8
Jesu ndiye mlavyadzi-sadaka wehu
mkpwulu
8:1 Zaburi 110:1Kahi za mambo gosi higo, ra muhimu zaidi ni hiri: mlavyadzi-sadaka wehu mkpwulu asegere mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana hiko mlunguni. Kuko nkuhumikira Mlungu phatu phatakatifu, ndani ya rira hema ra kpweli rotengezwa ni Bwana Mlungu mwenye wala siyo mikono ya anadamu.
Chila mlavyadzi-sadaka mkpwulu nkutsambulwa alavye zawadi na sadaka, na vivyo hivyo mlavyadzi-sadaka wehu mkpwulu piya ni lazima akale na chitu cha kulavya. Kalapho Jesu angekala anasagala mumu duniani, kangekala mlavyadzi-sadaka hata chidide, kpwa sababu kuna atu anjina ambao analavya sadaka kulengana na Shariya za Musa. 8:5 Kutsama 25:40Hinyo alavyadzi-sadaka anamuhumikira Mlungu phatu phatakatifu ambapho ni mfwano na chivurivuri cha pho phatu phatakatifu hiko mlunguni. Ndiyo mana Musa ariphokala anadzitayarisha kutengeza hema ra kumuabudu Mlungu, Mlungu wamuonya achimuamba, “Hakikisha unatengeza vitu vivi vyosi kulengana na mpango urioonyeswa ko dzulu mwangoni.” Ela Jesu wahewa kazi ambayo ni bora zaidi kuriko hira ya alavyadzi-sadaka a kare. Kaziye ni bora zaidi kpwa sababu iye ni mpatanishi wa chilagane chiphya ambacho chadzengbwa dzulu ya ahadi nono zaidi kuriko chira cha kare.
Kala cho chilagane cha mwandzo kala tachina lawama yoyosi, takungekala na haja ya chilagane cha phiri. 8:8 Jeremia 31:31–34Ela Mlungu mwenye wakuta hara akare ehu ana makosa. Kpwa hivyo aambira:
“Lolani, wakati uredza, ambapho nindaika chilagane chiphya na atu a Iziraeli na a Juda.
Hichi tachindakala dza chira nrichoika na akare ao, nriphoagbwira mikono nchiatuluza kula tsi ya Misiri.
Ndahenda chilagane chiphya nao, mana taayakala aaminifu kulunga chilagane changu cha kare.
Ndiyo mana siyaajali tsona.
10 Hichi ndicho chilagane chiphya ndichoika na atu a Iziraeli siku hizo zichifika.
Ndatiya shariya zangu mwao achilini, na ndaziandika mwao mioyoni.
Nami ndakala Mlungu wao, nao andakala atu angu.
11 Takundakala na haja tsona ya mutu kumfundza jiraniwe
au nduguye kumuamba, ‘Mmanye Mwenyezi Mlungu,’
mana chila mmwenga andanimanya, kuandzira mdide hadi mvyere.
12 Mana ndaaonera mbazi kpwa uyi wao,
wala sindatambukira tsona dambi zao.”
13 Mlungu anaphoiha hichi chilagane “chiphya”, inaonyesa kukala watsakaza chira cha mwandzo. Utu ambao watsakala na taufwaha tsona, taukure na kuangamika.

8:1 8:1 Zaburi 110:1

8:5 8:5 Kutsama 25:40

8:8 8:8 Jeremia 31:31–34