15
Unabii chinyume cha Moabu
15:1 Isaya 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11Huno ni ujumbe kuhusu Moabu:
Moabu ikasira,
mana mudzi wa Ari ukaangamizwa usiku mmwenga.
Moabu ikasira,
mana mudzi wa Kiri ukaangamizwa usiku mmwenga.
Atu a Diboni akaambuka
kuphiya mwatu mwa dzulu mwa ibada kpwendarira
Amoabu anaririra myango ya Nebo na Medeba.
Osi akanyolwa viphala
na kunyolwa vyeru vyao tsetsetse.
Atu barabarani akavwala magunia,
nao ario midzini
anarira na kusononeka.
Atu a Heshiboni na Eleale anarira sana
na sauti zao zinasikirwa hadi kufika Jahazi.
Kpwa sababu iyo anajeshi a Moabu achiotsukula silaha anakota kululu
kuno anakakama kpwa wuoga.
Moyo wangu unaririra Moabu
mana atue anachimbirira Soari
na Egilathi-Shelishiya.
Anjina anaambuka na barabara iphiyayo Luhithi
kuno anarira.
Anjina anazorera Horonaimu
kuno anarira kululu kusononekera kuangamizwa kpwao.
Chidzuho chiihwacho Nimurimu chikauma,
nyasi zikanyala
na mitse ikafwa
na taphana chochosi chimeracho.
Kpwa hivyo hizo mali zao arizoweza kudziikira,
andazitsetseza azivuse Dete ra Miandzi.* 15:7 Miandzi Tafusiri zanjina zina Mierezi ambayo ni mihi myembamba mire ikulayo upesi, imerayo phenye madzi manji.
Mana chiriro chao chikagota Moabu yosi,
chikafika hadi Egilaimu
na chiriro chao cha sonono chikafika hadi Beeri-Elimu.
Muho urio phephi na mudzi wa Diboni ni milatso mihuphu
na bado Mlungu achere na tsukizi kali, kpwa ajili ya atu hinyo.
Simba andaindza atu a Moabu ariochimbira
phamwenga na hinyo ariosala.

15:1 15:1 Isaya 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11

*15:7 15:7 Miandzi Tafusiri zanjina zina Mierezi ambayo ni mihi myembamba mire ikulayo upesi, imerayo phenye madzi manji.