Chitabu cha
ISAYA
Tanga mbere
Isaya ndiye nabii yemanyikana zaidi kpwenye chilagane cha kare. Waishi wakati mmwenga na Amozi, Hosea na Mika katika karine ya nane kabila kuvyalwa Masihi. Kpwao kala ni Jerusalemu. Wakala nabii kpwa muda wa miaka mirongo sita chipindi cha afalume a ne a Juda. Isaya washuhudiya viha vikali vya Iziraeli na Juda na Aiziraeli kuhalwa mateka ni Aashuru hata kpwendaishi kure na kpwao. Chisha Isaya watabiri kukala Juda indatawalwa ni Ababeli na higa gatimiya mwaka wa magana matsano mirongo minane na sita kabila kuvyalwa Masihi. Piya watabiri kukala Aiziraeli andauya kpwenye tsi yao hadi adzenge tsona Jerusalemu na kukala bada ya miaka magana matsano kundakpwedza Masihi. Dzambo kulu anarofundza Isaya ni atu amuuyire Mlungu kabila mambo tagadzangbwekala mai.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Maonyo na ahadi 1:1—12:6
Mataifa ganatiywa adabu 13:1—23:18
Dunia indahukumiwa ni Mlungu 24:1—27:13
Maonyo na ahadi zaidi 28:1—35:10
Mfalume Hezekiya na Aashuru 36:1—39:8
Ujumbe wa ahadi na tumaini 40:1—55:13
Maonyo na ahadi 56:1—66:24
1
1:1 2 Afalume 15:1–7; 15:32–38; 16:1–20; 18:1—20:21; 2 Nyakati 26:1–23; 27:1–9; 28:1–27; 29:1—32:33Hizi ni ruwiya arizoziona Isaya mwana wa Amozi kuhusu Juda na Jerusalemu wakati wa utawala wa Uziya, Jothamu, Ahazi na Hezekiya ambao kala anatawala tsi ya Juda.
Uyi wa Juda
Phundzani ko mlunguni na musikire ko duniani!
Mana Mwenyezi Mlungu akagomba:
“Náarera anangu hadi achikula
ela akaniasi taalonda kuniphundza.
Ndzau inamanya anayeifuga
na punda anamanya chidau atiirwacho chakurya ni ye amfugaye,
ela Aiziraeli taamanya,
atu angu taaelewa.”
Shaka hiro, ro taifa renye dambi,
atu ario tele uyi,
atu ahendao makosa,
atu amendzao kuhenda uyi!
Akamricha Mwenyezi Mlungu
akamʼbera Mtakatifu wa Iziraeli
na kumlozera kogo.
Kpwa utu wani ucherelonda kupigbwa?
Kpwa utu wani unaenderera kuasi?
Chitswacho chosi chikalumizwa
moyoo wosi ni mkpwongo.
Kula lihosini hadi lwayoni,
taphana phazima
ni majeraha na vitswetswe
vironda ambavyo vinavudza
tavidzangbwetsukutswa na kufungbwa mademu
wala kuhurizwa kpwa kumwagirwa mafuha.
 
Tsi yenu ikasala bila chitu
midzi yenu ikatiywa moho.
Minda yenu inahalwa na kubanangbwa ni ajeni
kuno enye munalola.
Mudzi wa Jerusalemu ukarichwa
dza muweka kpwenye munda wa mizabibu
dza chibanda kpwenye munda wa matikiti madzi
dza mudzi uchiozangirwa.
1:9 Mwandzo 19:24; Arumi 9:29Napho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
kahusazirire moyo atu achache
hungekala dza atu a Sodoma
yani hungeigana na atu a Gomora.
 
10 Sikirani neno ra Mwenyezi Mlungu wehu
mwi mtawalao Sodoma.
Sikirani shariya za Mlungu wehu
mwi atu a Gomora!
11  1:11 Amosi 5:21–22Mwenyezi Mlungu anaamba, “Zo sadaka zenu nyinji
zinanifwahani?
Nikasinywa ni sadaka zenu za kuochwa,
za maturume na marunya ga nyama a kunona
Sihamirwa ni milatso ya ndzau,
ya ana ngʼondzi na ya mbuzi.
12 Yuno yekuambirani mrehe vitu hivi
na kuvyoga-vyoga phangu mihalani
mwedzapho mbere zangu, ni ani?
13 Richani kunirehera sadaka zisizo na mana!
Uvumba wenu unanitsukiza.
Siweza tsona kuvumirira mikutano yenu
ya kulumbwa kpwa mwezi, ya siku za kuoya na ya mionano ya ibada
mana munahenda mai.
14 Mimi namena sikukuu zenu za kulumbwa kpwa mwezi,
na sikukuu zenu zoikpwa.
Zizo zikakala dza mzigo na nkaremwa kuzitsukula.
15 Ndiphounula mikono yenu kunivoya,
nindalola kanda.
Hata mkavoya mavoyo manji
sindakuphundzani
mana mikono yenu i tele milatso.
16 Tsukutsani mikono yenu na mkale swafi.
Usani mahendo genu mai
phangu matsoni.
Richani kuhenda mai.
17 Dzifundzeni kuhenda garigo sawa,
hakikishani haki inahendwa, teryani atu aonerwao
kanirani anachiya,
na mkanire magungu.”
18 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Sambi, ndzoni hugombe, hupataneni.
Dzagbwe dambi zenu zi kundu
zindakala nyereru dza bafuta.
Dzagbwe zi kundu dododo,
zindakala nyereru dza nyoya za mangʼondzi.
19 Napho mundakubali na kuhenda nilondago
phahi mundafwaidi manono gosi ga tsi.
20 Ela mchirema na mchiniasi
maadui genu gandakuturyani mufwe vihani.”
Mana Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Mudzi uchioodzala dambi
21 Lola vira ambavyo mudzi uriokala muaminifu
uchivyokala dza malaya.
Uho ambao kala u tele aamuli a haki,
na ariosagala mumo kala ni enye haki,
ela vivi ni aolagadzi!
22 Wakala dza feza swafi,
vino ukakala dza uchafu.
Wakala swafi,
ela vino ukakala dza uchi uchiotsanganywa na madzi.
23 Vilongozio ni aasi
na ni asena a aivi
osi anamendza kuhongbwa
na kuhewa zawadi.
Aho taakanira anachiya
na taaphundza malau ga magungu.
24 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
Mwenye Nguvu Zosi wa Iziraeli, anaamba,
“Ndakupigani mwimwi maadui gangu kpwa tsukizi zangu,
ndakuriphizani kpwa mai gosi mrigonihendera.
25 Nindagolosa mkpwono wangu chinyume chenu,
na nikutsukutse uchafuo wosi,
dza mutu afulavyo chuma.
26 Aamulio ndaauyiza dza arivyokala pho kare
na ashaurio dza pho mwandzo.
Bada ya higo undaihwa
mudzi wa haki,
mudzi muaminifu.”
27 Sayuni indakombolwa ni uamuli wa haki,
na hinyo ario himo ndani achitubu andakombolwa ni haki.
28 Ela aasi na enye dambi andaangamizwa,
na hinyo amrichao Mwenyezi Mlungu andaochwa.
29 Mana mundagbwirwa ni haya,
kpwa kuabudu vizuka kpwenye mialoni mriyoimendza,
mundagbwirwa ni waibu kpwa sababu ya kuabudu kpwenye minda
mriyoitsambula.
30 Mana mundakala dza muhi wa mwaloni ukutao makodza,
na dza munda usio na madzi.
31 Ariye na mkpwotse andakala kana pephe dza mabuwa,
na kaziye indakala dza tsetse ya moho,
osi andaphya phamwenga,
wala taphandakala na wa kuzimya moho hinyo.

1:1 1:1 2 Afalume 15:1–7; 15:32–38; 16:1–20; 18:1—20:21; 2 Nyakati 26:1–23; 27:1–9; 28:1–27; 29:1—32:33

1:9 1:9 Mwandzo 19:24; Arumi 9:29

1:11 1:11 Amosi 5:21–22