34
Shekemu anamgbwavukira Dina
Siku mwenga, Dina, mwana msichana wa Jakobo yemvyala na Lea, wakpwendaweha kpwa asenae achetu a tsi iyo. Mkpwulu wa seemu iyo kala ndiye Hamori, Mhivi, naye kala mwana mlume yeihwa Shekemu. Shekemu ariphomuona Dina wamgbwavukira. Moyowe kala ukamtsunuka Dina, mwana mchetu wa Jakobo na achikala anamchenga-chenga. Ndipho Shekemu wamuambira ise aihwaye Hamori, “Baba, kaniuzire ulozi ili nilóle hiyu msichana.”
Jakobo ariphophaha habari kukala mwanawe msichana akagbwavukirwa, anae alume kala a marisani na mifugoye; kpwa hivyo wanyamala hadi ariphouya kula marisani.
Hamori, isengbwa wa Shekemu wakpwedzabisha na Jakobo. Anangbwa a Jakobo ariphosikira mai gaga, auya kula marisani mara mwenga. Areya na achisikira utsungu sana, kpwa sababu Shekemu kala akatiya waibu atu a Iziraeli kpwa kulala na mwanáo wao, mana dzambo hiro ni mviga! Hamori wamuambira Jakobo, “Mwanangu Shekemu akamtsunuka yuya mwanao msichana, tafadhali kubali amlóle. Nahulózaneni, swiswi hulóle ana enu namwi mlóle ana ehu. 10 Huchihenda hivyo, mundasagala phophosi mlondapho kahi za tsi hino, mundahenda bishara na mundakala na minda.” 11 Chisha, Shekemu mwenye achimuambira Jakobo na anae alume, “Tafadhali nikubalini nami nindakuphani chochosi mlondacho. 12 Niambirani chiasi chochosi cha mali na zawadi mlondazo, nindalavya chiasi chira ndichoniambira, bora tu mniloze Dina.”
13 Ela ana a Jakobo amzunguluka Shekemu na ise Hamori kpwa sababu mwanao wao Dina kala akagbwavukirwa. 14 Aambira, “Tahuweza kumloza mwenehu mutu ambaye kayadekpwa, mana chikpwehu uho ni waibu. 15 Ela hundakukubalini ichikala mundakala dza swiswi, yani chila mlume adekpwe. 16 Muchihenda hivyo, hundalozanani ana ehu achetu, na hundalóla ana enu achetu, naswi hundasagalani phamwenga na hundakala atu amwenga. 17 Ela napho tamundakubali kudekpwa, phahi, hundamhala mwenehu mchetu na huuke hipha.”
18 Maneno higa gamhamira Hamori na mwanawe Shekemu. 19 Barobaro hiyu Shekemu kayahenda chiziyaindi mana kala anammendza mwana wa Jakobo. Naye ndiye ambaye kala anaishimiwa sana kpwao kaya.
20 Phahi, Hamori na Shekemu aphiya hadi ryango ra kuinjirira mudzini, phatu pha kuhenda mikutano na achibisha na ayawao. 21 Achiaamba, “Atu hano ni asena ehu, aricheni asagale kahi za tsi na ahende bishara, mana tsi hino ni kulu ya kuatosha. Hunaweza kulóla ana aho nao akalóla ana ehu. 22 Ela atu hano andakubali kukala phamwenga naswi, na hukale atu amwenga napho chila mlume hiku kpwehu andadekpwa dza vivyo aho. 23 Huchikubali hivyo, mifugo yao na mali zao zanjina zosi zindakala ni zehu. Phahi, nahukubalini ili asagale phamwenga naswi.”
24 Hipho, atu osi okala pho mkpwutanoni akubali maneno ga Hamori na Shekemu, na alume osi a mudzi hinyo achitiywa tsatsani.
Simioni na Lawi anadziriphiza
25 Bada ya siku tahu, wakati vironda vya tsatsa vichereluma, ana airi a Jakobo, Simioni na Lawi, ndugungbwa airi a Dina, ainjira chisiri mudzi hinyo, chila mmwenga na upangawe, na achiolaga alume osi 26 phamwenga na Hamori na Shekemu. Chisha achimuhala Dina kula nyumbani mwa Shekemu na achiuka. 27 Badaye ana alume osi a Jakobo akpwendahala zewe mali yosi ya mudzi hinyo, kudziriphiza kpwa waibu uriotiywa mwanáo wao msichana. 28 Ahala zewe ngʼombe, mbuzi, mangʼondzi na punda, nyama osi okala mo mudzini na okala kondze weruni. 29 Ateka achetu osi na anache na chila chitu cha samani, ahala vitu vyosi vyokala madzumbani.
30 Halafu Jakobo waambira Simioni na Lawi, “Mkanibwagira likuni ra adudu; sambi Akanani na Aperizi, ambao ni enyezi a tsi hino, andanizira. Swiswi hu achache tu, ichikala andagbwirana edze ahupige, phahi, andahuangamiza hosi.” 31 Ela aho achimuambira ise yao, “Kpwani che unalonda huariche amuhende mwenehu wehu avi ni malaya?”