2
Atu a Juda anaonywa
Mwimwi atu a taifa risiro na haya,
kusanyikani phamwenga
kabila tamdzangbwephepheruswa dza wiswa,
kabila Mwenyezi Mlungu kadzangbwekuhenderani mai kulengana na tsukizize nyinji,
kabila siku ya Mwenyezi Mlungu kuonyesa tsukizize kufika.
Muendzeni Mwenyezi Mlungu mwi atu anyenyekevu murio kpwenye tsi, mlungao amurize.
Hendani haki na mnyenyekee
nkuhenda mkaepuka kutiywa adabu
siku iyo ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu.
Mataifa ndigotiywa adabu
2:4 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zakariya 9:5–7Mudzi wa Gaza undarichwa,
wa Ashikeloni undakala gandzo.
Atu a Ashidodi nao andazolwa mutsi wenye,
na atu a Ekironi andauswa kpwenye mudzi wao.
Shaka hiro mwi atu kula Kerethi msagalao pwani kulunga-lunga bahari.
Neno ra Mwenyezi Mlungu ri chinyumecho
uwe Kanani, yani tsi ya Afilisti.
Ndakuangamiza na taphana hata mutu ndiyesala kpwenye tsiiyo.
 
Tsi yenu ya pwani indahendwa weru wa kurisa
na kudzengbwa vibanda vya arisa na vyaa vya mangʼondzi na mbuzi.
Yo tsi ya pwani indakala ya atu a Juda ndiosala,
na kuko andaphaha marisa.
Dziloni andakpwedza aoye kpwenye nyumba zorichwa hiko Ashikeloni,
mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao andaamanyirira,
na aauyizire hali nono ariyokala nayo pho mwandzo.
 
2:8 Amoabu: Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3Aamoni: Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Amosi 1:13–15“Nkasikira ufyozi wa Amoabu
na Aamoni anyetavyo
vira ambavyo osi afyorera atu angu,
na kudzikarya kukala andahala tsi yao.
2:9 Mwandzo 19:24Kpwa hivyo, mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi naamba,
kpwa kpweli dza niishivyo,
mimi Mlungu wa Iziraeli, naapa kukala
Moabu indakala dza Sodoma
na Amoni indakala dza Gomora.
Tsi hizo zindamera mihi ya miya na madibwa ga munyu,* 2:9 Madibwa ga munyu kala ni madibwa ambago kala nkutiywa madzi ga Bahari ya Munyu, madzi higo gariphouma, atu kala achizola munyu.
na zindakala tuphu hata kare na kare.
Atu angu ndiosala andaziteka tsi zao,
atu a taifa rangu ndiosala andazihala zikale urisi wao.”
 
10 Higo gandakala maripho ga ngulu zao
kpwa kukala afyola na achidzikarya
chinyume cha atu a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
11 Mwenyezi Mlungu andaaogofyera,
mana andabananga-bananga milungu yosi kpwenye yo tsi,
na atu a pwani zosi
andamsujudiya kuko kpwenye tsi zao.
12  2:12 Isaya 18:1–7Mwenyezi Mlungu anaamba, “Piya mwimwi atu a Kushi
mundaolagbwa na upanga wangu.”
13  2:13 Isaya 10:5–34; 14:24–27; Nahumu 1:1—3:19Mwenyezi Mlungu andagolosa mkpwonowe chinyume cha vurini
na kuangamiza tsi ya Ashuru.
Andauhenda mudzi wa Ninawi ukale gandzo
na tsiiye ikale kavu dza jangbwa.
14 Mifugo ya chila aina indakala mumo
na chila aina ya nyama a tsakani.
Vimburu vindalala dzulu ya magandzoge,
vindarira mo madirishani.
Makunguru gandarira vizingitini.
Mapambo ga mierezi gandarichwa phereru.
15 Ninawi iriyodzikarya kukala i salama,
yadziamba,
“Takuna wanjina dza mimi.”
Haya vino lola,
ikakala gandzo na makalo ga nyama a tsakani.
Chila atsupaye phephi na phapho
anaufyorera na kuubera.

2:4 2:4 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zakariya 9:5–7

2:8 2:8 Amoabu: Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3Aamoni: Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Amosi 1:13–15

2:9 2:9 Mwandzo 19:24

*2:9 2:9 Madibwa ga munyu kala ni madibwa ambago kala nkutiywa madzi ga Bahari ya Munyu, madzi higo gariphouma, atu kala achizola munyu.

2:12 2:12 Isaya 18:1–7

2:13 2:13 Isaya 10:5–34; 14:24–27; Nahumu 1:1—3:19