26
Isaka na Abimeleki
Kpwakala na ndzala kali yanjina tsi iyo, richa hira ya kpwandza ya wakati wa Burahimu. Isaka waphiya Gerari kpwa Abimeleki,* 26:1 Hiyu ni tafwauti na yuya Abimeleki wa endzi za Burahimu. mfalume wa Afilisti. Mwenyezi Mlungu kala akamtsembukira Isaka ruwiyani na kala akamuamba, “Usitserere kuphiya Misiri, sagala kahi ya tsi ndiyokuambira usagale. 26:3 Mwandzo 22:16–18Sagala kahi za tsi hino nami nindakala phamwenga nawe na nindakujaliya. Nindakupha uwe na vivyazivyo tsi hizi zosi na nindatimiza ahadi yoyiika na sowe Burahimu. Nindauhenda uvyazio ukale munji dza nyenyezi za mlunguni na nindaapha tsi hizi zosi. Atu a makabila gosi duniani andanivoya niajaliye dza viratu vyoujaliya uvyazio. Higa gandakala kpwa sababu Burahimu waphundza maneno gangu, achigbwira malagizo gangu na shariya zangu.” Phahi Isaka achisagala Gerari.
26:7 Mwandzo 12:13; 20:2Hara atu a kura ariphomuuza kuhusu mchewe, waamba, “Ni mwenehu,” mana waogopha kuamba, “Ni mkpwazangu.” Iye wadziamba, “Hano atu labuda andaniolaga ili amuphahe Rebeka,” kpwa vira ni mnono.
Isaka wasagala hiko muda mure. Siku mwenga, Abimeleki mfalume wa Afilisti watsungurira na dirishani, achimuona Isaka anamguta-guta Rebeka, mchewe. Hipho Abimeleki walagiza Isaka aihwe, achimuamba, “Kpwa kpweli hiyu ni mcheo! Kpwa utu wani waamba kala ni mwenenu?” Isaka achimuamba, “Kala naona labuda nindaolagbwa kpwa ye mchetu.” 10 Abimeleki achimuamba, “Ni shaka rani rino rohurehera? Kala atu angu, mmwenga walala na mcheo, kungekala wahutiya dambini?” 11 Hipho Abimeleki waatangazira atu osi achiamba, “Yeyesi ndiyemguta mutu hiyu hebu mchewe andaolagbwa.”
12 Isaka warima munda tsi iyo na mwaka hinyo-hinyo wavuna kano gana ya chipimo chophanda, mana Mwenyezi Mlungu wamjaliya. 13 Waenderera kuongokerwa na achikala tajiri sana. 14 Iye wakala na vyaa vinji vya mangʼondzi na mbuzi na ngʼombe na atumishi anji hata Afilisti achimuonera chidzitso. 15 Phahi nyo Afilisti asirira visima vyosi vyotsimbwa ni atumishi a ise Burahimu phokala achere moyo.
16 Ndipho Abimeleki achimuambira Isaka, “Tsama hipha phehu, mana uwe una uwezo kuriko swiswi.” 17 Phahi Isaka watsama na achendachita kambi Dete ra Gerari na achiishi kuko. 18 Isaka wafukula visima vyotsimbwa wakati ise Burahimu kala achere moyo, na achivipha madzina garatu ambago ise kala akavipha. Visima hivi kala vikasirirwa ni Afilisti ise ariphofwa.
19 Atumishi a Isaka atsimba chisima mo deteni na achiphaha pula za madzi. 20 Ela arisa a Gerari aheha na arisa a Isaka achiamba, “Higa ni madzi gehu.” Ndipho Isaka achichiiha Eseki, yani “Malau,” mana kala akaheha. 21 Halafu atsimba chisima chanjina, ela achiheha kuhusu chisima chichi piya; phahi achichiiha Sitina. 26:21 Sitina Manaye ni kondo au viha. 22 Isaka watsama na achitsimba chisima chanjina, na taayaheha naye tsona. Phahi achichiiha, Rehobothi manaye ni “Nafwasi Pana,” mana waamba, “Sambi Mwenyezi Mlungu akahupha nafwasi pana naswi hundaendererato kahi za tsi ihi.”
23 Badaye Isaka watsama, achiphiya Beeri-Sheba. 24 Nyo usiku ariotsolokera, Mwenyezi Mlungu wamtsembukira na achimuamba, “Mimi ndimi Mlungu wa sowe Burahimu. Usiogophe mana ni phamwenga nawe; nindakujaliya na nindakupha vivyazi vinji kpwa sababu ya ahadi yangu kpwa mtumishi wangu Burahimu.” 25 Isaka wadzenga phatu pha kulavira sadaka phapho na achimuabudu Mwenyezi Mlungu. Halafu wachita kambiye phapho na atumishie atsimba chisima chanjina.
26  26:26 Mwandzo 21:22Abimeleki wala Gerari kpwedzamuona Isaka; wakpwedza na Ahuzathi, mshauriwe, na Fikoli, mkpwulu wa majeshi. 27 Isaka wauza, “Mkalungani mana mwanimena na mchinizola?” 28 Achimuamba, “Swino hwaona wazi kukala Mwenyezi Mlungu a phamwenga nawe, kpwa hivyo hunaona baha hurye chirapho na uwe na huike chilagane kukala 29 kundahuhenda mai dza viratu ambavyo tahuyakuhenda mai. Swiswi hwakuhendera manono na huchikuricha utsame na amani. Sambi ni wazi kukala Mwenyezi Mlungu wakujaliya.” 30 Phahi Isaka waatengezera chakurya chinono, achirya na achinwa. 31 Ligundzu chiti kuriphocha arya chirapho. Halafu Isaka achiasindikiza, achiphiya kpwao salama.
32 Siku iyo-iyo atumishi a Isaka akpwedzamuambira kuhusu chisima chokala akachitsimba. Achiamba, “Hukaphaha madzi!” 33 Phahi, Isaka wachiiha Shiba, manaye ni chirapho. Hangu phapho mudzi uho waihwa Beeri-Sheba hata rero.
Esau analóla achetu a kabila ranjina
34 Esau ariphokala ana miaka mirongo mine, walóla achetu airi Ahiti. Walóla Judithi mwana wa Beeri na Basemathi mwana wa Eloni. 35 Achetu aha, ahenda maisha ga Isaka na Rebeka gakale ga sonono.

*26:1 26:1 Hiyu ni tafwauti na yuya Abimeleki wa endzi za Burahimu.

26:3 26:3 Mwandzo 22:16–18

26:7 26:7 Mwandzo 12:13; 20:2

26:21 26:21 Sitina Manaye ni kondo au viha.

26:26 26:26 Mwandzo 21:22