18
Burahimu anatsolokerwa ni ajeni
Siku yanjina Mwenyezi Mlungu wamtsembukira tsona Burahimu phephi na mihi ya mialoni ya Mamre. Wakati uho, Burahimu kala asegere mryangoni pha hemare na dzuwa kala ringerengere, 18:2 Aeburania 13:2watsupha matso na achiona alume ahahu aimire mbereze. Ariphoaona wazola kpwendaachinjira. Achivumbama hadi chilanguche chichiguta photsi, na achiamba, “Mabwana, karibuni phangu kaya, mimi ni mtumishi wenu. Godzani nikurehereni madzi muoge magulu, munaweza kuoya hipha kolo ya muhi. Piya naweza kukureherani chakurya chidide ili mphahe nguvu za kpwenderera na charo chenu, mana mkedza kpwa mtumishi wenu.”
Hara mabwana achimuamba, “Haya, henda kama uchivyogomba.”
Phahi Burahimu wakpwendamlagiza Sara ko hemani, achimuamba, “Upesi, hala pishi kumi na mbiri za unga mnono wa nganu, uukande na uoche mikahe.”
Halafu Burahimu waphiya wangbwi chaani na achendatsambula mtamba wa ngʼombe mnono wa kunona, achimupha mtumishi, yeutengeza upesi. Wahala maziya maivu, maziya maitsi, na zira nyama za ngʼombe, achiapha arye. Ariphokala anarya, Burahimu waima phephi nao pho kolo ya muhi.
Nyo ajeni amuuza Burahimu, “Mcheo Sara a kuphi?” Burahimu achijibu achiamba, “Akuratu hemani.”
10  18:10 Arumi 9:9Mmwenga wao achiamba, “Kpweli, nindauya tsona wakati dza uhu mwaka wedzao naye mcheo Sara andakala ana mwana mlume.” Wakati uho Sara kala a pho nyuma ya mryango wa hema, anaphundza. 11 Burahimu na Sara kala ni atumia sana, na Sara kala kaona ga chichetu tsona. 12  18:12 1 Petero 3:6Sara watseka chimoyo-moyo achiamba, “Mino ndipho ni mtumia sana, tsona mlume wangu ni mtumia. Kpweli nindasikira mtswano wakati wa kuonana chimwiri?”
13 Mwenyezi Mlungu achimuamba Burahimu, “Mbona Sara anatseka na anaamba, ‘Pho mino naweza kuphaha mwana kpweli vivi nrivyo mtumia?’ 14  18:14 Luka 1:37Dze, kuna utu wani ambao tauwezekana kpwa Mwenyezi Mlungu? Kama nchivyoamba, nindauya tsona mwaka wedzao wakati nchiopanga, na Sara andakala ana mwana mlume.”
15 Sara waogopha, kpwa hivyo achikanuka achiamba, “Mino sitsekere.”
Ela Mlungu achiamba, “Ukatseka.”
Burahimu anavoyera Sodoma
isiangamizwe
16 Hara mabwana auka na achilenga phatu ambapho anaweza kuona mudzi wa Sodoma; Burahimu waasindikiza. 17 Mwenyezi Mlungu achigomba mo rohoni achiamba, “Sindamfwitsa Burahimu gara ndigogahenda, 18 mana Burahimu andakala taifa kulu ra atu enye nguvu. Mataifa gosi duniani gandajaliwa kutsupira iye. 19 Námtsambula ili aambire anae na vivyazivye bada ya iye alunge njira ya Mwenyezi Mlungu kpwa kuhenda ga haki na garigo ga sawa mbere zangu. Achihenda vivyo, mimi Mwenyezi Mlungu nindamuhendera Burahimu gosi ambago námlaga.”
20 Chisha Mwenyezi Mlungu achimuamba Burahimu, “Mimi nkasikira malalamiko chinyume cha atu a Sodoma na Gomora mana dambi zao zikaenjerezeka sana. 21 Nindatserera nkalole ichikala ahendago ni mai dza nrivyosikira. Ichikala sivyo, nindamanya.”
22 Phahi hara mabwana airi auka kuphiya uphande wa Sodoma, ela Burahimu achikala akasala aimire mbere za Mwenyezi Mlungu. 23 Chisha Burahimu achisengera phephi na achiamba, “Dze, undaangamiza atu a haki phamwenga na nyo ayi? 24 Nakuvoya, ichikala hura mudzi una atu a haki mirongo mitsano, uuonere mbazi, usiuangamize ili utivye hara atu a haki mirongo mitsano. 25 Kpwa kpweli taifwaha kuolaga atu a haki phamwenga na atu ayi! Taiwezekana! Taifwaha kuhenda atu a haki sawa na atu ayi. Uwe u muamuli wa dunia yosi, kundakosa kuhenda haki.”
26 Mwenyezi Mlungu achiamba, “Ichikala nindaphaha atu a haki mirongo mitsano hiko Sodoma, mudzi wosi nindauricha kpwa sababu yao.”
27 Burahimu achijibu achiamba, “Hai, Mwenyezi Mlungu, kpwa kukala jasiri wa kugomba nawe dzagbwe mimi ni vumbi tu. 28 Dze, kala yo isabu ikaphunguka atu atsano kahi ya nyo enye haki mirongo mitsano, undauangamiza nyo mudzi kpwa kukala ukaphunguka atu atsano?”
Achiamba, “Ichikala nindaphaha atu mirongo mine na atsano hiko, sindauangamiza.”
29 Burahimu achigomba naye tsona achiamba, “Dze, ichikala kuna atu mirongo mine tu?”
Mlungu achijibu achiamba, “Kpwa sababu ya nyo atu mirongo mine, sindauangamiza.”
30 Chisha Burahimu achiamba, “Usitsukirwe Mwenyezi Mlungu, dze, ichikala kuna atu mirongo mihahu?”
Achiamba, “Sindahenda hivyo nchiphaha atu mirongo mihahu.”
31 Burahimu achiamba, “Mimi nkadzilavya kugomba na uwe Mwenyezi Mlungu, dze muchiphahikana atu mirongo miiri?”
Mlungu achijibu achiamba, “Kpwa sababu ya atu mirongo miiri, sindauangamiza.”
32 Chisha Burahimu achiamba, “Usitsukirwe ee Mwenyezi Mlungu, navoya nigombe tsona limwenga. Dze, muchiphahikana atu kumi?”
Naye achijibu achiamba, “Kpwa sababu ya nyo atu kumi, sindauangamiza.”
33 Mwenyezi Mlungu ariphomala kugomba na Burahimu, wauka, naye Burahimu achiuya kaya.

18:2 18:2 Aeburania 13:2

18:10 18:10 Arumi 9:9

18:12 18:12 1 Petero 3:6

18:14 18:14 Luka 1:37