37
Ndoso za Yusufu
1-2 Hizi ni habari kuhusu Jakobo na anae. Jakobo na anae aenderera kusagala Kanani, tsi yosagala ise. Yusufu ariphokala ni mvulana wa miaka kumi na sabaa, kaziye kala nkurisa mbuzi na mangʼondzi ga ise Jakobo; kala achirisa na nduguze alume, nduguze anababa. Ana a Biliha na Zilipa, akaza ise. Yusufu wakpwedzamuambira ise mambo mai gohendwa ni nduguze.
Phahi, Iziraeli kala anammendza sana Yusufu kuriko anae anjina osi, mana kala ni mwanawe wa utumiani. Wamshonera kandzu maridadi. Nduguze ariphoona ise yao anammendza sana kuriko aho osi, amzira na achikala taagomba naye vinono.
Siku mwenga usiku, Yusufu waloha ndoso, na ariphoisemurira nduguze, aho azidi kumzira.
Waambira, “Phundzani nikuambireni ndoso nchiyoloha: Nkaloha hu mundani hunafunga mabutsa, gafula butsa rangu rikaunuka rikaima, genu gakarizunguluka rira rangu na gakarizamira kuripha ishima.” Nduguze achimuamba, “Hivi unaona undakala mfalume wehu, uhutawale?” Ndipho nduguze achizidi kumzira kpwa hira ndosoye na manenoge. Halafu siku yanjina waloha tsona na achiasemurira nduguze achiamba, “Lolani! Nkaloha ndoso yanjina, dzuwa, mwezi na nyenyezi kumi na mwenga zikanigbwerera maguluni kunipha ishima.” 10 Yusufu piya wamuambira ise ndoso iyo, ela ise achimdemurira, achimuamba, “Ni ndoso ya viphi yo! Yani unaona mayoo, enenu na mimi kpweli hunaweza kukugbwerera maguluni?”
11  37:11 Mahendo 7:9Nduguze amuonera wivu, ela ise wagaika moyoni.
Yusufu anaguzwa ni nduguze
12 Phahi, siku mwenga, ndugungbwa a Yusufu kala a marisani phephi na Shekemu, anarisa mbuzi na mangʼondzi ga ise yao. 13 Iziraeli wamuambira Yusufu, “Nduguzo anarisa hiko phephi na Shekemu, nalonda nikuhume kuko.” Naye achiamba, “Haya, baba.” 14 Ise achiamba, “Phiya ukalole nduguzo napho taana neno, na mifugo ichikala i salama, chisha wedze uniambire.” Ndipho achiuka kaya, Dete ra Heburoni, kuphiya Shekemu. 15 Yusufu ariphofika Shekemu wadengereka mo weruni kuendza nduguze; mutu mmwenga achimuona achimuuza, “Unaendzani?” 16 Yusufu achimuamba, “Naendza enehu, tafadhali niambira arisako.” 17 Yuya mutu achimuamba, “Auka hipha, mana náasikira anaamba, ‘Huphiyeni Dothani.’ ”
Kpwa hivyo, Yusufu walunga-lunga nduguze na achendaaona Dothani. 18 Mbavi nduguze amuona hangu achere kure, na kabila kadzangbwefika ampangira njama ili amuolage. 19 Abisha nyo enye kpwa enye achiamba, “Hiye mlohadzi wa ndoso aredza! 20 Sambi nahumuolageni na humtsupheni ndani ya chisima chimwengachapho; halafu hundaamba akariwa ni nyama mʼbaya. Hulole hizo ndosoze zindahendadze.”
21 Rubini ariphoona hivyo, walonda kumtivya Yusufu asiolagbwe ni nduguze achiamba, “Nahusimuolage. 22 Msimwage mlatso. Mtsupheni mu chisimani phapha weruni, ela msimgute.” Rubini waamba hivyo ili amtivye na badaye amuuyize kaya kpwa ise.
23 Phahi, Yusufu ariphofika kura kpwa nduguze, hara nduguze amgbwira na achimvula kandzuye, hira kandzu maridadi yokala akavwala, 24 achimuhala achimtsupha chisimani, ela kala tachina madzi.
25 Wakati nduguze Yusufu kala asegere anarya, aona likongo ra atu a Isimaili, ahendadzi-bishara ala Giliadi anaphiya Misiri. Ngamia aho kala akatsukula vilungo vya kujitira, dawa ya mavune na uvumba. 26 Juda waambira nduguze, “Pho swino hundaphahani huchimuolaga ndugu yehu na kufwitsa chifoche? 27 Nahumguzeni kpwa hinya atu a Isimaili ela nahusimguteni, mana ni ndugu yehu, ni mlatso wehu kabisa.” Nduguze achikubali.
28  37:28 Mahendo 7:9Hipho, rira likongo ra ahendadzi-bishara a Chimidiani ariphofika phara, hara nduguze Yusufu amtuluza mo chisimani na achimguza na atu a Isimaili kpwa vipande mirongo miiri vya feza, nao achimphirika Misiri.
29 Wakati wa kuguzwa Yusufu, Rubini kala kapho na kamanyire kukala nduguze akamguza.* 37:29 Maneno higa, kpwandzira wakati wa hadi akamguza gaenjerezwa tafasirini ili kueleza wazi. Ariphouya, chisimani na achiona Yusufu kamo, wakpwanyula nguwoze kpwa utsungu. 30 Achiauyira nduguze achendaambira, “Yuya mvulana kamo mo chisimani! Simanya nihendedze?”
31 Halafu nyo nduguze atsindza mbuzi na achihala hira kandzu ya Yusufu achiivwika mo mlatsoni. 32 Chisha aihala hira kandzu maridadi hadi kpwa ise yao na achendamuamba, “Lola, baba, hukatsola kandzu, hebu ilole ichikala ni ya Yusufu.” 33 Ise yao waitambukira na achiamba, “Ni kandzu ya mwanangu, nyama mbaya wamurya! Hakika Yusufu wagbwirwa achiriwa!”
34 Jakobo wakpwanyula nguwoze achivwala magunia kpwa utsungu. Wamririra mwanawe siku nyinji. 35 Anae osi alume na achetu amʼbembeleza, ela achirema. Achiamba, “Aa, nindamririra mwanangu hadi ndiphophiya ko kuzimu ariko.” Phahi, waenderera kumririra mwanawe.
36 Wakati hinyo-hinyo, hiko Misiri, hara ahendadzi-bishara a Chimidiani amguza Yusufu kpwa Potifa, mmwenga wa atumishi a Farao, ambaye kala ni mkpwulu wa asikari a urindzi.

37:11 37:11 Mahendo 7:9

37:28 37:28 Mahendo 7:9

*37:29 37:29 Maneno higa, kpwandzira wakati wa hadi akamguza gaenjerezwa tafasirini ili kueleza wazi.