4
Kuoya kpwa Atu a Mlungu
Phahi ahadi ya Mlungu icherepho ya atu kuinjira phatuphe pha kuoya. Kpwa hivyo nahudzimanyirireni husedze hata mmwenga wehu akaonekana, akakosa kuinjira phatu hipho. Swino hwasikira habari nono kuhusu phatuphe pha kuoya dza arivyosikira akare ehu. Ela habari iyo taiyaaterya kpwa sababu taayakuluphira gara arigogomba Mlungu. 4:3 Zaburi 95:11Sisi humukuluphirao Mlungu ndio ndioinjira phatuphe pha kuoya. Ela kpwa hinyo asiomkuluphira Mlungu, waamba,
“Wakati mino kala nikareyezwa, náapa nchiamba,
‘Hakika atu hano sindaaruhusu ainjire phatu phangu pha kuoya.’ ”
Mlungu waamba hivi hata dzagbwe kaziye na hata hipho phatu kala pha tayari hangu ariphomala kuumba dzulu na photsi. 4:4 Mwandzo 2:2Mana Maandiko ganaamba, “Phofika siku ya sabaa Mlungu achikala akamala kazize zosi arizohenda, na achioya.” 4:5 Zaburi 95:11Na tsona seemu yanjina ya Maandiko, Mlungu wagomba, achiamba,
“Sindaaruhusu ainjire phatu phangu pha kuoya.”
Hara akare ehu ariokala a mwandzo kuambirwa hizo habari nono, taayainjira phatuphe pha kuoya kpwa sababu arema kuphundza neno ra Mlungu. Ela ahadi bado icherepho ya anjina kuinjira phatuphe pha kuoya. 4:7 Zaburi 95:7,8Kpwa hivyo Mlungu wapanga siku, achiyiiha “rero.” Mana miaka minji bada ya hara ariokosa nafwasi, Mlungu wagomba tsona kuhusu habari za kuoya. Wagomba kutsupira Mfalume Daudi dza vira huchivyogomba kare,
“Rero, munaphosikira maneno ga Mlungu,
msihende mioyo yenu ikale mifu.”
4:8 Kumbukumbu 31:7; Joshuwa 22:4Kalapho Joshuwa angeweza kuafisa hara atu hipho phatu pha kuoya, Mlungu kangegomba badaye kuhusu siku yanjina ya kuoya.* 4:8 Joshuwa wakala nabii bada ya Musa, naye walongoza ana a Iziraeli kpwendainjira tsi ariyoahidiwa ni Mlungu. Wasagala miaka minji kabila ya Mfalume Daudi kuvyalwa. Kpwa hivyo bado kuchere na siku ya kuoya kpwa atu a Mlungu. 10  4:10 Mwandzo 2:2Mutu yeyesi ainjiraye phatu pha kuoya pha Mlungu, andaoya kuhenda kazize dza Mlungu arivyooya siku ya sabaa. 11 Kpwa hivyo nahuhendeni chadi huinjire phatu hipho pha kuoya, ili sedze hata mmwenga wehu akashindwa nkuphainjira kpwa kusaogopha dza akare ehu arivyohenda.
12 Mana ujumbe wa Mlungu u moyo na una nguvu sana. Tsona ni dza upanga urio na maso pande zosi mbiri, unaodunga kahi za mioyo na maroho gehu na kuganya vilungo vya mwiri na mafuha ga mifuphani. Piya ujumbe wa Mlungu unaweza kumanya maazo na nia za mioyo yehu. 13 Takuna chiumbe chochosi chirichofwitsika hata ikale Mlungu kachiona. Chila chitu chi laza mbereze. Naswi hundalavya isabu ya mahendo gehu mbereze.
Jesu ndiye mlavyadzi-sadaka
mkpwulu
14 Enehu, manyani kukala huna mlavyadzi-sadaka mkpwulu sana ariyephiya pho pharipho Mlungu mwenye. Hiye ndiye Jesu ambaye ni Mwana wa Mlungu. Kpwa hivyo nahugbwire na kudinisa gara hukuluphirago na kugashuhudiya. 15 Mana mlavyadzi-sadaka wehu mkpwulu anaelewa unyonje wehu. Naye piya wajezwa kpwa chila njira ni Shetani dza vivyo sisi, ela kayahenda dambi. 16 Phahi nahusengerereni pho pharipho na chihi cha endzi cha Mlungu bila wuoga, mana Mlungu ni mnono. Ndipho andahuterya wakati wa shida kpwa kuhujaliya na kuhuonera mbazi.

4:3 4:3 Zaburi 95:11

4:4 4:4 Mwandzo 2:2

4:5 4:5 Zaburi 95:11

4:7 4:7 Zaburi 95:7,8

4:8 4:8 Kumbukumbu 31:7; Joshuwa 22:4

*4:8 4:8 Joshuwa wakala nabii bada ya Musa, naye walongoza ana a Iziraeli kpwendainjira tsi ariyoahidiwa ni Mlungu. Wasagala miaka minji kabila ya Mfalume Daudi kuvyalwa.

4:10 4:10 Mwandzo 2:2