27
Jakobo anachenga ili aphahe baraka
Wakati Isaka kala ni mtumia na matsoge tagaona tsona, wamuiha Esau, mwanawe mvyere, achimuamba, “Mwanangu.” Esau waihika, “Hee!” Isaka achimuamba, “Lola, mino ndipho ni mtumia na siku zangu za kufwa sizimanya. Sambi, phahi, hala uhao na ryakaro, uphiye weruni ukaniindzire nyama wa weruni. Halafu unitengezere chakurya cha mtswano chira nchimendzacho, unirehere nirye ili nikujaliye kabila sidzangbwefwa.”
Mbavi, Isaka ariphokala anabisha na mwanawe Esau, Rebeka kala anaphundza. Esau ariphouka kuphiya windzani, Rebeka wamuambira mwanawe Jakobo, “Nkasikira sowe anamuamba mwenenu Esau, ‘Kaniindzire nyama wa weruni, unijitire chakurya cha mtswano nirye, ili nikujaliye mbere za Mwenyezi Mlungu kabila sidzangbwefwa.’ Sambi, mwanangu, niphundza na uhende vira ndivyokulagiza: Phiya chaani na ukatsambule mvarika airi anono, nimjitire sowe chakurya cha mtswano, dza amendzavyo. 10 Halafu undamphirikira sowe akarye, ili akujaliye kabila kadzangbwefwa.” 11 Jakobo achimuamba nine, “Lola, mwenehu Esau ana malalaika na mino sina. 12 Chahi baba andaniphaphasa na andaona kukala namchenga; hipho naweza kudzipha lana badala ya baraka.” 13 Nine achimuamba, “Mwanangu, lana iyo nainigbwire mimi, henda nikulagizavyo tu, phiya ukanirehere zo mbuzi.”
14 Ndipho Jakobo wakpwendazihala na achimrehera nine, naye achitengeza chakurya cha mtswano, kama ise amendzavyo. 15 Halafu Rebeka achihala nguwo nono kabisa za Esau mwanawe mvyere, ambazo kala anazo nyumbani, achimvwika Jakobo, mwanawe mdide. 16 Piya wamvwika chingo za zira mbuzi mikononi na singoni ambamo kala tamuna malalaika. 17 Halafu achimupha Jakobo chira chakurya cha mtswano na mabofulo gokala akagaocha. 18 Chisha Jakobo achiphiya kpwa ise na achimuiha, “Baba.” Ise achiihika, “Hee! Ni mwanangu yuphi ye?” 19 Jakobo achimuambira ise, “Ni mimi Esau, mwanao mvyere. Nkahenda kama uchivyoniambira. Tafadhali baba, sagalato urye nyama zangu za windzani ili unibariki.” 20 Isaka achimuuza mwanawe, “Ikakaladze rero mwanangu, hata ukaphaha nyama mara mwenga?” Achimuambira ise, “Ni kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlunguo akaniterya kuphaha nyama.” 21 Ndipho Isaka achimuambira Jakobo, “Ndzo phephi, mwanangu nikuphaphase ili nihakikishe napho u Esau kpweli au siwe.”
22 Jakobo wamsengerera ise naye achimphaphasa, na achiamba, “Raka ni raka ra Jakobo, ela mikono ni ya Esau.” 23 Kamanyire kukala ni Jakobo mana mikonoye kala ina malalaika dza ga nduguye Esau. Phokala a phephi na kumjaliya, 24 wamuuza tsona, “We u Esau kpweli?” Achiamba, “Ee, ni mimi.” 25 Halafu achimuambira, “Mwanangu nirehera hizo nyamazo za windzani nirye, ili nikubariki.” Jakobo wamupha ise chakurya achirya, na achimupha uchi achinwa. 26 Chisha ise achiamba, “Ndzo mwanangu unidonere.”
27  27:27 Aeburania 11:20Hipho wasengera na achimdonera. Isaka ariphosikira kungu ya nguwoze, wamjaliya achiamba, “Ehe, kungu nono ya mwanangu ni dza kungu ya munda uriojaliwa ni Mwenyezi Mlungu. 28 Mlungu akuphe mvula nyinji na minda ya rutuba ili uphahe mavuno manji na uchi munji. 29  27:29 Mwandzo 12:3Makabila gosi nagakuhumikire, atu osi naakugbwerere maguluni. Ukale mkpwulu wa nduguzo, nao naakugbwerere maguluni. Yeyesi ndiyekulani naye naalaniwe, ndiyekuazira manono naajaliwe.”
30 Bada ya Isaka kumala kumjaliya Jakobo, Jakobo wauka. Ariphouka tu, nduguye Esau achedza kula windzani. 31 Piya naye watengeza chakurya cha mtswano na achimphirikira ise. Achendamuamba, “Baba, tafadhali sagalato, urye nyama nchizokurehera kula weruni, ili unijaliye.” 32 Ise Isaka achiamba, “U ani we?” Naye achiamba, “Ni mimi, mwanao mvyere Esau.” 33 Isaka wagbwirwa ni mchecheta, achikakama na achiamba, “Vino akale ni ani yuya chiyeniindzira nyama na akanirehera? Nkarya sambi yenye kabila kudzangbwekpwedza; nami nkamjaliya na indakala hivyo!”
34 Esau ariphosikira hivyo, wasikira utsungu sana na achirira kpwa raka ra dzulu kuno anamuambira ise, “Ee baba nijaliya nami piya!” 35 Ela ise achiamba, “Mwenenu akedzanichenga na akahala barakazo.” 36  27:36 Mwandzo 25:29–34Esau achiamba, “Ndiyo mana aihwa Jakobo! Wanichenga kano mbiri: Ra kpwandza wahala uvyere wangu na vino lola, akahala baraka zangu.” Halafu achiamba, “Dze, kunisazirire baraka yoyosi?” 37 Isaka achimuambira Esau, “Lola, nkamuhenda dzumbeo na nkamupha nduguze osi akale atumishie, na nkamupha mavuno na uchi. Sambi siweza kukuhendera rorosi mwanangu.” 38  27:38 Aeburania 12:17Esau achimuambira ise, “Kpwani che una baraka mwenga bahi, baba? Nijaliya nami baba!” Esau wakota kululu achirira.
39  27:39 Aeburania 11:20Ndipho ise achimuamba,
“Makalogo gandakala kure na minda yenye rutuba,
kusikogbwa manena kula mlunguni.
40  27:40 Mwandzo 36:8; 2 Afalume 8:20Undaishi kpwa upanga,
na undamhumikira mwenenu.
Ela undiphovundza gogolore undakala huru,
na kundamhumikira mwenenu tsona.”
Jakobo anamchimbira Esau
41 Phahi, Esau wamzira Jakobo kpwa sababu ya baraka ambazo ise kala akamjaliya. Achidziamba mwakpwe moyoni, “Baba a phephi na kufwa, badaye nindamuolaga mwenehu Jakobo.” 42 Rebeka ariphoambirwa mpango wa Esau, mwanawe mvyere, walagiza aihirwe Jakobo, mwanawe mdide, naye achimuamba, “Mwenenu Esau anapanga kudziriphiza kpwa kukuolaga. 43 Kpwa hivyo mwanangu, phundza gaga nikuambirago. Chimbira uphiye kpwa aphuyo Labani hiko Harani, 44 ukasagale naye kpwa muda hadi tsukizi za mwenenu ndiphodigirika. 45 Utsunguwe ndiphosira na ndiphoyala gara gomuhenda, nindalagiza muhumwa akulunge. Sitaki niangamikirwe ni mosi airi siku mwenga.”
46 Chisha Rebeka wamuambira Isaka, “Nasikira kusinywa sana mwangu moyoni kpwa sababu ya hano achetu a Chihiti. Ichikala Jakobo andalóla mchetu kula tsi ihi, yani Muhiti dza aha, phahi baha nifwe.”

27:27 27:27 Aeburania 11:20

27:29 27:29 Mwandzo 12:3

27:36 27:36 Mwandzo 25:29–34

27:38 27:38 Aeburania 12:17

27:39 27:39 Aeburania 11:20

27:40 27:40 Mwandzo 36:8; 2 Afalume 8:20