20
Burahimu na Abimeleki
Burahimu watsama Mamre, achiphiya seemu za Negebu achendasagala kahi-kahi ya Kadeshi na Shuri. Badaye, wakpwendasagala Gerari dza mjeni. 20:2 Mwandzo 12:13; 26:7Kuko Burahimu wakala achiaambira atu Sara ni nduguye. Phahi Abimeleki, mfalume wa Gerari, wahuma atu akamuhale Sara, naye achimuhala.
Ela Mlungu wagomba na Abimeleki usiku ndosoni, achimuamba, “Undafwa kpwa kuhala mchetu hiyu, mana iye ni mkpwaza mutu.”
Ela Abimeleki kala kadzangbwelala naye achiamba, “Vino Mwenyezi Mlungu, undabananga taifa risiro na kosa? Burahimu mwenye waamba Sara ni nduguye naye Sara waamba dza vivyo. Neno hiri nárihenda na moyo mmwenga nami sina makosa.”
Ndipho Mlungu achimuambira Abimeleki mo ndosoni, “Ee, namanya kala wahenda neno hiri na moyo mmwenga, ndiyo mana nákuzuwiya usihende dambi na siyakuricha ukalala naye. Sambi, iye mchetu muuyize kpwa mlumewe na ye mlumewe andakuvoyera nawe undaishi kpwa kukala iye ni nabii. Ela ichikala kundamuuyiza, kpwa kpweli umanye undafwa, uwe na atuo osi.”
Kuriphocha, Abimeleki walamuka ligundzu chiti achiiha atumishie osi na achiaambira achigogaona ndosoni, nao achitishirwa sana. Halafu Abimeleki wamuiha Burahimu na achimuamba, “Kpwa utu wani ukahuhendera vino? Nakukosani hata yenirehera nduni hino na ufalume wangu? Ukanihenda utu ambao taufwaha.” 10 Chisha Abimeleki achimuamba Burahimu, “Kala unaazani hata uchihenda vino?”
11 Burahimu achijibu achiamba, “Náhenda vivyo kpwa kukala náona kukala kuku kosi atu taamuogopha Mlungu na nchiona kukala andaniolaga kpwa sababu ya mkpwazangu. 12 Piya ni mwenehu kpweli, ni mwenehu mana baba yehu ni mmwenga, ela chila mmwenga ana nine. Ela namlóla akale mkpwazangu. 13 Mlungu ariphonihenda nituluke nyumbani mwa baba, namuamba Sara, ‘Hivi ndivyo ambavyo undanionyesa mendzwayo, kukala chila phatu ndiphophiya, amba mimi ni mwenenu.’ ”
14 Phahi Abimeleki wahala mangʼondzi, ngʼombe na atumwa, alume na achetu achimupha Burahimu, chisha achimuuyizira mchewe Sara. 15 Abimeleki achimuambira, “Hino yosi ni tsi yangu, lola phatu phophosi ulondapho usagale.”
16 Piya wagomba na Sara achiamba, “Námupha mwenenu vipande elufu mwenga vya feza kuonyesa atu osi urio nao kukala kuna makosa. Vivi chila mutu andamanya kukala kuhendere makosa.”
17-18 Mwenyezi Mlungu kala akaafunga chivyazi achetu osi a kaya pha Abimeleki, kpwa sababu ya gara gohenderwa Sara, mkpwaza Burahimu. Hipho, Burahimu wamuvoyera Abimeleki na Mlungu achimphoza. Piya achimvugula chivyazi mchewe na atumwae achetu, achikala anavyala tsona.

20:2 20:2 Mwandzo 12:13; 26:7