11
Mutse kula chisichi cha Jese
11:1 Maono 5:5; 22:16Dza viratu panda iwezavyo kutsephula tsona kula chisichini,
phandatsembuka mutu wa chivyazi cha Jese edze akale mfalume.
Roho wa Mwenyezi Mlungu andakala ndaniye,
Roho wa ikima na kuelewa,
Roho wa uwezo na wa ushauri,
Roho wa marifwa na Roho wa kuogopha Mwenyezi Mlungu.
Iye andahamirwa ni kumuogopha Mwenyezi Mlungu alondavyo.
Kandaamula kulengana na vira mutu arivyo
au atu aambavyo.
11:4 2 Athesalonike 2:8Achiya na agayi andalamulwa na haki.
Dunia indatiywa adabu kpwa nenore na atu ayi andaaolaga.
11:5 Aefeso 6:14Haki indakala dza mkpwanda
na uaminifu ukale dza mkumbuu mwakpwe chibiruni.
 
11:6 Isaya 65:25Diya-mbewa andaishi phamwenga na mwana ngʼondzi
na tsui phamwenga na mwana mbuzi.
Ana ngʼombe na ana simba andarisa phamwenga
nao andaphirikpwa marisani ni mwanache mdide.
Ngʼombe na dubu andarisa phamwenga
na ana aho andalala phatu phamwenga.
Simba naye andarya nyasi dza ngʼombe.
Mwana mtsanga andavumba kpwenye wina wa fira
na mwanache mdide kutiya mkpwono pango ra bafwe na akale salama.
11:9 Habakuki 2:14Kahi za mwango wangu mtakatifu,
takuna ndiyelumiza au kubananga
mana dunia indaodzala atu anaommanya Mwenyezi Mlungu
dza bahari irivyo tele madzi.
10  11:10 Arumi 15:12Siku iyo ye mutu ambaye ni chivyazi cha Jese, andaima dza ishara kpwa mataifa ganjina kukala ndiye chilongozi wao. Atu andamuendza na phatuphe pha kuoya phandakala na utukufu. 11 Siku iyo Mwenyezi Mlungu andagolosa mkpwonowe aauyize hinyo atue achache ariosala. Atu ndiosala kula Ashuru, Misiri, Pathirosi, Kushi, Elamu, Shinari, Hamathi na kula visuwani na pwani za kure.
12 Andaonyesa ishara kpwa mataifa
na kukusanya Aiziraeli ariotsamizwa turi-turi
na kukusanya atu a Juda nyo tsamukana
kosi duniani.
13 Efuraimu andaricha kuonera wivu Juda
maadui ga Juda gandaangamizwa
na Juda andaricha kuonera Efuraimu.
14 Efuraimu na Juda andavamia chivyamwenga Afilisti ario mtswerero wa dzuwa wa Iziraeli
na kuhala zewe mali za atu asagalao mlairo wa dzuwa wa muho Joridani.
Andaaturya Aedomu, Amoabu na Aamoni andakala tsini yao.
15  11:15 Maono 16:12Mwenyezi Mlungu andaumisa mkpwono wa bahari ya Misiri.
Andatsupha mkpwonowe dzulu ya muho Yufurati
na auganye vidzuho sabaa kpwa phutore ra kuocha
ili atu aweze kuvuka na magulu.
16 Kundakala na barabara kulu kula Ashuru
kpwa ajili ya atue ariosala
dza viratu irivyokala wakati Aiziraeli ariphola Misiri.

11:1 11:1 Maono 5:5; 22:16

11:4 11:4 2 Athesalonike 2:8

11:5 11:5 Aefeso 6:14

11:6 11:6 Isaya 65:25

11:9 11:9 Habakuki 2:14

11:10 11:10 Arumi 15:12

11:15 11:15 Maono 16:12