9
Malagizo ga chilagane cha kare
Sambi chilagane cha kpwandza kala china phatu phapha duniani pha kumuabudira Mlungu, na malagizo ga kulongozera iyo ibada. 9:2 Kutsama 25:23–40; 26:1–30Na hema ra kumuabudira Mlungu ratengezwa na kala rina vyumba viiri. Chumba cha kpwandza kala muna chiguzo cha kuikira taa na meza yokala ichiikirwa mikahe mbere za Mlungu. Chumba hichi kala chichiihwa Phatu Phatakatifu. 9:3 Kutsama 26:31–33Alafu kala kuna paziya, yoganya chumba cha kpwandza na cha phiri. Chumba cha phiri kala chichiihwa Phatu Phatakatifu Zaidi. 9:4 Kutsama 16:33; 25:10–16; 30:1–6; Isabu 17:8–10; Kumbukumbu 10:3–5Ndani ya cho chumba cha phiri kala muna phatu pha kufukizira uvumba pha zahabu, na Sanduku ra Chilagane rozibwa na zahabu pande zosi. Na ndani ya ro sanduku, mwakala muna nyungu ya zahabu yokala ina manna* 9:4 Manna kala ni chakurya choriwa ni Aiziraeli wakati ariphokala hiko weruni. Mlungu kala achiapha chakurya hichi chila siku kula mlunguni. na ndata ya Aruni kala ikatsephula makodza. Piya kala muna vira vipande viiri vya mawe virivyoandikpwa Shariya kumi za chilagane. 9:5 Kutsama 25:18–22Dzulu ya ro sanduku, phakala na sanamu mbiri za makerubi, viumbe vya mlunguni vyokala vina mapha, navyo kala vinaonyesa kala Mlungu a phapho. Mapha gao kala gakakuduka kufwinika phatu phokala Mlungu achiswamehe dambi za atu. Ela, uhu si wakati wa kueleza chila chitu kpwa undani.
9:6 Isabu 18:2–6Phahi vitu vyosi viriphotengezwa na kuikpwa, chila chitu phatuphe, alavyadzi-sadaka kala nkuinjira chila siku cho chumba cha kpwandza na kuhenda kazi yao ya kuabudu Mlungu. 9:7 Alawi 16:2–34Ela mlavyadzi-sadaka mkpwulu macheye waruhusiwa kuinjira chumba cha phiri, naye kala nkuinjira limwenga bahi kpwa mwaka. Tsona kala ni lazima ainjire na mlatso kpwa kumlavira Mlungu sadaka kpwa kudziusira dambize mwenye na za atu anjina osi arizohenda bila ya kumanya. Phahi kulengana na mipango hiyo, Roho Mtakatifu anahuonyesa wazi kala ro hema ra kare ra Mlungu richikala richere kuhumika, njira ya kuinjirira Phatu Phatakatifu Zaidi taidzangbwevugulwa. Huno mfwano unahusu siku zizi hurizo nazo, mana zawadi na sadaka zinazolaviwa ni anaoabudu taziweza kutakasa mioyo yao ili isiahukumu. 10 Sababu malagizo higa ganahusu marya, vinwadzi, na kudzitakasa chimwiri bahi, na kazi za higo malagizo zindasira pho Mlungu ndiphogaluza mambo gosi gakale maphya.
Jesu ndiye sadaka isiyo na ila yoyosi
11 Phahi Jesu wakpwedza dza mlavyadzi-sadaka mkpwulu wa mambo gosi manono gokpwedza. Wainjira hema risiro na ila ririro mlunguni, ambaro tariyatengezwa ni binadamu wala si seemu ya dunia hino youmbwa. 12 Iye wamenya hipho phatu phatakatifu limwenga bahi, nayo yatosha siku zosi. Na kayamenya kuno akatsukula mlatso wa mbuzi na wa ana ngʼombe, ela wahala mlatsowe mwenye. Naye wahuriphira wokofu wehu wa kare na kare kpwa sadakaye. 13  9:13 Alawi 16:15–16; Isabu 19:9,17–19Kulengana na chilagane cha kare, milatso ya mbuzi na ya ndzau na ivu ra ndama kala richitimvirwa ario najisi kuhenda miri yao itakaswe. 14 Ela mlatso wa Jesu una nguvu zaidi sana! Unatakasa mioyo yehu ili husienderere kuhenda gara garehago chifo, ela humhumikire Mlungu aishiye. Mana kpwa nguvu za ye Rohowe, Jesu wadzilavya kpwa Mlungu dza sadaka isiyo na ila yoyosi.
15 Kpwa sababu hiyo, Jesu ndiye mpatanishi wa chilagane chiphya ili hara ariotsambulwa aphokere uzima wa kare na kare uriolagbwa ni Mlungu. Mana Jesu wafwa ili aakombole kula kpwa dambi zao arizohenda wakati wa chilagane cha kare.
16 Mana mutu achiika wasiya wa ufwawe, ni lazima ye ahalwaye ufwa, akale wafwa kpweli. 17 Nao wasiya una nguvu ichikala kpweli hiye ahalwaye ufwa, wafwa. Ela tauna nguvu ichikala ye ariyelagiza kuhalwa ufwa achere moyo. 18 Ndiyo mana hata chilagane cha kare chaikpwa na milatso ya nyama yomwagika. 19  9:19 Kutsama 24:6–8Musa ariphomala kusomera Aiziraeli shariya zosi za Mlungu, wahala milatso ya ana ngʼombe na mbuzi, phamwenga na madzi, pamba ya kundu, na phungo ra muhisopo. Chisha achitimvira-timvira chitabu cha Shariya za Mlungu phamwenga na atu osi, 20 achiamba, “Huno ni mlatso unaohakikisha chilagane cha Mlungu ambacho walagiza mchilunge.” 21  9:21 Alawi 8:15Vivyo hivyo, Musa watimvira-timvira milatso hema ra mkpwutano na vitu vyosi vyokala vinahumirwa wakati wa kumuabudu Mlungu. 22  9:22 Alawi 17:11Mana kulengana na Shariya, milatso ndiyo ihumirwayo kutakasa karibu chila chitu, na bila ya milatso kumwagika, dambi taziweza kuswamehewa.
Jesu wadzilavya limwenga bahi
kuusa dambi
23 Hema ra phapha duniani na vituvye vyokala vichihumirwa kulavira sadaka ni mfwano wa vira vya mlunguni, na vivyo vyakala vichitakaswa na milatso ya nyama. Ela vitu vyenye vya hiko mlunguni, ni lazima vitakaswe na sadaka nono zaidi kuriko iyo milatso ya nyama. 24 Mana Jesu kayainjira phatu phatakatifu photengezwa ni binadamu, ambapho ni mfwano tu wa pho phatu pharipho hiko mlunguni. Ela wainjira mlunguni kpwenye, ambako sambi a mbere za Mlungu kpwa ajili yehu. 25 Tsona Jesu kayainjira mlunguni kudzilavya sadaka mara kpwa mara. Kayakala dza mlavyadzi-sadaka mkpwulu ambaye nkuinjira Phatu Phatakatifu Zaidi mwaka bada ya mwaka, kpwa kulavya mlatso usiokala wakpwe. 26 Kala ni hivyo Jesu angekala wakola kano nyinji hangu kuumbwa kpwa dunia. Ela sivyo! Wakpwedza limwenga siku zizi za mwisho, ili ahuusire dambi zehu kpwa kudzilavya sadaka ye mwenye. 27 Na dza viratu ambavyo ni lazima anadamu osi afwe limwenga na badaye ahukumiwe, 28  9:28 Isaya 53:12vivyo hivyo, Jesu walaviwa sadaka limwenga ili ahale dambi za atu anji. Na andakpwedza kano ya phiri, si kpwa kuusa dambi, ela kuarehera wokofu hara amgodzerao kpwa hamu.

9:2 9:2 Kutsama 25:23–40; 26:1–30

9:3 9:3 Kutsama 26:31–33

9:4 9:4 Kutsama 16:33; 25:10–16; 30:1–6; Isabu 17:8–10; Kumbukumbu 10:3–5

*9:4 9:4 Manna kala ni chakurya choriwa ni Aiziraeli wakati ariphokala hiko weruni. Mlungu kala achiapha chakurya hichi chila siku kula mlunguni.

9:5 9:5 Kutsama 25:18–22

9:6 9:6 Isabu 18:2–6

9:7 9:7 Alawi 16:2–34

9:13 9:13 Alawi 16:15–16; Isabu 19:9,17–19

9:19 9:19 Kutsama 24:6–8

9:21 9:21 Alawi 8:15

9:22 9:22 Alawi 17:11

9:28 9:28 Isaya 53:12