28
Phahi Isaka wamuiha Jakobo, achimjaliya na achimlagiza, achimuambira, “Simendze ulóle mchetu wa Chikanani. Ela nalonda uphiye Padani-Aramu kpwa Bethueli, tsaweyo mvyala mayoo, ukalóle mkoio mmwenga, kpwa aphuyo Labani. Mlungu Mwenye Nguvu Zosi akujaliye na akuphe chivyazi sana ili ukale mkarengbwa wa atu anji. 28:4 Mwandzo 17:4–8Naakujaliye uwe na uvyazio dza arivyomjaliya tsaweyo Burahimu, ili uihale tsi hino ambayo unaisagala kama mjeni, tsi ambayo Mlungu wamupha tsaweyo.” Isaka wamricha Jakobo aphiye. Jakobo waphiya Padani-Aramu, kpwa aphuye Labani, mwana wa Bethueli, Muaramu, ndugu mlume wa Rebeka nine wa Jakobo na Esau.
Esau analóla mchetu wanjina
Badaye Esau wamanya kukala Isaka wamjaliya Jakobo na achimuambira aphiye Padani-Aramu akaendze mchetu alóle. Piya wamanya kukala Isaka wamlagiza Jakobo asilóle mchetu wa Chikanani na kukala Jakobo wamtii ise na nine na achiphiya Padani-Aramu. Esau wamanya kukala ise kahamirwa ni achetu a Chikanani; kpwa hivyo waphiya kpwa Isimaili, achendalóla Mahalathi ndugungbwa wa Nebayothi, dzagbwe kala ana achetu anjina. Mahalathi kala ni mwana mchetu wa Isimaili mwana wa Burahimu.
Ndoso ya Jakobo hiko Betheli
10 Jakobo wauka Beeri-Sheba kuphiya Harani. 11 Ariphofika phatu fulani walala phapho kpwa mana dzuwa kala rikatswa. Wahala dziwe mwenga ra phatu hipho, achirihenda muto na achilala. 12  28:12 Johana 1:51Waloha ngazi ikaimiswa duniani na dzulu ikafika mlunguni. Malaika a Mlungu kala anapanda na kutserera. 13  28:13 Mwandzo 13:14–15Mwenyezi Mlungu waima dzulu ya ngazi na achiamba, “Mimi ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa tsaweyo Burahimu na sowe Isaka. Nindakupha uwe na vivyazivyo tsi hino ambayo ukadziambalaza. 14  28:14 Mwandzo 12:3; 22:18Na uvyazio undakala munji dza mitsanga ya duniani, na mundaenea kosi, mlairo wa dzuwa, mtswerero wa dzuwa, vurini na mwakani. Makabila gosi duniani gandajaliwa kutsupira uwe na vivyazivyo. 15 Mimi ni phamwenga nawe na nindakurinda phophosi ndiphophiya na nindakuuyiza tsona kahi ya tsi hino. Sindakuricha hadi nikuhendere gosi nchigokulaga.”
16 Jakobo aripholamuka waamba, “Kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu a phatu hipha nami simanyire!” 17 Wagbwirwa ni wuoga na achiamba, “Phatu phano mbona phanatisha hivi! Hino lazima ni Nyumba ya Mlungu na ni mryango wa kuinjirira mlunguni.”
18 Jakobo walamuka ligundzu chiti na achihala rira dziwe ambaro kala akariika chitswani, achiriimisa rikale dziwe ra kumbukumbu na achirimwagira mafuha kuonyesa kukala ni phatu malumu pha Mlungu. 19 Phatu hipho waphaiha Betheli.* 28:19 Kpwa Chieburania mana ga neno Betheli ni nyumba ya Mlungu. Dzagbwe mudzi hinyo kala unaihwa Luzu hangu kare. 20 Chisha Jakobo waika naziri achiamba, “Mlungu, ichikala undanilongoza na kunirinda mwangu charoni, uniphe chakurya na nguwo 21 hadi niuye kaya kpwa baba salama, phahi uwe Mwenyezi Mlungu undakala Mlungu wangu. 22 Dziwe hiri ra kumbukumbu nchiroriimisa, rindakala phatu pha kukuabudu Mlungu, na nindakupha fungu ra kumi ra vitu vyosi ndivyonipha.”

28:4 28:4 Mwandzo 17:4–8

28:12 28:12 Johana 1:51

28:13 28:13 Mwandzo 13:14–15

28:14 28:14 Mwandzo 12:3; 22:18

*28:19 28:19 Kpwa Chieburania mana ga neno Betheli ni nyumba ya Mlungu.