9
Mwana akavyalwa kpwa ajili yehu
9:1 Mathayo 4:15Aho ambao kala anateseka, taandateseka tsona. Pho kare Mwenyezi Mlungu wahenda tsi ya Zabuloni na tsi ya Nafutali ziphahe tabu, ela siku zedzazo, andaishimu Galilaya ya atu asio kala Ayahudi, iriyo ngʼambo ya muho Joridani kuelekezana na Bahari Kulu.
9:2 Mathayo 4:16; Luka 1:79Dzagbwe atu enu kala anaishi jizani,
akaona mwanga mkpwulu.
Tsona dzagbwe kala anaishi tsi ya chilungulungu cha jiza ra chifo,
mwanga ukaangʼarira.
Tsi ukaihenda ikale kulu zaidi,
Ukaahenda akale na raha sana;
Ana raha sana kpwa sababuyo,
dza atu aonavyo raha wakati akaphaha mavuno,
dza raha ya atu asikiravyo
dza anajeshi aonavyo raha wakati anaphoganya zewe.
Undavundza gogolo rinaroaremerera,
gongo ririro phao mafuzini,
fwimbo ya hiye anayeaonera.
Dza vira irivyokala wakati wa kushindwa kpwa Midiani.
Mabuti ga anajeshi garigovyoga kpwenye viha vikali
na mavwazi gao gosi golwama milatso
gandatiywa moho,
gaphye tsetsetse.
Mana mwana akavyalwa kpwa sababu yehu,
hukahewa mwana mlume, ambaye andakala mtawala wehu.
Dzinare andaihwa,
Mshauri wa ajabu, Mlungu mwenye nguvu,
Baba wa kare ta kare,
Mfalume wa Amani.
9:7 Luka 1:32–33Uwezo wa utawalawe taundakala na mwisho,
amaniye indaenderera hadi kare na kare.
Andatawala kula Jerusalemu
dza mfalume Daudi,
na auhende ufalumewe ukale na nguvu.
Siku zosi andatawala na kpweli na haki
kula sambi hata kare na kare.
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
andahakikisha higa gakahendeka.
Mlungu andazitiya adabu
mbari za vurini
Mwenyezi Mlungu waonya atu a chivyazi cha Jakobo, na osi hadi chila mmwenga kahi za Efuraimu na mudzi mkpwulu wa Samariya achikala anamanya. Ela akala a kudzikarya na visoto, nao achiamba,
10 “Nyumba za matofali ga ulongo zikagbwa
ela hundazidzenga tsona na mawe ga kutsonga;
nguzo za mikuyu zikabwagbwa,
ela badalaye hundazidzenga na nguzo za mierezi.”
11 Mwenyezi Mlungu akaatiya nguvu aviha a Resini akale chinyume cha Iziraeli
akagafyakatsira maadui gao.
12 Wahuma Aaramu kula mlairo wa dzuwa na Afilisti kula mtswerero wa dzuwa
achedzashambuliya Iziraeli na kuimiza yosi,
na bado Mwenyezi Mlungu achere na tsukizi,
na andaenderera kuitiya adabu Iziraeli.
13 Ela hinyo atu ariotiywa adabu taadzangbwetubu
na kumuuyira hiye ariyeapiga,
wala kumuendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
14 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu wakata Iziraeli chitswa na mchira
likandza na nyasi ndani ya siku mwenga.
15 Chilongozi na mutu anayeishimiwa ndio vitswa,
manabii anaofundza ga handzo ndio michira.
16 Hinyo anaolongoza hinya atu anaalongoza chimakosa
na anaolongozwa anakosera njira.
17 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu kahamirwa ni barobaro aho
wala kaaonera mbazi anachiya na magungu,
mana osi taamendze Mlungu na akakala ayi,
osi anagomba mai.
Na bado Mlungu akatsukirwa
na mkpwonowe u tayari kuatiya adabu.
18 Hakika uyi unaaka dza moho,
unaocha vikpwata na miya,
nkutiya moho tsaka rikaaka
na kulavya mosi mziho uphiyao dzulu mlunguni.
19 Tsukizi za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
zinaocha tsi
na atu anakala avi ni kuni za hinyo moho.
Atu anagalukirana enye kpwa enye
20 dza nyama a tsakani avamiavyo na kurya chila ariye phephi hata napho ni mdugu,
ela bado taatosheka.
21 Mbari ya Manase na ya Efuraimu zashambuliyana
alafu zichiungana na kuvamia Juda.
Ela bada ya higo gosi Mwenyezi Mlungu bado akaatsukirirwa
na andaenderera kuatiya adabu Aiziraeli.

9:1 9:1 Mathayo 4:15

9:2 9:2 Mathayo 4:16; Luka 1:79

9:7 9:7 Luka 1:32–33