10
Shaka hiro kpwa hinyo atengezao shariya zisizo za haki,
na aandikao amuri za kuonera atu
ili kualafya achiya haki zao
na kuonera atu angu
kufuta magungu vitu vyao,
na kuiyira anachiya.
Siku iredza ambayo Mlungu andakutiya adabu kali,
anajeshi kula tsi za kure andakpwedza akuvamie.
Taphandakala na yeyesi wa kukuterya ndipholonda kuchimbira kutiywa adabu,
wala taphandakala na phatu pha kufwitsa maliyo.
Mundahalwa mateka,
au mufwe vihani.
Na bado Mwenyezi Mlungu andakala achere na tsukizi,
na andaenderera kuitiya adabu Iziraeli.
Mwenyezi Mlungu
andatiya Ashuru adabu
10:5 Isaya 14:24–27; Nahumu 1:1—3:19; Zefania 2:13–15“Shaka hiro kpwa tsi ya Ashuru ambayo naihumira dza fwimbo yangu ya tsukizi,
mikono ya Aashuru ikagbwiririra rungu rangu ra tsukizi!
Nkaahuma akapige atu asiomendza Mlungu,
akashambuliye atu anitsukizao,
ahale zewe na kutsukula vitu,
na naavyoge-vyoge barabarani dza matope.”
Ela hiri siro arilondaro bahi,
siro arironaro achilini
lengore ni kubananga,
yani kuangamiza mataifa ganjina manji.
Mfalume wa Ashuru anaamba,
“Akulu a majeshi gangu ni afalume.
Akateka kare midzi ya Kalino, Karikemishi, Hamathi, Aripadi,
Samariya na Damasikasi.
10 Dza viratu mikono yangu irivyoangamiza falume zoabudu vizuka,
falume ambazo kala zina vizuka vinji kuriko vya Jerusalemu na Samariya
11 ndivyo ndivyoangamiza Jerusalemu na vizukavye,
dza nirivyohenda Samariya na vizukavye.”
12 Mwenyezi Mlungu anaamba, ndiphomala kuhenda achigopanga kuhendera Jerusalemu na Mwango wa Sayuni, andamtiya adabu mfalume wa Ashuru kpwa vira arivyo na ngulu na kudzikarya. 13 Mana iye mfalume wa Ashuru anaamba akahenda dzambo hiro kpwa ikimaye na nguvuze. Anaona iye ana achili. Anaamba, “Mino nkausa miphaka ya atu na kuhala hazina zao. Atu asegereo dzulu ya vihi vya utawala nikaabwaga dza ahendavyo sujaa. 14 Mkpwono wangu ukanyaha utajiri wa atu dza mutu ahalavyo mayayi ndani ya nyumba ya nyama wa mapha. Nikakusanya dunia yosi dza vira atu akusanyavyo mayayi chigorichwa bila urindzi. Taphana chiyejeza kukutisa maphage au kufwenula kanwa alavye kauli.” 15 Dze, mbadzo inaweza kudzikarya mbere za anayeihumira au msumeno kudzitogola mbere za anayeukatira? Ni kama avi ndata inaweza kumuunula anayeigbwira au bakora kumuunula iye ariyeinyendekera. 16 Kpwa vira Ashuru ikadzikarya, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andaatiya ukongo masujaa aho ario na miri aonde sana na kundahenda moho ndioangamiza mfalume, jeshire na mali yao yosi. 17 Mwanga wa Iziraeli undakala moho na Mtakatifu wa Iziraeli andakala jimbijimbi ra moho. Moho hinyo undaocha na kuangamiza tsetsetse mihi ya miya na vikpwata kpwa siku mwenga. 18 Mwenyezi Mlungu andabananga matsaka makulu ga tsi hiyo, na mindaye ya mtsanga mnono indakala avi ni mutu achiyeonda kpwa ukongo. 19 Tsakare rindasala mihi michache chiasi cha kukala mwanache mdide anaweza kuiolanga. 20 Siku ziredza ambapho Aiziraeli ariosala, yani atu a chivyazi cha Jakobo taandaadamira tsona taifa ririroatiya adabu. Ela andamkuluphira chikpweli-kpweli Mwenyezi Mlungu, Mtakatifu wa Iziraeli. 21 Atu achache a chivyazi cha Jakobo andasala na andamuuyira Mlungu Mwenye nguvu. 22  10:22 Arumi 9:27Dzagbwe Aiziraeli ni anji dza mtsanga wa pwani, ni nyo ndiosala ndio ndiouya. Kuangamizwa kpwenu kukapangbwa na kundahendeka kpwa haki. 23 Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akakata kare shauri kubananga tsi yosi viratu arivyoamba.
24 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, “Mwimwi atu angu msagalao Sayuni msiaogophe Aashuru anaokupigani na fwimbo, anaokuunurirani bakora zao dza arivyohenda Amisiri. 25 Jumwa na chisiku sindakutsukirwani, tsukizi zangu zindakuukirani ziagalukire aho ziangamize.” 26 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, andaapiga na chikoto, dza nirivyoahenda Amidiani phephi na mwamba wa Orebu wakati wa Gidioni. Fwimbo yangu ndayunula dzulu ya bahari na kuatiya adabu dza arivyoahenda ko Misiri. 27 Siku iyo Mwenyezi Mlungu andaaoyeza atue na utumwa. Gogolo ra Ashuru ririro mwako singoni rindavundzwa na kuuswa. 28 Hivi sambi Jeshi ra Ashuru rikatsupa Migironi rikafika Ayathi na mizigo yao akayiika Mikimashi. 29 Akatsupa na njira ya kahi-kahi za myango achalala mudzi wa Geba, vurini mwa Juda. Atu a mudzi wa Rama anakakama na wuoga na a Gibeya mudzi wa Sauli akachimbira. 30 Atu a mudzi wa Galimu kotani kululu mphahe kuterywa! Atu a mudzi wa Laisha phundzani, na mwimwi atu a Anathothi teryani ayawenu. 31 Atu a mudzi wa Madimena anachimbira na a mudzi wa Gebimu achaendza kpwa kudzifwitsa. 32 Rero maadui gakaima mudzi wa Nobu na ganajeza ngumi mwango wa Sayuni urio Jerusalemu. 33 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kpwa nguvuze andahenda maadui gagbwe dza panda za muhi chizokatwa. Hinyo akulu zaidi anaodzikutula andatserezwa. 34 Mwenyezi Mlungu andatema mihi ya tsaka kuhumira mbadzo na mihi mire ya Lebanoni indabwagbwa.

10:5 10:5 Isaya 14:24–27; Nahumu 1:1—3:19; Zefania 2:13–15

10:22 10:22 Arumi 9:27