2
Hino ndiyo ruwiya ariyoonyeswa Isaya mwana wa Amozi kuhusu Juda na Jerusalemu:
Siku za mwisho mwango wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu undaimarishwa
ukale mwango mkpwulu kahi za myango yosi
mure kuriko vidzango vyosi,
na atu osi andaphiya kuko.
Atu anji andakpwedza aambe,
“Ndzoni huambuke mwango wa Mwenyezi Mlungu,
huphiye nyumba ya Mlungu wa Jakobo
ili ahufundze njiraze
naswi huhende gara alondago.”
Mana Shariya indala Sayuni
na Neno ra Mwenyezi Mlungu rindala Jerusalemu.
2:4 Joeli 3:10; Mika 4:3Andahukumu mataifa,
andaamula malau ga atu anji.
Nao andabanda panga zao zikale majembe
na mafumo gao gakale marumu ga kutsatsurira.
Takuna taifa ndiropigana na ranjina
wala taandadzifundza viha tsona.
Mwi atu a nyumba ya Jakobo, ndzoni,
nahunyendekeni kpwenye mwanga wa Mwenyezi Mlungu.
Siku ya Mwenyezi Mlungu
Ukaricha atuo
atu a nyumba ya Jakobo
kpwa kukala analunga mila za atu a mlairo wa dzuwa;
anapiga mburuga dza Afilisti
na kugbwirana na atu asioamini kukala kuna Mlungu.
Tsi yao ikaodzala feza na zahabu
hazina yao taiolangika.
Tsi yao i tele farasi a viha
magari gao ga kuvwehwa ni farasi tagaolangika.
Tsi yao ikaodzala vizuka,
anazama kusujudiya vitu arivyotengeza enye,
vitu arivyotengeza na mikono yao.
Kpwa hivyo atu andatserezwa,
chila mmwenga andatiywa waibu.
Usiaswamehe!
10  2:10 Maono 6:15; 2 Athesalonike 1:9Menyani pangani hiko myambani
na madibwani
mdzifwitse kutisha kpwa Mwenyezi Mlungu
na nguma ya ukuluwe.
11 Mutu wa shobo andahendwa anyenyekee,
na atu a ngulu andatserezwa.
Mwenyezi Mlungu macheye ndiye ndiyetogolwa siku hiyo.
12 Mana kundakala na siku ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
chinyume cha atu enye ngulu na kudziunula
na chinyume cha vyosi chivyounuka,
13 chinyume cha mierezi yosi ya Lebanoni
iriyo mire na iriyogoloka,
na chinyume cha mihi yosi ya mialoni iriyo Bashani,
14 chinyume cha myango yosi mire
na vidzango vyosi vire,
15 chinyume cha chila mnara urio mure sana
na chila ukuta wa ngome
16 chinyume na meli zosi za Tarishishi
na chila chombo chinono.
17 Kudzikarya kpwa mwanadamu kundatserezwa
na kudzikudula kpwa anadamu kundauyizwa photsi.
Mwenyezi Mlungu macheye ndiye ndiyetogolwa siku hiyo,
18 takundakala na vizuka tsetsetse.
 
19 Atu andazorera pangani hiko myambani
na madibwa ga kudzifwitsa,
kpwa sababu ya kutisha kpwa Mwenyezi Mlungu
na nguma ya endziye,
pho ndiphounuka kusumbisa dunia.
20 Siku iyo vyo vizuka vyao vya feza na vya zahabu
ambavyo adzitengezera ili aviabudu,
andavirichira kotso na manundu.
21 Atu andazorera pangani hiko myambani
na kpwenye myanya kahi-kahi ya mawe,
kpwa sababu ya kutisha kpwa Mwenyezi Mlungu,
na nguma ya endziye,
ndiphounuka kusumbisa dunia.
 
22 Usimkuluphire mwanadamu,
ambaye si chochosi dza pumuzi.
Vino mwanadamu andakuterya na utu wani?

2:4 2:4 Joeli 3:10; Mika 4:3

2:10 2:10 Maono 6:15; 2 Athesalonike 1:9