17
Ishara ya chilagane
Buramu ariphokala ana miaka mirongo tisiya na tisiya, Mwenyezi Mlungu wamtsembukira tsona na achimuamba, “Mimi ndimi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi. Maishago niogopha na ukale bila ya lawama. Nindatimiza chilagane changu na uwe na chivyazicho chindakala chinji sana.”
Buramu wagbwa chimabumabu na Mlungu achimuamba, “Lola, chichi ndicho chilagane changu na uwe: Ninakuahidi kukala undakala mkarengbwa wa mataifa manji. 17:5 Arumi 4:17Kundaihwa Buramu tsona, ela dzinaro undaihwa Burahimu,* 17:5 Burahimu manaye ni baba wa makabila manji, au atu anji. kpwa sababu ninakuhenda mkarengbwa wa mataifa manji. Nindakuhenda ukale na chivyazi chinji, nindakuhenda ukale mkarengbwa wa makabila manji, chisha afalume andala kpwako. 17:7 Luka 1:55Nindaika chilagane cha kare na kare na uwe na chivyazicho bada ya uwe, kukala nikale Mlunguo na Mlungu wa vivyazivyo bada ya uwe. 17:8 Mahendo 7:5Tsi yosi ya Kanani ambayo vivi unasagala dza mjeni, nindakupha uwe na chivyazicho bada ya uwe, ikale yenu hata kare na kare. Nami ndakala Mlungu wao.”
Chisha Mlungu achimuambira Burahimu, “Uwe gbwira chilagane changu phamwenga na uvyazio bada ya uwe na vivyazi vyao vyedzavyo. 10  17:10 Mahendo 7:8; Arumi 4:11Chichi ndicho chilagane changu undichochiika uwe na chivyazicho bada ya uwe: Chila mlume kahi yenu ni lazima adekpwe. 11 Ni lazima mdekpwe, yani kukatwa masunyu genu, nayo indakala ishara ya chilagane changu na mwimwi. 12 Kpwa vivyazi vyedzavyo chila mwana mlume wa siku nane lazima adekpwe vivyazi vyenu vyosi, akale wavyalwa mwako nyumbani, au mukamgula kula kpwa ajeni ambao sio a chivyazicho. 13 Chila mmwenga lazima adekpwe, na hino indakala ishara ya chimwiri kuonyesa chilagane changu namwi ni cha kare na kare. 14 Mlume yeyesi ambaye kandadekpwa, andatengbwa na atue kpwa kuvundza chilagane changu.”
15 Mlungu achienderera kugomba na Burahimu achimuamba, “Ye mcheo kundamuiha Sarai tsona, ela undamuiha Sara. 16 Naye nindamjaliya na kpweli nindakuhenda uvyale naye mwana mlume. Nindamjaliya na andakala ninengbwa wa makabila, afalume a atu andala kpwakpwe.”
17 Burahimu wagbwa chimabumabu; achitseka na achigomba mwakpwe rohoni, “Mimi, mtumia wa miaka gana mwenga na Sara, mchetu wa miaka mirongo tisiya, kpwa kpweli tahuweza kuvyala mwana.” 18 Naye Burahimu achimuamba Mlungu, “Baha Isimaili akale ndiye mrisi wangu.”
19 Mlungu achiamba, “Aa, undavyala mwana mlume na mcheo Sara, na undamuiha Isaka. Nindatimiza chilagane changu naye na vivyazivye bada ya iye hata kare na kare. 20 Kuhusu Isimaili, nkasikira mavoyogo. Nindamjaliya na nimuhende avyale ana anji na akale na chivyazi chinji. Andakala isengbwa wa vilongozi kumi na airi, na nindamuhenda akale taifa kulu. 21 Ela nindaika chilagane changu na Isaka, ambaye undamvyala na Sara mwaka wedzao muda dza uhu.” 22 Mlungu phomala kugomba na Burahimu, wauka.
23 Siku iyo-iyo, Burahimu wamuogopha Mlungu, achimdeka mwanawe Isimaili na atumwa osi ariovyalwa phakpwe kaya na osi ariogulwa, alume osi a kaya pha Burahimu adekpwa siku mwenga dza Mlungu arivyolagiza. 24 Burahimu kala ana miaka mirongo tisiya na tisiya ariphodekpwa, 25 na mwanawe Isimaili kala ana miaka kumi na mihahu. 26 Burahimu na mwanawe Isimaili adekpwa osi siku yo mwenga, 27 Alume osi a nyumbani mwa Burahimu, na ariogulwa kula kpwa ajeni, nao adekpwa phamwenga na Burahimu.

17:5 17:5 Arumi 4:17

*17:5 17:5 Burahimu manaye ni baba wa makabila manji, au atu anji.

17:7 17:7 Luka 1:55

17:8 17:8 Mahendo 7:5

17:10 17:10 Mahendo 7:8; Arumi 4:11