3
Uasi wa Jerusalemu
Shaka hiro nyo mudzi wa atu aonerao ayawao,
mudzi unaoasi, tsona uriodzitiya najisi!
Mudzi usiosikira ra mutu,
usiokubali kukanywa,
usiomkuluphira Mwenyezi Mlungu,
wala kumsengerera.
Vilongozie ni dza simba angurumao.
Aamulie ni dza mabawa garigo na ndzala garyago dziloni,
gasigosaza chitu hadi ligundzu.
Manabiige ni ajeuri na a handzo.
Alavyadzie-sadaka akatiya najisi pho phatu phatakatifu
na kuvundza shariya za Mlungu.
Ela Mwenyezi Mlungu ariye himo mudzini ni wa haki,
iye kahenda dzambo rorosi iyi.
Chila ligundzu kashindwa kulavya uamuli wa haki,
ela asio a haki taaona waibu hata chidide.
 
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nkaangamiza mataifa
na minara yao iriyo kpwenye pembe za ngome ikakala magandzo.
Barabara zao názibananga,
na njira zao tazitsupirwa ni mutu.
Midzi yao ikakala magandzo,
na taisagalwa ni mutu.
Náamba hivi kuhusu atu a nyo mudzi,
‘Kpwa kpweli andaniogopha
na kukubali kukanywa!’
Nao, angehenda vivyo, asingebanangbwa-banangbwa
wala nisingeatiya adabu.
Ela hamu yao kala ni
kpwenderera kuhenda chila aina ya mambo mai.”
Jerusalemu indakombolwa
Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Godzani siku iyo ambayo ndaunuka dza shaidi,
mana nkaamula kukusanya atu
a chila taifa na a chila falume,
niatiye adabu kpwa usiru wa tsukizi zangu.
Nindaocha dunia yosi
na moho wa wivu wangu.
 
Wakati uho nindaapha atu a mataifa luga swafi,
ili akale achimuabudu Mwenyezi Mlungu,
na kumuhumikira kpwa umwenga.
10 Atu angu ariotsamukana,
andanirehera sadaka
hata kula ngʼambo ya myuho ya Kushi.
 
11 Siku iyo ichifika uwe Jerusalemu kundakala na waibu
kpwa vira urivyoniasi.
Mana ndaausa osi ambao anadzikarya na kudziunula,
na taphana ndiyedzikarya
hipho dzulu ya mwango wangu mtakatifu.
12 Ela ndasaza atu ambao ni anyenyekevu na anaodzitsereza kahiyo.
Dzina ra Mwenyezi Mlungu ndiro ndirokala chimbiriro rao.
13  3:13 Maono 14:5Nyo Aiziraeli ndiosala
taandahenda mai
na taandagomba handzo,
mana takundakala na mutu wa handzo kahi yao.
Andarisa na kulala salama
na takuna yeyesi ndiyeaogofyera.”
Wira wa sharee
14 Imbani sana, mwi atu mkalao Sayuni!
Kotani kululu, mwi Aiziraeli!
Hererwani na mpige njerejere,
mwi atu a Jerusalemu!
15 Mwenyezi Mlungu akausa hukumu chinyume chenu,
chisha akaatsamula aviha enu.
Mwenyezi Mlungu, mfalume wa Iziraeli, a kahi yenu
msiogophe mai tsona.
16 Siku iyo Jerusalemu indaambwa,
“Usiogophe uwe Sayuni,
mikonoyo isiinjire nyongʼonyo.
17 Mwenyezi Mlungu, Mlunguo a kahiyo,
iye ndiye sujaa ndiyekuhenda uturye maaduigo.
Andafwahirwa sana ni uwe,
kpwa mendzwaye andakujaliya maisha maphya.
Naye andahererwa kpwa ajiliyo na kupiga kululu za furaha,
18 avi ni siku ya sikukuu.”
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Ndakuusira mashaka gosi
na kundaona waibu tsona.
19 Siku hiyo, ndaatiya adabu
osi akuonerao.
Ndativya anyonje na asiodziweza
na kuauyiza osi ariotsamizwa kpwa lazima.
Nami ndagaluza waibu wao ukale nguma nono
na atu duniani kosi andaatogola.
20 Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Wakati hinyo ndakukusanyani phamwenga
nkuuyizeni kpwenu kaya.
Kpwa kpweli ndakuhendani mmanyikane na mphahe nguma
kahi za atu a dunia ndzima
wakati ndiphokuuyizirani hali nono mriyokala nayo hipho mwandzo
kuno munalola.’ ”

3:13 3:13 Maono 14:5