10
Jesu ndiye sadaka ya hata kare na kare
Shariya za Musa ni mfwano wa mambo manono ambago garedza, ela sigo higo mambo genye. Shariya hizo na sadaka ambazo ni lazima zilaviwe chila mwaka, taziweza kutivya atu anaolunga Mlungu hata chidide. Kala Shariya zingeweza kutivya atu, hizo sadaka zingekala zakoma kulaviwa. Mana anaoabudu angetakaswa limwenga bahi na vikatosha. Na mioyo yao isingesikira hukumu kpwa dambi zao. Ela hizo sadaka zaatambukiza dambi zao mwaka hadi mwaka, kpwa sababu milatso ya ndzau na ya mbuzi taiweza kuusa dambi hata chidide.
10:5 Zaburi 40:6–8Kpwa hivyo, Masihi ariphokpwedza hipha duniani, wagomba na Mlungu achiamba:
“Kulonda nikulavire sadaka za nyama
na za aina zanjina zolondwa ni Shariya,
ela wanitayarishira mwiri.
Kuhamirwa ni sadaka za kuochwa
na za kuusira atu dambi.
“Chisha nchiamba,
‘Haya himi nkedza ili nihende mendzwayo, uwe Mlungu wangu,
dza viratu Maandiko gaambavyo kunihusu.’ ”
Kpwandza ye Jesu waamba, “Uwe kulonda sadaka za nyama na za aina zanjina zolondwa ni Shariya, wala kuhamirwa ni sadaka zosi za nyama za kuusira atu dambi.” Hiye waamba hivyo, hata dzagbwe sadaka hizo kala zichilaviwa kulengana na Shariya za Musa. Chisha achiamba, “Haya himi nkedza ili nihende mendzwayo, uwe Mlungu wangu.” Kpwa hivyo Mlungu wausa sadaka hizo za kpwandza na badalaye achiika sadaka ya Jesu. 10 Na kpwa mendzwa iyo ya Mlungu, swiswi hwatakaswa kutsupira yo sadaka ya mwiri wa Jesu Masihi arioulavya mara mwenga bahi na ichitosha.
11  10:11 Kutsama 29:38Kulengana na chilagane cha kare, chila mlavyadzi-sadaka, siku hadi siku, nkuhenda kaziye ya kulavya sadaka zizo kpwa zizo ambazo taziweza kuusa dambi hata chidide. 12  10:12 Zaburi 110:1Ela Jesu wadzilavya sadaka limwenga kuusa dambi, na ichitosha wakati wosi. Ariphola hipho, wakpwendasagala mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana. 13 Hangu wakati hinyo hata vivi, anagodza hadi maaduige gamgbwerere maguluni. 14 Mana hara anaohendwa akale atakatifu, Jesu waakamilisha hata kare na kare na yo sadakaye mwenga.
15 Hata Roho Mtakatifu anahushuhudiya kala mambo higa ni ga kpweli. Kpwandza waamba:
16  10:16 Jeremia 31:33“Bwana Mlungu anaamba:
Hichi ndicho chilagane chiphya
ndichoika na atu a Iziraeli siku hizo zichifika.
Ndatiya shariya zangu mwao mioyoni
na kuziandika mwao achilini.”
17  10:17 Jeremia 31:34Chisha anaamba, “Sindatambukira tsona dambi zao, wala mahendo gao mai, sindagatambukira tsona.” 18 Phahi wakati dambi zikaswamehewa, takuna haja ya kulavya sadaka tsona.
Kuvumirira kuna majaliwa manono
19 Enehu nakuambirani, kpwa sababu ya mlatso wa Jesu, swiswi hunaweza kuinjira Phatu Phatakatifu Zaidi bila ya wuoga. 20 Mana Jesu wahuvugurira njira nyiphya ya uzima kutsapira yo paziya kpwa njira ya chifoche. 21 Phahi, kpwa vira huna mlavyadzi-sadaka mkpwulu sana ambaye analongoza atu a Mlungu, 22  10:22 Alawi 8:30; Ezekieli 36:25nahumsengerereni Mlungu mioyo kutsuka kuno huna hakika kabisa dzulu ya kuluphiro rehu. Mana mioyo yehu yamwagirwa-mwagirwa mlatso wa Jesu iriche maazo mai, na miri yehu yaogeswa na madzi maswafi. 23 Phahi nahudiniseni ngingingi hiro kuluphiro hunarorigomba, mana iye yeika ahadi ni muaminifu. 24 Nahuririkaneni njira ya kutiyana moyo kpwa humendzane na huteryane zaidi. 25 Nahusiricheni kukutana phamwenga dza atu anjina ahendavyo. Ela swino nahutiyane moyo haswa vivi ambavyo siku ya Bwana Jesu kuuya inazidi kusengera phephi.
26 Huchikala hwaphokera ukpweli na hunaumanya, chisha huenderere kuhenda dambi kusudi, takuna sadaka yanjina iwezayo kuusa dambi. 27  10:27 Isaya 26:11Ela chirosala ni kugodza kpwa wuoga uamuli wa Mlungu na moho wa kutisha ambao undaangamiza atu osi ampingao Mlungu. 28  10:28 Kumbukumbu 17:6; 19:15Mutu yeyesi yerema kulunga Shariya za Musa, waolagbwa bila mbazi bora phaphahikane ushaidi wa atu airi ama ahahu. 29  10:29 Kutsama 24:8Ela ririkanani dzulu ya mutu ariyemʼbera Mwana wa Mlungu. Adabuye indakaladze? Tsona, indakaladze kpwa yuya anayeona milatsoye ya chilagane cha Mlungu iriyomtakasa hata iye si chitu? Na dze! Yuya ariyemlaphiza Roho Mtakatifu aaoneraye mbazi atue? Hakika adabu yao indakala kulu na kali zaidi. 30  10:30 Kumbukumbu 32:35–36Mana, hunamanya Mlungu ariyeamba, “Kuriphiza chisasi nirichirani, mimi ndariphiza.” Piya Maandiko ganaamba, “Mwenyezi Mlungu andaamula atue.” 31 Kpwa kpweli inaogofya sana kutiywa mkpwononi ni Mlungu ariye moyo.
32 Hebu tambukirani siku hizo za mwandzo mriphongʼazwa matso. Mwagaya sana mambo manji, ela mwavumirira mateso gosi. 33 Wakati wanjina kala mchiteswa na kulaphizwa mbere za atu anji. Piya mwasononeka phamwenga na ayawenu ambao kala anahenderwa mambo mai dza higo. 34 Mwaonera mbazi ayawenu ambao kala akafungbwa jela. Tsona mriphofutwa mali zenu, mwakala na raha bila kusononeka. Mana kala mnamanya muna vitu vinono zaidi vinavyodumu hata kare na kare vyoahidiwa ni Mlungu.
35 Phahi dinani kumkuluphira Jesu bila kusita-sita, na kpwa njira iyo mundahewa tuzo kulu. 36 Mana ra muhimu sana ni mvumirire ili mtimize mendzwa ya Mlungu, namwi mundaphokera chira aricholaga. 37  10:37 Habakuki 2:3,4Mana Maandiko ganaamba:
“Hiye agodzwaye andakpwedza vi sambi sambi, kandakaa.
38 Na atu angu enye haki andaishi kpwa kukuluphira.
Ela achiuya nyuma, taandanihamira bii.”
39 Ela swiswi si dza atu auyao nyuma na kuangamizwa, ela hu phamwenga na hara amukuluphirao Mlungu, naswi hundativywa.

10:5 10:5 Zaburi 40:6–8

10:11 10:11 Kutsama 29:38

10:12 10:12 Zaburi 110:1

10:16 10:16 Jeremia 31:33

10:17 10:17 Jeremia 31:34

10:22 10:22 Alawi 8:30; Ezekieli 36:25

10:27 10:27 Isaya 26:11

10:28 10:28 Kumbukumbu 17:6; 19:15

10:29 10:29 Kutsama 24:8

10:30 10:30 Kumbukumbu 32:35–36

10:37 10:37 Habakuki 2:3,4