36
Esau na vivyazivye
(1 Nyakati 1:34–37)
Hivi ndivyo vivyazi vya Esau (yani Edomu).
36:2 Mwandzo 26:34Esau walóla achetu a Chikanani: Ada mwana wa Eloni, Muhiti, na Oholibama, mwana wa Ana, mdzukulu wa Sibeoni, Mhivi. 36:3 Mwandzo 25:13; 28:9Piya walóla Basemathi, mwana wa Isimaili,* 36:3 Esau na Isimaili kala ni mutu na ise mvyere mwanababa. ndugungbwa mchetu wa Nebayothi. Ada wavyala Elifazi na Basemathi achivyala Reueli; Oholibama wavyala Jeushi, Jalamu na Kora. Hano ni ana alume a Esau, ambao avyalwa tsi ya Kanani.
Halafu Esau wahala achee, anae alume na achetu na atue osi a phakpwe kaya, phamwenga na mifugoye yosi na malize zosi arizozitsuma tsi ya Kanani, achitsama tsi yanjina kure na nduguye Jakobo. Watsama kpwa sababu tsi yosagala kala taiatosha iye na Jakobo. Taayaweza kpwenderera kusagala phamwenga, mana osi kala ana mifugo minji. Kpwa hivyo Edomu (yani Esau) achendasagala tsi ya myango ya Seiri.
Hivi ndivyo vivyazi vya Esau, mkarengbwa wa Aedomu, hiko kpwenye myango ya Seiri: 10-13 Ada, mkpwaza Esau, wavyala mwana mlume Elifazi naye wavyala ana atsano alume: Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi. Piya wavyala mwana mlume wanjina na mwanachetuwe yeihwa Timuna; mwana hiyu waihwa Amaleki. Naye Basemathi, mkpwaza Esau, wavyala mwana mlume yemuiha Reueli. Hiyu Reueli wavyala ana a ne alume: Nahathi, Zera, Shama na Miza. 14 Mchetu wanjina wa Esau kala ni Oholibama, mwana wa Ana, mdzukulu wa Sibeoni. Oholibama wavyala ana ahahu alume: Jeushi, Jalamu na Kora.
15 Hano kala ndio madzumbe a chivyazi cha Esau: Ana alume a Elifazi, mwana mvyere wa Esau, kala ni madzumbe hano: Temani, Omari, Sefo, Kenazi, 16 Kora, Gatamu na Amaleki. Hano kala ni atu kula Edomu, adzukulu a Ada, mkpwaza Esau. 17 Ana alume a Reueli kpwenye tsi ya Edomu kala ni madzumbe hano: Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hano kala ni adzukulu a Basemathi, mkpwaza Esau. 18 Ana alume a Oholibama, mkpwaza Esau, kala ni madzumbe hinya: Jeushi, Jalamu na Kora.
19 Phahi, huno ndio uvyazi wa Esau (yani Edomu), chila mmwenga kala ni dzumbe wa mbariye.
Atu a chivyazi cha Seiri
(1 Nyakati 1:38–42)
20 Seiri, mutu wa kabila ra Ahori, kala ni mwenyezi wa tsi iyo. Hano ndio anae alume: Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, 21 Dishoni, Eseri na Dishani. Hinya kala ni madzumbe a Ahori, ana a Seiri hiko tsi ya Edomu.
22 Ana alume a Lotani kala ni Hori na Hemani. (Lotani kala ana nduguye mchetu yeihwa Timuna).
23 Ana alume a Shobali kala ni Alivani, Manahathi, Ebali, Shefo na Onamu.
24 Ana alume a Sibeoni kala ni Aya na Ana. (Ana hiyu ndiye yekala wa kpwandza kuona madzi ga moho galago kuzimu ko weruni phokala anarisa punda a ise Sibeoni).
25 Anangbwa a Ana kala ni airi Dishoni, mwana mlume, na Oholibama, mwana mchetu.
26 Ana alume a Dishoni kala ni Hemudani, Eshibani, Ithirani na Kerani.
27 Ana alume a Eseri kala ni Bilihani, Zaawani na Akani.
28 Ana alume a Dishani kala ni Usi na Arani.
29 Kuuyira, naamba, madzumbe ga Ahori kala ni Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, 30 Dishoni, Eseri na Dishani. Aha kala ni vilongozi a Ahori kulengana na mbari zao hiko tsi ya Seiri.
Afalume a tsi ya Edomu
(1 Nyakati 1:43–54)
31 Hinya ndio afalume ariotawala tsi ya Edomu kabila ya mfalume yeyesi kutawala atu a Iziraeli. 32 Bela mwana wa Beori watawala tsi ya Edomu, na mudziwe kala unaihwa Dinihaba. 33 Bela ariphofwa, Jobabu mwana wa Zera, watawala badalaye kula mudzi wa Bosira. 34 Bada ya Jobabu, wakpwedza Hushamu kula tsi ya Atemani. 35 Chisha achedza Hadadi mwana wa Bedadi, kula mudzi wa Avithi (iye wapiga Amidiani na achiashinda kahi za tsi ya Amoabu). 36 Hadadi ariphofwa, yetawala badaye ni Samula kula mudzi wa Masireka, 37 alafu achilungirwa ni Shauli kula mudzi wa Rehobothi phephi na muho. 38 Shauli ariphofwa, Baali-Hanani, mwana wa Akibori watawala. 39 Baali-Hanani ariphofwa walungirwa ni Hadadi kula mudzi wa Pau mchewe kala aihwa Mehetabeli, mwana wa Matiredi mwana mchetu wa Mezahabu.
40-43 Higa ni madzina ga madzumbe ga atu a chivyazi cha Esau, ambao madzina gao ndigo gokala madzina ga miryango yao na malalo gao gosagala: Timuna, Aliva, Jethethi, Oholibama, Ela, Pinoni, Kenazi, Temani, Mibusari, Magidieli, na Iramu.
Hinyo ndio atu a chivyazi cha Esau, mkarengbwa wa Aedomu.

36:2 36:2 Mwandzo 26:34

36:3 36:3 Mwandzo 25:13; 28:9

*36:3 36:3 Esau na Isimaili kala ni mutu na ise mvyere mwanababa.