35
Jakobo anauya Betheli
35:1 Mwandzo 28:11–17Halafu Mlungu wamuambira Jakobo, “Mimi ndimi Mlungu yekutsembukira wakati kala unamchimbira mwenenu Esau. Tsama ukasagale Betheli, na kuko ukanidzengere phatu pha kulavira sadaka.”
Ndipho Jakobo achiambira achee, anae na atu osi ariokala nao, “Richani milungu ya chijeni mriyo nayo, dzitakaseni na mvwale nguwo swafi.* 35:2 Dzitakaseni na mvwale nguwo swafi kala ni alama ya kuonyesa kuricha kuabudu milungu ya vizuka na kumuabudu Mlungu wa kpweli. Hundatsamani kuphiya Betheli ili nikamdzengere Mlungu phatu pha kulavira sadaka, Mlungu yeniterya wakati wa tabu na ambaye wanirinda chila nriphophiya.”
Phahi amupha Jakobo milungu ya chijeni yosi ariyokala nayo na vipuli vyokala akavwala masikironi, naye achivizika kolo ya mwaloni phephi na mudzi wa Shekemu. Jakobo na anae ariphokala anauka, atu a midzi ya jirani atiywa wuoga munji ni Mlungu hata taawezere kuavamia.
Jakobo na atue osi atsoloka Betheli 35:6 Betheli manaye ni nyumba ya Mlungu. tsi iyo-iyo ya Kanani. (Mwandzo Betheli kala yiihwa Luzu.) Wamdzengera Mlungu phatu pha kulavira sadaka phapho na achiphaiha Eli-Betheli, 35:7 Mana ga dzina Eli-Betheli ni Mlungu wa Betheli. mana hipho ndipho Mlungu phomtsembukira wakati anamchimbira mwanáo.
35:8 Mwandzo 24:59Debora, mtumishi mchetu wa Rebeka, wafwa na achizikpwa kolo ya mwaloni, uphande wa mwakani wa Betheli. Kpwa hivyo, muhi hinyo uchiihwa “Mwaloni wa Chiriro.”
Jakobo ariphouya kula Padani-Aramu, Mlungu kala akamtsembukira tsona na kala akambariki. 10  35:10 Mwandzo 32:28Mlungu kala akamuamba, “Uwe ndiwe Jakobo, ela kundaihwa Jakobo tsona, undaihwa Iziraeli.” Kpwa hivyo achimuiha Iziraeli. 11  35:11 Mwandzo 17:4–8Chisha Mlungu kala akamuamba, “Mimi ndimi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi; vyala ana anji na uenjerezeke. Undakala mkarengbwa wa makabila na afalume. 12 Tsi yomlaga Burahimu na Isaka nindakupha uwe na vivyazivyo.” 13 Ariphomala kugomba na Jakobo, Mlungu wauka achipaa dzulu.
14  35:14 Mwandzo 28:18–19Jakobo kala akaimisa dziwe ra kumbukumbu phara ambapho Mlungu kala akagomba naye. Piya kala akarimwagira uchi wa zabibu na mafuha. 15 Jakobo waphaiha Betheli pho phatu ariphokala akagomba na Mlungu.
Chifo cha Raheli
16 Halafu Jakobo na atue auka Betheli; ariphokala achere hatuwa na Efuratha, Raheli wagbwirwa ni utsungu mkali wa uvyazi. 17 Na wakati kala akavyala na ndani inazingizi, mvyalusadzi wamuamba, “Usiogophe, ukaphaha mwana mlume wanjina.” 18 Ela kala anafwa, na wakati wa kudosa yuya mwanawe wamuiha Beni-Oni,§ 35:18 Mana ga dzina Beni-Oni ni mwana wa chiriro changu. ela ise achimuiha Benjamini.* 35:18 Mana ga dzina Benjamini ni mwana amendzwaye sana.
19 Phahi Raheli wafwa na achizikpwa kanda-kanda ya njira ya kuphiya Efuratha (yani Bethilehemu). 20 Jakobo waika dziwe ra kumbukumbu pho mbirani, na richere phapho hata rero.
21 Jakobo wasengera tsona na achendachita hemare kutsapa gorofa ya Ederi. 22  35:22 Mwandzo 49:4Wakati Iziraeli kala asagala tsi iyo, mwanawe Rubini walala na Biliha, mwanachetu wa ise, na Iziraeli achigasikira.
Ana alume a Jakobo
(1 Nyakati 2:1–2)
Jakobo kala ana kumi na airi alume. 23 Ana alume a Lea kala ni: Rubini (mwana mvyere wa Jakobo), Simioni, Lawi, Juda, Isakari na Zabuloni. 24 Ana alume a Raheli kala ni Yusufu na Benjamini. 25 Ana alume ariovyalwa ni Biliha, mtumishi mchetu wa Raheli, kala ni Dani na Nafutali. 26 Ana alume ariovyalwa ni Zilipa, mtumishi mchetu wa Lea, kala ni Gadi na Asheri. Hinya ndio ana alume a Jakobo, ariovyalwa Padani-Aramu.
Chifo cha Isaka
27  35:27 Mwandzo 13:18Jakobo waphiya kpwa ise Isaka hiko Mamre, phephi na Kiriathi-Ariba (yani Heburoni), ambako Burahimu na Isaka asagala. 28 Isaka waishi miaka gana mwenga na mirongo minane. 29 Wafwa mtumia sana, warya munyu munji. Anae Esau na Jakobo amzika phao vikurani, phozikpwa tsawe yao Burahimu.

35:1 35:1 Mwandzo 28:11–17

*35:2 35:2 Dzitakaseni na mvwale nguwo swafi kala ni alama ya kuonyesa kuricha kuabudu milungu ya vizuka na kumuabudu Mlungu wa kpweli.

35:6 35:6 Betheli manaye ni nyumba ya Mlungu.

35:7 35:7 Mana ga dzina Eli-Betheli ni Mlungu wa Betheli.

35:8 35:8 Mwandzo 24:59

35:10 35:10 Mwandzo 32:28

35:11 35:11 Mwandzo 17:4–8

35:14 35:14 Mwandzo 28:18–19

§35:18 35:18 Mana ga dzina Beni-Oni ni mwana wa chiriro changu.

*35:18 35:18 Mana ga dzina Benjamini ni mwana amendzwaye sana.

35:22 35:22 Mwandzo 49:4

35:27 35:27 Mwandzo 13:18