24
Isaka anaendzerwa mchetu
Burahimu wakala mtumia, na Mwenyezi Mlungu kala akamjaliya na chila chitu arichochihenda. Burahimu wagomba na mtumishiwe mvyere wa osi pho phakpwe kaya ambaye kala ndiye muimirizi wa malize zosi achimuamba, “Ika mkpwonoo tsini ya nyonga yangu.* 24:2 Hivi ndivyo ambavyo atu kala nkuapirana siku hizo. Nalonda nikuapize kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu yeumba mlunguni na tsi, kukala kundamuendzera mwanangu msichana kula kpwa Akanani. Ela undaphiya kpwehu kpwa mbari zangu na ukamuendzere mchetu mwanangu Isaka.”
Yuya mtumishi achiamba, “Dze, ye mchetu achirema kpwedza tsi hino, nimuuyize mwanao kpwenu tsi uriyola?”
Burahimu achiamba, “Hakikisha kukala kundamuuyiza mwanangu kuko. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa mlunguni ariyeniusa kula kahi ya kaya pha baba, tsi niriyovyalwa, ariyegomba nami na achiniahidi kpwa kuniapira na kuamba, ‘Tsi ihi nindaipha chivyazicho,’ andahuma malaikawe akutanguliye, ili umphahire mwanangu mchetu kula kuko. Ichikala mchetu andarema kpwedza, phahi kundagbwirwa ni chirapho changu. Ela kpwa vyovyosi usimuuyize mwanangu kuko.” Ndipho ye mtumishi waika mkpwonowe tsini ya nyonga ya bwanawe Burahimu, na achimuapira kuhusu dzambo riro.
10 Halafu yuya mtumishi wahala ngamia kumi a tajiriwe na zawadi nono za chila aina na achiuka kuphiya seemu za Mesopotamia, hadi mudzi wa Nahori. 11 Ariphofika, waahenda ngamia asagale kondze ya mudzi kanda-kanda ya chisima. Kala ni dzuwa ra kuvunga, wakati wa achetu kpwedzaheka madzi.
12 Halafu achivoya Mlungu, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa bwana wangu Burahimu, nakuvoya mambo gangu ganiphihireto rero na umuonyese bwana wangu mendzwayo isiyosika. 13 Lola, niimire kanda-kanda ya chisima hichi na asichana a mudzi huno aredza kuheka madzi. 14 Phahi ye msichana ndiyemuamba, ‘Nakuvoya uhule nyunguyo uniphe madzi ninwe,’ na aambe, ‘Nwa, na nyo ngamiao nao ndaatiira madzi anwe,’ iye naakale ndiye nchiyemtsamburira mtumishio Isaka. Ichikala hivyo, nindamanya kukala ukamuonyesa bwana wangu mendzwayo isiyosika.”
15 Kabila kadzangbwemala kuvoya, Rebeka watuluka mudzini na nyunguye ya madzi fuzini. Kala ni mwana mchetu wa Bethueli, mdzukulu wa Nahori na mchewe Milika. Nahori kala ni ndugungbwa wa Burahimu. 16 Rebeka kala ni msichana mnono sana na kala kadzangbwelala na mlume. Watserera chisimani, achendaodzaza nyunguye na achiuya. 17 Yuya mtumishi wahenda mwendo kukutana naye, achimuamba, “Tafadhali nipha madzi kula mo mwako nyunguni ninwe.” 18 Msichana achiamba, “Haya nwa, bwana,” achihula nyunguye upesi, achiigbwiririra mikononi ili anwe.
19 Ariphomala kumupha madzi, waamba, “Piya nindahekera madzi ngamiao anwe hadi akolwe.” 20 Hipho wakupula madzi upesi ndani ya mwiyo wa kunwesera nyama kula mwakpwe nyunguni; achizola chisimani kuheka madzi tsona na achienderera kuheka hadi ngamiae osi achitosheka. 21 Yuya mutu wamlolato bila ya kugomba rorosi, ili kuona ichikala Mwenyezi Mlungu akajaliya charoche.
22 Ngamia ariphomala kunwa madzi, yuya mutu wamtuluzira chishaufu cha pulani cha zahabu chokala na samani kulu, piya wamtuluzira bangili mbiri kulu za zahabu zirizo na uziho wa giramu gana mwenga na kumi. 23 Halafu achimuuza, “U mwana wa ani? Dze, nyumba ya sowe ina nafwasi ya swiswi kulala?”
24 Msichana achiamba, “Mimi ni mwana wa Bethueli, mdzukulu wa Nahori na Milika.” 25 Chisha achienderera kugomba achiamba, “Kpwehu kuna mabuwa manji ga kuuma ga kurarira ngamia na chakurya chao cha kutosha, piya kuna nafwasi ya mwimwi kulala.”
26 Hipho yuya mutu wazama achimuabudu Mwenyezi Mlungu, 27 achiamba, “Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa bwana wangu Burahimu, ambaye anaenderera kumuonyesa mendzwa isiyosika na uaminifu. Uphande wangu, Mwenyezi Mlungu akalongoza charo changu hadi kufika mudzini pha mbari za bwana wangu.”
28 Msichana wazola nyumbani kpwa nine na achendaambira nduguze chigohendeka. 29 Rebeka kala ana nduguye mlume aihwaye Labani, naye wazola chisimani kokala yuya mutu. 30 Labani kala akaona chipuli na bangili mikononi mwa Rebeka na kala akamsikira anasemurira vira chivyoambirwa ni yuya mutu. Achiphiya kpwa yuya mutu ambaye kala aimire na ngamiae chisimani, 31 achiamba, “Karibu kaya, uwe yejaliwa ni Mwenyezi Mlungu. Usiime kondze, mana nkatayarisha chumba mwangu nyumbani na phatu pha nyo ngamia.”
32 Hipho yuya mutu waphiya kaya kpwa ano Labani na Labani achiatsereza mizigo ngamia, achiarehera mabuwa ga kuuma ga kurarira na chakurya. Chisha achimrehera ye mtumishi wa Burahimu na atue madzi ga kuoga magulu. 33 Chakurya chiriphorehwa yuya mutu waamba, “Sindarya hadi niseme gachigonireha.”
Labani achiamba, “Haya huambire.”
34 Hipho achiamba, “Mimi ni mtumishi wa Burahimu. 35 Mwenyezi Mlungu wamjaliya sana bwana wangu na wamtajirisha. Wamupha unji wa mangʼondzi na ngʼombe, feza na zahabu, atumwa alume na achetu, ngamia na punda. 36 Sara, mkpwaza tajiri wangu wavyala naye mwana mlume utumiani na bwana wangu wamupha malize zosi hiye mwanawe. 37 Bwana wangu wanihenda niape kukala nisimuendzere mwanawe wa chilume mchetu kula kpwa ana achetu a Akanani, aishio nao, 38 ela niphiye kpwa ise na mbarize, nimphahire mchetu mwanawe. 39 Halafu nchimuuza bwana wangu, ‘Dze, ye mchetu achirema kpwedza?’
40 “Naye achiniamba, ‘Mwenyezi Mlungu ambaye namuogopha andahuma malaikawe uphiye naye na andajaliya charocho ili umphahire mchetu mwanangu kula kpwa baba na mbari zangu. 41 Nawe ndiphofika kpwa mbari zangu, hata achikukahaza mchetu undakala huru, kundagbwirwa ni chirapho changu.’ ”
42 “Rero nchiphofika chisimani nkavoya, ‘Ee, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa bwana wangu Burahimu, nakuvoya charo changu chiniphihireto. 43 Lola, niimire kanda-kanda ya chisima hichi; msichana achedzaheka madzi nindamuamba, “Nakuvoya uniphe madzi ga kunwa machache kula mwako nyunguni.” 44 Achiamba, “Haya nwa, na piya nindaahekera ngamiao,” iye naakale ndiye msichana ariyetsambulwa ni Mwenyezi Mlungu, akale mkpwaza-mwana wa bwana wangu.’
45 “Kabila sidzangbwemala kuvoya mwangu rohoni, akatsoloka Rebeka na nyunguye fuzini. Akatserera chisimani achaheka madzi na nkamuamba, ‘Navoya uniphe madzi ninwe.’ 46 Phahi akahula upesi nyunguye kula fuzini na akaniamba, ‘Haya nwa na nindaahekera ngamiao piya.’ Phahi nkanwa na akaahekera ngamia piya.
47 “Nkamuuza, ‘U mwana wa ani?’ Akaniamba, ‘Ni mwana wa Bethueli yevyalwa ni Nahori na Milika.’ Ndipho nkamtiya chipuli cha pulani na bangili za mikononi 48 na nkazama nkamuabudu Mwenyezi Mlungu. Nikamtogola Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa bwana wangu Burahimu ambaye wanilongoza njira ya sawa ya kumphaha msichana, mʼbari wa bwana wangu wa kumloza mwanawe. 49 Sambi ichikala mundamuonyesa mendzwa isiyosika na uaminifu bwana wangu, niambirani, na ichikala sivyo, piya niambirani, nimanye ra kuhenda.”
50 Labani na Bethueli achimjibu achimuamba, “Higa gala kpwa Mwenyezi Mlungu, siyo dzulu yehu kulavya uamuzi. 51 Rebeka hiyu, muhale uphiye naye akakale mchetu wa mwana wa bwanao dza Mwenyezi Mlungu vyogomba.”
52 Mtumishi wa Burahimu ariphosikira hivyo wazama achiabudu mbere za Mwenyezi Mlungu. 53 Chisha watuluza vitu vya feza na vya zahabu na nguwo achimupha Rebeka. Piya walavya zawadi za samani kpwa nduguye na ye nine. 54 Halafu yuya mtumishi na atue arya na achinwa, usiku achilala phapho. Aripholamuka ligundzu, mtumishi wa Burahimu waamba, “Nirichani niuye kpwa bwana wangu.”
55 Ela nduguye na nine wa Rebeka achimuamba, “Mriche ye msichana akale naswi siku chache, angaa siku kumi, badaye munaweza kuuka.”
56 Ela mtumishi achiaambira, “Msinizuwiye kuuka, bada Mwenyezi Mlungu akajaliya charo changu, nirichani niphiye kpwa bwana wangu.”
57 Aho achiamba, “Humuiheni ye msichana humuuzeni humusikire anaambadze.” 58 Phahi amuiha Rebeka, achimuuza, “Dze, undauka na mutu yuno?”
Rebeka achiamba, “Ee, nindauka.”
59 Hipho amricha Rebeka na mtumishiwe mchetu achiuka na mtumishi wa Burahimu na atue. 24:59 Siku hizo kulengana na mila ya Chieburania mtumishi (yaya) kala nkumrera mwana hangu wanacheni hadi uvyereni, yani kala ni dza nine. 60 Achimjaliya Rebeka achiamba,
“Uwe ndugu yehu, ujaliwe,
ukale ninengbwa wa atu anji sana;
vivyazivyo vimiliki midzi ya maadui gao.”
61 Chisha Rebeka na atumishie achetu adzitayarisha, achipanda ngamia achiuka na mtumishi wa Burahimu. Vivyo ndivyo ye mtumishi wa Burahimu arivyomuhala Rebeka achiuka naye.
62 Wakati hinyo Isaka kala akedza kula Beeri-Lahai-Roi mana kala achisagala Negebu. 63 Siku mwenga dziloni, wakati kala anaweha-weha weruni, waona ngamia aredza. 64 Rebeka walola achimuona Isaka, achitserera kula dzulu ya ngamia 65 na achimuuza yuya mtumishi wa Burahimu, “Ni ani yuya edzaye kuhuchinjira kuno weruni?”
Ye mtumishi achimuamba, “Ni bwana wangu.” Hipho Rebeka wahala mtandiyowe na achidzifwinika uso.
66 Yuya mtumishi achimsemurira Isaka chila chitu arichohenda. 67 Isaka wamuinjiza Rebeka hemani, hema rosagala nine Sara, wamlóla achikala mchewe. Isaka wammendza Rebeka na achikala anaphozwa roho kuhusu chifo cha nine.

*24:2 24:2 Hivi ndivyo ambavyo atu kala nkuapirana siku hizo.

24:59 24:59 Siku hizo kulengana na mila ya Chieburania mtumishi (yaya) kala nkumrera mwana hangu wanacheni hadi uvyereni, yani kala ni dza nine.