25
Vivyazi vyanjina vya Burahimu
(1 Nyakati 1:32–33)
Burahimu wahala mchetu wanjina, yeihwa Ketura. Ketura wamvyarira Burahimu Zimurani, Jokishani, Medani, Midiani, Ishibaki na Shuwa. Jokishani wakala isengbwa wa Sheba na Dedani; uvyazi wa Dedani kala ni Aashuri, Aletushi na Aleumi. Ana a Midiani kala ni Efa, Eferi, Hanoki, Abida na Elidaa. Aho osi kala ni atu a chivyazi cha Ketura.
Burahimu wamrisiza Isaka malize zosi arizokala anazo. Ela ariphokala achere moyo, waapha zawadi anae alume a anachetue na achiausa aphiye tsi ya mlairo wa dzuwa kpwa asisagale na mwanawe Isaka.
Chifo na mazishi ga Burahimu
Burahimu waishi miaka gana mwenga na mirongo sabaa na mitsano. Chisha achifwa, naye kala akakala mtumia sana. Achizikpwa phamwenga na akaree. Anae Isaka na Isimaili amzika ndani ya pango riihwaro Makipela, mundani mwa Efuroni, mwana wa Sohari, Muhiti, phephi na Mamre, 10  25:10 Mwandzo 23:3–16munda ambao Burahimu kala akaugula kpwa Ahiti. Osi Burahimu na mchewe Sara azikpwa phapho. 11 Bada ya chifo cha Burahimu, Mlungu wamjaliya mwanawe Isaka. Hiyu kala asagala phephi na Beeri-Lahai-Roi.
Vivyazi vya Isimaili
(1 Nyakati 1:28–31)
12 Higa ni maneno kumuhusu Isimaili mwana wa Burahimu na Hagari, Mmisiri, ambaye kala ni mtumwa mchetu wa Sara, mkpwaza Burahimu.
13 Higa ni madzina ga ana alume a Isimaili, mwana mvyere kala ni Nebayothi, na anjina kala ni Kedari, Adibeeli, Mibusamu, 14 Mishima, Duma, Masa, 15 Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi na Kedema. 16 Hano ndio anangbwa a Isimaili na gano ndigo madzina gao kahi ya midzi yao, na kambi zao, vilongozi kumi na airi kulengana na mbari zao. 17 Isimaili kala ana miaka gana mwenga mirongo mihahu na sabaa ndipho achifwa na kuzikpwa phamwenga na akaree. 18 Vivyazivye vyasagala Havila hadi Shuri uphande wa mlairo wa dzuwa wa Misiri kuphiya Ashuru. Aha asagala kanda na atu anjina a chivyazi cha Burahimu.
Kuvyalwa kpwa Esau na Jakobo
19 Higa ni madzina ga atu a chivyazi cha Isaka, mwana wa Burahimu. Burahimu wamvyala Isaka.
20 Isaka ariphokala ana miaka mirongo mine walóla Rebeka, mwana wa Bethueli, Muaramu kula Padani-Aramu na ni ndugungbwa mchetu wa Labani. 21 Isaka wamvoya Mwenyezi Mlungu kpwa kukala mchewe kala ni tasa. Mlungu achimsikira na mchewe Rebeka achigbwira mimba. 22 Mimba iyo yakala ni ya patsa, na hinyo ana achikala anasukumana mo mwakpwe ndanini. Achiamba, “Kpwa utu wani mambo higa ganahendeka kpwangu?” Hipho wakpwendamuuza Mwenyezi Mlungu manage.
23  25:23 Arumi 9:12Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Una chandzo cha makundi mairi ga atu mo mwako ndanini, higo makundi mairi ndigovyala tagandagbwirana. Kundi mwenga rindakala na nguvu kuriko ranjina, mvyere andamuhumikira mdide.”
24 Siku za kuvyala ziriphofika, Rebeka wadzivugula patsa ya ana alume. 25 Mwana wa kpwandza kala a kundu-kundu na mwiriwe wosi kala una malalaika manji dza nguwo yotengezwa na nyoya. Kpwa hivyo, amuiha Esau.* 25:25 Kpwa Chieburania mana ga neno Esau ni ariye na malalaika manji. 26 Wa phiri wavyalwa kala akamgbwira Esau jimbe, kpwa hivyo achiihwa Jakobo. 25:26 Kpwa Chieburania neno Jakobo, manage ni dza anagbwira jimbe, piya manage ni anachenga. Rebeka ariphovyala nyo anae a patsa, Isaka kala ana miaka mirongo sita.
Esau anaguza hakiye ya uvyere
27 Hara anache akula; Esau wakala hodari wa kuindza, mutu wa kumendza weru-weru, ela Jakobo kala ni mpole wa kumendza kusagala kaya. 28 Isaka wammendza Esau zaidi, kpwa sababu kala achimendza kurya nyama zoindzwa ni Esau; ela Rebeka wammendza Jakobo zaidi.
29 Siku mwenga Jakobo kala anajita dengu. Esau achedza kula weruni na achikala anahirika na ndzala. 30 Esau achimuambira Jakobo, “Nipha iyo supu ya kundu, ninwe mana nahirika na ndzala!” (Gago ndigogomuhenda aihwe Edomu, manage ni “kundu”).
31 Jakobo achimuamba, “Niguzira haki ya uvyereo kpwandza.”
32 Esau achiamba, “Lola, mimi ni phephi nakufwa na ndzala, nyo uvyere wangu undanifwahani?”
33  25:33 Aeburania 12:16Ela Jakobo achiamba, “Niapira kpwandza.” Phahi Esau achimuapira Jakobo, na achimguzira haki ya uvyerewe.
34 Jakobo achimupha Esau mkpwahe na dengu, achirya na achinwa chisha achiunuka na achiuka.
Vivyo ndivyo Esau vyobera haki ya uvyerewe.

25:10 25:10 Mwandzo 23:3–16

25:23 25:23 Arumi 9:12

*25:25 25:25 Kpwa Chieburania mana ga neno Esau ni ariye na malalaika manji.

25:26 25:26 Kpwa Chieburania neno Jakobo, manage ni dza anagbwira jimbe, piya manage ni anachenga.

25:33 25:33 Aeburania 12:16