Chitabu cha
ZEFANIA
Tanga mbere
Zefania kala ni wa chivyazi cha mfalume Hezekiya naye wasemurira ujumbewe mwisho-mwisho wa karine ya sabaa kabila ya Jesu kuvyalwa, wakati ambao Josiya kala ni mfalume wa Juda. Mana ya dzina Zefania ni “Mwenyezi Mlungu akafwitsa.”
Wakati hinyo, atu a Juda na a Jerusalemu kala anaamini kukala Mwenyezi Mlungu andatiya adabu mataifa ganjina ela si aho. Ela Zefania wasisitiza kukala Mwenyezi Mlungu andaatiya adabu aho kpwandza kpwa kosa ra kuabudu milungu yanjina, ndipho atiye adabu mataifa ganjina. Njira macheye ya kuongokerwa na kuphaha usalama ni kugbwa maguluni mbere za Mwenyezi Mlungu na kumuabudu iye macheye dza irivyoandikpwa kpwenye 2:3. (Hendani haki na mnyenyekee, nkuhenda mkaepuka kutiywa adabu siku iyo ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu.)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Siku ya uamuli wa Mwenyezi Mlungu 1:1—2:3
Mashaka ndigofika mataifa garigo jirani na Juda 2:4–15
Mashaka ndigofika Jerusalemu na kutivywakpwe 3:1–20
1
1:1 2 Afalume 22:1—23:30; 2 Nyakati 34:1—35:27Hiri ni neno ra Mwenyezi Mlungu ambaro wamuambira Zefania, wakati wa utawala wa Josiya mwana wa Amoni mfalume wa Juda. Zefania kala ni mwana wa Kushi, Kushi kala ni mwana wa Gedalia, Gedalia kala ni mwana wa Amariya, Amariya naye kala ni mwana wa Hezekiya.
Siku ya uamuli wa Mwenyezi Mlungu
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Ndaangamiza tsetsetse chila chitu chiricho duniani:
anadamu, nyama, nyama a mapha na ngʼonda.
Chila chimuhendacho mwanadamu kuhenda dambi,
ndachiangamiza phamwenga na atu ayi.
Nindaphyera anadamu osi duniani,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Ndagolosa mkpwono wangu kupiga atu a Juda
na osi asagalao Jerusalemu.
Nindausa tsetsetse chila chitu cha Baali kpwenye tsi hino,
na takuna ndiyetambukira tsona alavyadzi-sadaka a Baali
wala alavyadzi-sadaka a atu angu ariomuhumikira Baali.
Nindaangamiza hinyo ambao nkusujudu dzulu ya paa za nyumba
kuabudu dzuwa, mwezi na nyenyezi.
Nindaangamiza hara anao niabudu na kuapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu,
ela piya anaapa kpwa dzina ra mlungu aihwaye Milikomu.
Nindaangamiza osi arioniricha mimi Mwenyezi Mlungu
ambao taanami ngbweni wala taaniuza ushauri.”
 
Nyamalani mbere za Mwenyezi Mlungu,
kpwa kukala siku ya Mwenyezi Mlungu i phephi.
Mwenyezi Mlungu akatayarisha sadaka
na arioaalika akaatakasa.
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku iyo ambayo nindalavya sadaka,
ndaatiya adabu akulu a atu
na piya ana a mfalume
phamwenga na osi alungao mila za chijeni.
Siku iyo ndaatiya adabu
osi aabuduo dza makafiri,
na hara aodzazao nyumba ya mlungu wao
vitu arivyoviphaha kpwa fujo na handzo.”
 
10 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku hiyo,
kundasikirwa chiriro kula Ryango ra Ngʼonda,
chiriro chindasikirwa kula Lalo ra Phiri,* 1:10 Lalo ra phiri ni seemu nyiphya ya mudzi iriyo mtswerero wa dzuwa wa ryango ra ngʼonda.
na msindo mkpwulu undasikirwa kula mryangoni.
11 Rirani mwimwi mkalao lalo ra Makiteshi
mana achuuzi enu osi taako tsona,
apimadzi osi a feza akaolagbwa.
12 Wakati uho nindamwirika Jerusalemu na taa na niipeleleze.
Nindaatiya adabu atoshekao na hali yao,
hinyo aambao mwao mioyoni,
‘Mwenyezi Mlungu kandahenda rorosi nono wala iyi.’
13 Utajiri wao undahalwa zewe
na nyumba zao zindabomolwa-bomolwa.
Andadzenga nyumba ela taandazisagala,
andaphanda mizabibu ela taandanwa uchi wa mizabibu hiyo.”
Siku kulu ya Mwenyezi Mlungu
14 Siku kulu ya Mwenyezi Mlungu i phephi,
na iredza wangbwi sana.
Indakala siku ya utsungu munji
hata masujaa enye, andarira.
15 Siku iyo indakala siku ya tsukizi,
siku ya nduni na mashaka
siku ya kubananga na kuangamiza
siku ya jiza na vurungu-vurungu
siku ya maingu na chilungulungu cha jiza.
16 Siku ya kupiga magunda na kukota kululu za viha
chinyume cha midzi yenye ngome
na chinyume cha minara mire iriyo kpwenye pembe za ngome.
 
17 “Nindaarehera mashaka atu aha
chiasi cha kuahenda anyendeke kuno anaphaphasa dza vipofu,
kpwa kukala anikosera mimi Mwenyezi Mlungu.
Milatso yao indamwagbwa dza madzi
na nyufu zao zindarichwa ziole.”
18 Siku iyo ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu,
feza na zahabu zao tazindaweza kuaokola.
Tsi yosi indaochwa
na moho wa wivuwe.
Osi asagalao mumo
andaangamizwa gafula.

1:1 1:1 2 Afalume 22:1—23:30; 2 Nyakati 34:1—35:27

*1:10 1:10 Lalo ra phiri ni seemu nyiphya ya mudzi iriyo mtswerero wa dzuwa wa ryango ra ngʼonda.