale na muuke!” 20 Chisha Farao achilagiza atue amsindikize Buramu na mchewe na mali zosi zokala nazo.

12:1 12:1 Mahendo 7:2–3; Aeburania 11:8

12:3 12:3 Agalatia 3:8

12:7 12:7 Mahendo 7:5; Agalatia 3:16

12:13 12:13 Mwandzo 20:2; 26:7