6
Kpwa hivyo nahusilaleni na go mafundzo hurigodzifundza mwandzo-mwandzo kuhusu Jesu, ela nahuenderereni kudzifundza kukala afuasi akukomala chiroho. Naswi nahusiuyire nyo msingi wa mafundzo ga kutubu mahendo garehago chifo na kumkuluphira Mlungu. Piya nahusiuyire kufundza kuhusu kubatizwa, kubandikirwa mikono, kufufulwa kpwa ariofwa na hukumu isiyo na mwisho. Na Mlungu achimendza, higo hundagahenda.
Mana atu anjina angʼazwa matso achimanya unono wa mambo ga Mlungu, na achishiriki chipawa cha Roho Mtakatifu. Tsona atata unono wa ujumbe wa Mlungu na achimanya nguvu za utawala wa Mlungu kpwenye ulimwengu wedzao, ela aricha kumkuluphira Mlungu. Hivyo ni kama avi nyo enye anamuolaga Mwana wa Mlungu kpwa kumkota misumari msalabani kano ya phiri, na kumtiya waibu. Kpwa hivyo atu hinyo taaweza kuhendwa atubu tsona.
Mana mtsanga unwao madzi ga mvula na kukuza mimea ambayo nkufwaha mkurima, Mlungu nkuujaliya. 6:8 Mwandzo 3:17–18Ela mtsanga ukuzao miya na kpwekpwe, nkukala tauna mana, nao nkukala na hatari ya kulaniwa na mwisho undatiywa moho.
Enehu ninaokumendzani, hata dzagbwe nkakuandikirani na maneno makali, mino nina hakika kukala munaona manono zaidi kpwa sababu mwaokolwa. 10 Mana Mlungu ni wa haki na kandaricha kutambukira kazi yenu nono na vira mmendzwavyo kpwa kuterya afuasi ayawenu hangu mwandzo hadi sambi. 11 Nina hamu kulu sana ya kpwamba chila mmwenga wenu aenderere kuhenda chadi hadi mwisho, ili higo mrigo na tumaini nago mgaphokere chikamilifu. 12 Msikale avivu, ela igizani hara ambao kpwa kukuluphira na kuvumirira nkuphokera gara ambago gaahidiwa ni Mlungu.
Chilagane cha Mlungu ni cha kpweli
13 Hipho kare, Mlungu ariphomlaga Burahimu, waapa kpwa kudzihadza ye mwenye, kpwa sababu kala takuna ariye mkpwulu kumshinda. 14  6:14 Mwandzo 22:16–17Hipho Mlungu waamba, “Hakika nindakujaliya na nindahenda vivyazivyo vikale vinji.” 15 Phahi Burahimu wagodza kpwa kuvumirira na mwishowe Mlungu achimuhendera gara arigokala akamlaga.
16 Atu achiapa, nkuhadza yuya ariye mkpwulu zaidi, na hiko kuapa kunaonyesa gara gachigogombwa ni ga kpweli, na nkuusa malumbano. 17 Naye Mlungu waapa ili ahuhakikishire swiswi hundiophokera majaliwa arigolagbwa mkare wehu Burahimu kukala lengore tariweza kugaluka. 18 Mlungu achiahidi na kuapa, kagaluza. Mana kagomba handzo. Iye wahenda higa mambo mairi ili, swiswi ambao hunamlunga, hutiywe moyo kpwa kugbwiririra kukuluphira gara Mlungu arigohulagiza.
19  6:19 Alawi 16:2Hiro kuluphiro rehu ni kama nanga inayohenda mioyo yehu ikale imara. Naro rinahulongoza kutsupira ndani ya paziya kufika mbere za Mlungu. 20  6:20 Zaburi 110:4Jesu wahutanguliya kare kpwa sababu yehu. Naye wamuhenda akale mlavyadzi-sadaka mkpwulu sawa na ulavyadzi-sadaka wa Melikisedeki.

6:8 6:8 Mwandzo 3:17–18

6:14 6:14 Mwandzo 22:16–17

6:19 6:19 Alawi 16:2

6:20 6:20 Zaburi 110:4