19
Malaika anaphiya kpwa Lutu
Hara malaika airi* 19:1 Hara malaika airi ni sawa na hara mabwana airi ario sura 18:22. afika Sodoma dziloni, Lutu kala asegere ryangoni, ryango ra Sodoma. Ariphoaona, wangʼoka achendaachinjira, chisha achizama hadi usowe uchiguta photsi na achiamba, “Mabwana karibuni kpwangu kaya; mimi ni mtumishi wenu. Munaweza kusinga magulu na kulala hiko rero usiku, ligundzu chiti mundalamuka na mphiye charo chenu.” Ela aho achiamba, “Aa, swino hundalala phapha muhalani.”
Ela Lutu achiabembeleza hadi mwisho achiphiya nao kpwakpwe kaya. Achiatengezera chakurya chinono, yani mikahe isiyotiywa hamira. Chiriphoivwa waapha achirya.
Kabila taadzangbwekpwendalala, alume a mudzi wa Sodoma — avyere kpwa adide — akpwedzazunguluka nyumba ya Lutu. 19:5 Aamuli 19:22–24Achimuiha Lutu, achimuamba, “A kuphi hara alume achiokpwedza kpwako dziloni? Atuluze kondze, hunalonda huahende achetu.”
Lutu watuluka kondze na achifunga mryango. Achiaamba, “Enehu, nakuvoyani msihende mambo mai! Lolani! Nina ana airi achetu ambao taadzangbwelala na alume. Godzani nikurehereni muahende mlondavyo. Ela musiahendere mai hano, mana ni ajeni angu, ni lazima niarinde.”
Ela aho achiamba, “Hebu, huphise hipha njirani! Uwe u mjeni tu na kuweza kuhuambira ra kuhenda. Phahi, hundakuhenda vibaya kushinda aho ajenio.” Achimsukuma-sukuma sana Lutu, achisengera ili avundze mryango.
10 Ela hara alume airi mura nyumbani agolosa mikono, achimuhala Lutu, achimuinjiza ndani na achifunga mryango. 11  19:11 2 Afalume 6:18Chisha achiahenda vipofu gafula atu osi okala kondze mryangoni, avyere kpwa adide, na achidziremweza kuendza mryango, ela tauonere.
12 Hara alume airi amuambira Lutu, “Dze, una mutu wanjina yeyesi hipha, mwana mlume ama mchetu, mkpwaza-mwana, mtsedza ama mʼbario yeyesi akalaye mudzi huno? Atsamize, 13 mana swino hundauangamiza kpwa kukala chiriro kuhusu atu aha chikazidi nacho chikafikira Mwenyezi Mlungu naye akahuhuma hubanange uhu mudzi.”
14 Hipho, Lutu watuluka achendaambira achumba a anae achetu, achiaambira, “Upesi, ukani hipha; Mwenyezi Mlungu a phephi auangamize huno mudzi.” Ela aho achiona ni machani.
15 Kuriphokala kunangʼala-ngʼala, nyo malaika amuhimiza Lutu achimuamba, “Henda wangbwi uhale mcheo na anao, muuke, sedze mkafwa wakati mudzi unatiywa adabu.”
16  19:16 2 Petero 2:7Lutu achikala anasita-sita, hipho hara malaika amgbwira mkpwono iye, mchewe na hara anae airi achetu achialongoza kondze ya mudzi, mana Mwenyezi Mlungu waaonera mbazi. 17 Ariphokala akaatuluza kondze, mmwenga wao waamba, “Chimbirani mtivye maisha genu! Msilole nyuma wala musiime phophosi kpwenye tsi ya kugbwa! Chimbirirani myangoni ili sedze mkafwa.”
18 Ela Lutu achiaambira, “Hata nagasikale mabwana. 19 Ni kpweli mimi mtumishi wenu mkanitsunuka na mkanionera mbazi kpwa kunitivya, ela siweza kufika myangoni mana ni kure sana. Nchihenda vivyo, nindaphahwa ni go mai na nifwe. 20 Lolani, phapha phana mudzi mdide niwezao kuuchimbirira. Dza muonavyo ni mdide, ela nirichani nchimbirire hiko nami ndakala moyo.”
21 Ye malaika achimuamba, “Haya, ni sawa-sawa, nkakubali. Sindauangamiza mudzi hinyo uchiouhadza. 22 Henda wangbwi uchimbirire kuko, mana sindahenda rorosi hadi ufike kuko.” Kpwa sababu Lutu waamba ni mdide, hura mudzi waihwa Soari. 19:22 Soari manaye ni mdide.
Sodoma na Gomora inaangamizwa
23 Lutu ariphofika Soari dzuwa kala rikatuluka. 24  19:24 Mathayo 10:15; 11:23–24; Luka 10:12; 17:29; 2 Petero 2:6; Juda 1:7Ndipho Mwenyezi Mlungu achihenda Sodoma na Gomora kunye mvula ya moho wa chibiriti kula mlunguni. 25 Achiangamiza midzi iyo, tsi yosi ya kugbwa, atu osi ariokala mumo na chila chitu chomera hiko. 26  19:26 Luka 17:32Ela mkpwaza Lutu walola nyuma na achigaluka nguzo ya munyu.
27 Siku iyo-iyo ligundzu Burahimu wauya phara ariphokala akaima mbere za Mwenyezi Mlungu. 28 Achilola uphande wa Sodoma na Gomora na tsi yosi ya kugbwa na achiona mosi unafuka kula photsi, dza mosi wa tanu.
29 Phahi, siku hira Mlungu ariphoangamiza midzi ya tsi ya kugbwa mokala Lutu achisagala, watambukira voyo ra Burahimu na achimlavya Lutu wakati ariphobananga yo midzi.
Lutu na anae achetu
30 Kpwa sababu Lutu kala ni muoga wa kusagala Soari, iye na anae airi achetu wapanda myangoni na achendasagala pangani. 31 Siku mwenga mwanawe mvyere wamuamba mdidewe, “Baba yehu ni mtumia na takuna alume a kuhulóla tsi ihi dza vihendekavyo duniani kosi. 32 Sambi nahumlevye baba yehu na hulale naye, ili huendeleze chivyazi chehu kutsupira kpwakpwe.”
33 Usiku uho achimlevya ise yao na uchi, na yuya mvyere achilala naye. Ela Lutu kamanyire wakati mwanawe aripholala naye wala wakati ariphouka.
34 Siku yolungira, yuya mvyere wamuamba mdidewe, “Dzana usiku mino nálala na baba. Rero usiku piya nahumlevye tsona, nawe ukalale naye ili huendeleze chivyazi chehu naye.” 35 Phahi kuriphofika usiku, amlevya ise yao na yuya mdide achendalala naye. Lutu kamanyire tsona wakati mwanawe aripholala naye wala wakati ariphouka.
36 Kpwa njira iyo anangbwa osi airi a Lutu agbwira mimba kula kpwa ise yao. 37 Mwanawe mchetu mvyere wadzivugula mwana mlume na achimuiha Moabu. Iye ndiye mkarengbwa wa Amoabu hadi rero. 38 Yuya mwanawe mchetu mdide naye wavyala mwana mlume, achimuiha Beni-Ammi. Beni-Ammi ndiye mkarengbwa wa Aamoni hadi rero.

*19:1 19:1 Hara malaika airi ni sawa na hara mabwana airi ario sura 18:22.

19:5 19:5 Aamuli 19:22–24

19:11 19:11 2 Afalume 6:18

19:16 19:16 2 Petero 2:7

19:22 19:22 Soari manaye ni mdide.

19:24 19:24 Mathayo 10:15; 11:23–24; Luka 10:12; 17:29; 2 Petero 2:6; Juda 1:7

19:26 19:26 Luka 17:32