Chitabu cha
HAGAI
Tanga mbere
Chitabu cha Hagai ni mkusanyiko wa habari fupi-fupi zogombwa ni Mwenyezi Mlungu kutsupira nabii Hagai karibu miaka wa magana matsano na mirongo miiri kabila ya Jesu kuvyalwa. Ayahudi anjinae kala akauya kula tsi ya Babeli arikosagala bada ya kutsamizwa kpwa lazima na achisagala Jerusalemu hata achikala akadzidzengera nyumba za chifahari, ela Nyumba ya Kuvoya Mlungu kala ichere gandzo. Habari hizi zahimiza vilongozi a hinyo atu adzenge uphya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Naye Mwenyezi Mlungu anaahidi kukala siku zedzazo andaahendesa hinyo atu ndiokala akagaluzwa na kutakaswa akale na amani na abarikiwe.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwenyezi Mlungu analagiza Nyumbaye idzengbwe 1:1–15
Habari za faraja na matumaini 2:1–23
1
Mwenyezi Mlungu
analagiza Nyumbaye idzengbwe tsona
1:1 Ezira 4:24—5:2; 6:14Katika mwaka wa phiri wa Dario kukala mfalume hiko tsi ya Pashia, tarehe mwenga mwezi wa sita, Mwenyezi Mlungu kutsupira kpwa nabii Hagai, wagomba na Zerubabeli liwali wa Juda ambaye kala ni mwana wa Shealitieli na Joshuwa, mlavyadzi-sadaka mkpwulu ambaye kala ni mwana wa Jehosadaki. Phahi achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, atu hinya anaamba kukala wakati wa kudzenga tsona Nyumba ya kuvoya Mlungu taudzangbwefika.” Phahi Mwenyezi Mlungu achigomba kutsupira kpwa nabii Hagai achiamba, “Dze uno ni wakati wa mwimwi kusagala nyumba nnono zopambwa na mbao za bei kuno nyumba yangu yo i viratu irivyobanangbwa-banangbwa?”
Haya, vivi phahi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lolani hivyo muishivyo! Mnaphanda kpwa unji ela munavuna chichache. Kurya munarya ela tammvuna. Kunwa munanwa ela tamuna uchi wa kutosha kualevya. Nguwo munavwala ela mnyevu munao. Mishahara munaphokera ela ni kama avi munaitiya mifuko yenye tundu.” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lolani hivyo muishivyo!” Mwenyezi Mlungu anaamba, “Ambukani myangoni mkateme mihi mwedze muidzenge iyo nyumba nami nindahamirwa na kuhewa nguma. Mwakuluphira kuphaha mavuno manji ela mchiphaha machache. Na hata hivyo navyo murivyoreha kaya nchivivuvurira vichiuka. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, Dze, kpwa utu wani yakala hivyo? Ni kpwa sababu chila mutu a mairo kudzidzengera nyumba nono, ela nyumba yangu yo ichere gandzo. 10 Kpwa hivyo, kpwa sababu yenu mwimwi manena ambago ni baraka za mlunguni tagapho na tsi nayo ikazuwiywa isivyale chitu. 11 Nikareha dzuwa riumise tsi na myango ili minda yenu isivyale chochosi na kazi zosi zihendwazo ni anadamu zisikale. Dzuwa hiro rindaocha mimea ya nafaka isivyale nafaka, mizabibu isituluze uchi wenu muphya wa zabibu na mizaituni isituluze mafuha. Dzuwa hiro rindahenda anadamu na nyama agaye.”
Atu analunga Shariya
ya Mwenyezi Mlungu
12 Chisha Zerubabeli mwana wa Shealitieli na mlavyadzi-sadaka mkpwulu Joshuwa mwana wa Jehosadaki phamwenga na hinyo atu anjina osi a Mlungu, achiphundza sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao na maneno ga nabii Hagai kama Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao arivyokala akamlagiza. Na atu achimuogopha Mwenyezi Mlungu. 13 Phahi Hagai muhumwa wa Mwenyezi Mlungu achiaambira atu hinyo habari yokala akaambirwa ni Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Ni phamwenga namwi.’ ” 14 Hivyo Mwenyezi Mlungu achiatiya moyo Zerubabeli, liwali wa Juda, ambaye kala ni mwana wa Shealitieli na mlavyadzi-sadaka mkpwulu, Joshuwa mwana wa Jehosadaki na atu anjina osi a Mwenyezi Mlungu. Na achiphiya achendahenda kazi ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 15 Phahi aandza kazi mwaka wa phiri wa utawala wa mfalume Dario, tarehe mirongo miiri na ne, mwezi wa sita.

1:1 1:1 Ezira 4:24—5:2; 6:14