5
Chila mlavyadzi-sadaka mkpwulu nkutsambulwa kula kpwa anadamu kuhumikira Mlungu kpwa niaba yao. Naye nkulavya zawadi na sadaka zao za kuausira dambi. Anaweza kuaonera mbazi ayae asiomanya na anaoangamika kpwa kuhenda makosa, kpwa vira hata ye mwenye ni mnyonje. 5:3 Alawi 9:7Ndiyo mana ni lazima alavye sadaka kudziusira dambize mwenye, dza viratu alavyavyo sadaka kuusira dambi ayae. 5:4 Kutsama 28:1Tsona, takuna mutu ambaye anaweza kudzipha cheo cha kukala mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ela atsambulwe ni Mlungu dza viratu vyotsambulwa Aruni.* 5:4 Aruni kala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu wa kpwandza. (Soma chitabu cha Kutsama 28:1.)
5:5 Zaburi 2:7Vivyo hivyo Jesu kayadziunula kpwa kudzipha mwenye nguma ya kukala mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ela watsambulwa ni Mlungu. Mana ye Mlungu wamuamba, “Uwe u Mwanangu, rero nikakala sowe.”
5:6 Zaburi 110:4Piya himo Maandikoni, waamba,
“Uwe u mlavyadzi-sadaka hata kare na kare,
ulavyadzio-sadaka undakala sawa na wa Melikisedeki.”
5:7 Mathayo 26:36–46; Mariko 14:32–42; Luka 22:39–46Ariphokala hipha duniani, Jesu wavoya sana Mlungu kpwa raka ra dzulu na kurira, mana kala anamanya kukala Mlungu ana uwezo wa kumtivya na chifo. Wamuogopha Mlungu kpwa chila njira, naye achiphokera mavoyoge. Hata dzagbwe kala akatsambulwa ni Mlungu akale Mwanawe, wadzifundza kuhenda vira Mlungu alondavyo kula kpwa go mateso arigophaha. 9-10 Ariphokala akahendwa 5:9–10 Chiyunani chinaamba, Ariphohendwa mkamilifu. mkamilifu kpwa njira hino, Mlungu wamuhenda akale mlavyadzi-sadaka mkpwulu sawa na ulavyadzi-sadaka wa Melikisedeki.
Musiriche kumkuluphira Jesu
11 Huna manji ga kubisha kuhusu dzambo hiri ra Jesu kukala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ela hunashindwa hukuambireni viphi, kpwa sababu tamgbwira upesi. 12  5:12 1 Akorintho 3:2Ela kala si hivyo, hivi sambi mngekala mu alimu, ela mwino kula phapho hata vivi bado mcherelonda kufundzwa go mafundzo ga mwandzo-mwandzo kuhusu neno ra Mlungu. Mwimwi mu dza ana atsanga ambao achere londa maziya badala ya chakurya chigumu. 13 Mana yeyesi ambaye ni wa maziya bahi ni dza mwana mtsanga ambaye kamanya rorosi kuhusu mafundzo ga haki. 14 Ela atu avyere nkurya chakurya chigumu, na kpwa njira hino nkudzifundza sana kutafwautisha manono na mai.

5:3 5:3 Alawi 9:7

5:4 5:4 Kutsama 28:1

*5:4 5:4 Aruni kala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu wa kpwandza. (Soma chitabu cha Kutsama 28:1.)

5:5 5:5 Zaburi 2:7

5:6 5:6 Zaburi 110:4

5:7 5:7 Mathayo 26:36–46; Mariko 14:32–42; Luka 22:39–46

5:9-10 5:9–10 Chiyunani chinaamba, Ariphohendwa mkamilifu.

5:12 5:12 1 Akorintho 3:2