49
Wasiya wa Jakobo kpwa anae
Bada ya higo Jakobo waiha anae aaphe wasiya;* 49:1 Aaphe wasiya: Maneno higa tagamo kpwenye tafasiri zanjina. ariphokpwedza waambira, “Anangu mosi ndzoni phano ili nikuambireni mambo ndigokuphahani siku zedzazo.
Ndzoni phamwenga mnisikize mwi ana a Jakobo,
niphundzani vinono mimi sowe yenu.
 
Rubini, u mwanangu wa mwandzo,
u nguvu yangu na u mwanangu wa mwandzo wa uvulanani.
Unaishimika sana na una uwezo mkpwulu.
U dza maimbi, kuzuwiyika,
vivi kundaishimika kuriko osi tsona, mana walala chitanda cha sowe,
uchichitiya najisi kpwa kulala na mkpwaza sowe.
Simioni na Lawi, renu ni mwenga,
munahumira silaha zenu kuhenda mai.
Mimi sindakala phamwenga na njama zenu,
wala kudziunga mwenu mikutanoni.
Mana mwaolaga atu kpwa tsukizi zenu,
na mvumbo zenu ni kukata ngʼombe magulu.
Tsukizi zenu nazilaniwe mana zikahenda na muno,
usiru wenu naulaniwe mana ni ukatili.
Nindatsamula atu a vivyazi vyenu kosi Iziraeli,
niaganye kahi ya mbari zanjina za Jakobo.
 
Juda, nduguzo andakulika,
uwe undashinda avihao.
Nduguzo andakugbwerera maguluni kukuishimu.
49:9 Isabu 24:9; Maono 5:5Juda, u dza simba makamo
ambaye achimala kurya nyamawe, nikuuya phakpwe alalapho.
Ukudziambalaza photsi dza simba.
U dza simba marara, takuna awezaye kukuondosa.
10 Chila wakati mfalume andala chivyazi cha Juda
hadi ye mtawala mwenye ndiphokpwedza
ambaye makabila gosi gandamuogopha.
11 Uwe undafunga pundao mzabibuni
na mwana pundao kpwenye mzabibu mnono sana,
undafula nguwozo na uchi wa zabibu
uchi wa kundu dza mlatso. 49:11 Manage andakala na uchi munji sana wa zabibu, hata achitaka kufurira nguwoze, angefurira. Piya ni kuonyesa utajiri.
12 Matsogo gadobera kundu kpwa kunwa uchi wa zabibu,
na menogo gandakala mereru kpwa kunwa maziya manji.
 
13 Zabuloni undasagala pwani.
Na iyo pwaniyo indakala bandari salama.
Mphakawe undafika hadi Sidoni.
14 Isakari u dza punda mwenye mkpwotse,
achiyedziambalaza kahi-kahi ya mizigo. 49:14 Chiyedziambalaza kahi-kahi ya mizigo: Piya labuda manage ni ambaye a tayari kutsukula mizigo.
15 Achiona phatu pha kuoya ni phanono,
na yo tsi ni nono,
nkuzamisa mongowe kutsukula mizigo,
na kuhendeswa kazi za shokowa dza mtumwa.
16 Dani undakala muamuli wa haki wa atuo,
dza mbari zanjina za Iziraeli.
17 Dani undakala dza nyoka njirani, nyoka ya sumu kali kanda-kanda ya njira,
ingʼatayo majimbe ga farasi
ili ariye dzulu ya farasi agbwe chingari-ngari.§ 49:17 nyoka ya sumu kali kanda-kanda ya njira: Manage ni uvyazi wa Dani andaimirira ajeni ili aavwamukire na aafute mali zao.
 
18 “Ee, Mwenyezi Mlungu, nagodza wokofuo.
 
19 Gadi undavwamukirwa ni kundi ra akora,
ela undaazoresa.
20 Asheri, mavunogo gandakala manji na manono,
gamfwahago mfalume.
21 Nafutali u dza kulungu awehaye huru,
na ambaye anavyala ana anono.
 
22 Yusufu u dza mzabibu uvyalao sana,
mzabibu urio kanda-kanda ya pula za madzi,
ambao pandaze zinaambala dzulu ya ukuta.* 49:22 Maneno ga Chieburania ga mstari huno ni magumu kutafasiri. Tafasiri zanjina zatafasiri mstari huno: Yusufu ni dza punda wa tsakani kanda-kanda ya pula za madzi, piya ni dza farasi wa tsakani akalaye gambani.
23 Anajeshi a maha akushambulia na usiru,
achikulatsa kuno anakuzoresa.
24 Ela uhawe tausumbire mwakpwe mikononi,
mikonoye yatiywa nguvu,
ni Iye Mwenye Nguvu Zosi wa Jakobo;
Mlungu ambaye ni Mrindzi na Mwamba wa Iziraeli,
25 Mlungu wangu naakuterye,
Mwenye Nguvu Zosi akujaliyaye
na baraka ya mvula kula mlunguni
na madzi kula photsi,
akujaliyaye na mifugo minji na vivyazi vinji.
26 Baraka hizi za sowe ni kulu
zinatsapa baraka zojaliwa mimi ni akare angu. 49:26 Zinatsapa baraka zojaliwa mimi ni akare angu: Tafasiri zanjina zinaamba zinatsapa baraka za myango ya kare, baraka za myango ya kare ta kare.
Baraka zosi hizi nazikale zako uwe, Yusufu,
uwe uriyetsambulwa kahi ya nduguzo.
 
27 Benjamini u dza bawa ra kumendza kurya sana;
ligundzu nkumpiga aduiwe
na dziloni akaganya zewe.”
28 Higo ndigo maneno arigogomba Iziraeli, ariphokala anabariki anae, chila mmwenga na barakaze. Hinya ana kumi na airi a Iziraeli ndio okala mbari kumi na mbiri.
Maneno ga mwisho ga Jakobo
29 Halafu Jakobo walagiza anae achiamba, “Siku zangu za kufwa zi phephi. Siku nchifwa kanizikeni vikurani pha ano baba, nizikani pango ra munda wa Efuroni, yuya Muhiti, 30  49:30 Mwandzo 23:3–20pango ririro hiko Makipela, mlairo wa dzuwa wa Mamre, tsi ya Kanani. Burahimu wagula pango hiro na mundawe kula kpwa Efuroni, ili phakale vikurani. 31  49:31 Burahimu Mwandzo 25:9–10. Isaka Mwandzo 35:29Hiko ndiko kozikpwa Burahimu na mchewe Sara, ndiko kozikpwa Isaka na mchewe Rebeka. Na kuko ndiko kozika mkpwazangu Lea. 32 Munda hinyo na pangore wagulwa kula kpwa Ahiti.”
33  49:33 Mahendo 7:15Jakobo ariphomala kuausiya anae, wapandiza maguluge chitandani, achidzilaza na achifwa.

*49:1 49:1 Aaphe wasiya: Maneno higa tagamo kpwenye tafasiri zanjina.

49:9 49:9 Isabu 24:9; Maono 5:5

49:11 49:11 Manage andakala na uchi munji sana wa zabibu, hata achitaka kufurira nguwoze, angefurira. Piya ni kuonyesa utajiri.

49:14 49:14 Chiyedziambalaza kahi-kahi ya mizigo: Piya labuda manage ni ambaye a tayari kutsukula mizigo.

§49:17 49:17 nyoka ya sumu kali kanda-kanda ya njira: Manage ni uvyazi wa Dani andaimirira ajeni ili aavwamukire na aafute mali zao.

*49:22 49:22 Maneno ga Chieburania ga mstari huno ni magumu kutafasiri. Tafasiri zanjina zatafasiri mstari huno: Yusufu ni dza punda wa tsakani kanda-kanda ya pula za madzi, piya ni dza farasi wa tsakani akalaye gambani.

49:26 49:26 Zinatsapa baraka zojaliwa mimi ni akare angu: Tafasiri zanjina zinaamba zinatsapa baraka za myango ya kare, baraka za myango ya kare ta kare.

49:30 49:30 Mwandzo 23:3–20

49:31 49:31 Burahimu Mwandzo 25:9–10. Isaka Mwandzo 35:29

49:33 49:33 Mahendo 7:15