14
Aiziraeli andauyizwa kpwao
Mwenyezi Mlungu andaaonera mbazi atu a chivyazi cha Jakobo na aatsambule tsona akale atue. Andaauyiza edze asagale kpwenye tsi yao na ajeni andakpwedza agbwirane nao asagale phamwenga. Atu anjina anji andaaterya Aiziraeli kuuya kpwenye tsi yao ariyowewa ni Mwenyezi Mlungu. Hinyo Aiziraeli andaamiliki atu hano alume kpwa achetu akale atumwa ao. Andaahala mateka atu ambao kala akaateka na andatawala atu ambao kala anaaonera Bada ya sonono, tabu yenu na kuhendeswa kazi za shokowa, Mwenyezi Mlungu andakpwedza akuphozeni marenda. Ndiphohenda hivyo, mwimwi mundaimba wira huno wa kumnyetera mfalume wa Babeli uambao,
Lola, oneraye ayae akafika mwisho,
lola, tsukizize nyinji zikasira.
Mwenyezi Mlungu akasisa uwezo wa mfalume mui.
Iye akavundza fwimbo ya utawala ya atu ayi.
Ariyepiga atu a mataifa ganjina na tsukizi nyinji,
na mashaka gasigo na mwisho.
Watawala atu a mataifa ganjina na tsukizi,
na achiagayisa vivyo kpwa vivyo.
Kuona ndipho dunia ikahurira, atu anaoya.
Atu anaimba kpwa kuhererwa.
Hata mihi ya miboreshi indahererwa
na mierezi ya Lebanoni indapiga njerejere kpwa sababuyo iambe,
“Ukahendato kugbwa,
vivi taphana mutu ndiye kpwedzahukata.”
Kuzimu kukadzipanga kare
kukuphokera ndiphofika uwe mfalume wa Babeli.
Kunalamusa koma za akareo zikale tayari kukuphokera,
osi ariokala akulu a dunia.
Kunahenda osi ariokala afalume a mataifa
aunuke kula kpwenye vihi vyao vya utawala.
10 Osi andagomba na uwe aambe,
“Uwe nawe ukakala mnyonje dza swiswi!
Uwe na swiswi hali yehu ni mwenga.
11 Ngumayo ikatserezwa hadi kuzimu,
phamwenga na sauti za ngephephe.
Mabulu gakakala chitandacho
na dzulu ukabwiningizwa ni minyololo.
 
12  14:12 Maono 8:10; 9:1Lola, vyo uchivyogbwa kula mlunguni uwe mfalume wa Babeli,
uwe nyenyezi kulu ya ligundzu, mwana wa kucha!
Ukatsuphiwa tsini duniani,
uwe uriyeteka mataifa ganjina!
13  14:13 Mathayo 11:23; Luka 10:15Mwenye kala unadziamba,
‘Nindapanda hadi dzulu mlunguni,
nindaika chihi changu cha utawala dzulu
kutsupa nyenyezi za Mlungu.
Nami nindasagala dzulu ya mwango wa mkpwutano,
hiko dzulu sana.
14 Nindapanda dzulu kutsupa maingu,
nikale dza iye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi.’
15 Ela ukatserezwa hadi kuzimu,
hadi photsi tsini kabisa.
16 Atu ndiokuona andaangalala
na adziuze,
‘Yuno ndiye yehendesa dunia ikakame,
na achisumbisa falume?
17 Yuno ndiye ariyehenda dunia isale tuphu
na midziye ikale magandzo?
Dze, ndiye yerema kurichira matekae auye kpwao?’
18 Afalume a mataifa ganjina azikpwa na ishima,
chila mmwenga phakpwe mbirani.
19 Ela uwe ukatsuphiwa kure na mbirayo,
dza panda ya muhi ichiyokatwa isiyo na mana,
nawe ukabwiningizwa
ni atu arioolagbwa vihani,
atsererao hadi tsini ya dibwa dzire.
Uwe u dza lufu rinarovyogbwa-vyogbwa.
20 Kundazikpwa phamwenga nao mana wabananga tsiiyo,
na uchiolaga atuo.
Mutu wa chivyazi chii
andayalwa na kandahadzwa tsona.
21 Atu naatayarishe chitsindziro cha kuolagira ana alume a mfalume
kpwa sababu ya makosa ga akare ao.
Hinya taafwaha kuhala tsi
na kudzenga midzi himu duniani.”
 
22 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Nindaivamia tsi ya Babeli ikale gandzo.
Sindasaza chitu himo,
si nyo enye, si vivyazi vyao.”
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
23 “Nndaihenda ikale makalo ga vinungumariya
na madzi-madzi dza bura.
Ndaiphyera na lihago ra kubananga chila chitu,”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
Unabii chinyume cha Ashuru
24  14:24 Isaya 10:5–34; Nahumu 1:1—3:19; Zefania 2:13–15Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akaapa hivi,
“Manyani kukala indakala dza nchivyokusudiya,
indatimiya kama nchivyopanga.
25 Ndamʼbananga iye Muashuru ariye kpwenye tsi yangu
na nimvyoge-vyoge dzulu ya myango yangu.
Ndaausira atu angu gogolo ra Aashuru
na mizigo ambayo kala akaitsukula.
26 Huno ndio mpango nrionao kpwa ajili ya dunia yosi
na huno ndio uwezo ndioonyesa mataifa gosi.”
27 Kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akaamua kuhenda hivi
ni ani awezaye kumzuwiya?
Mkpwonowe wa nguvu u tayari kupiga,
ni ani awezaye kuuzuwiya?
Unabii chinyume cha Afilisti
28  14:28 2 Afalume 16:20; 2 Nyakati 28:27Ujumbe huno wakpwedza mwaka wa kufwerera mfalume Ahazi.
 
29  14:29 Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7Mwi Afilisti! Iyo fwimbo yokala inakupigani ikavundzika
ela msihererwe.
Mana kula pho chiphofwa nyoka phandatuluka bafwe
naro rindavyala dzoka siru ra kuuruka renye sumu kali.
30 Mwenyezi Mlungu andahakikisha achiya a mwisho anaphaha marya
na agayi anasagala salama.
Ela atuo ndaaolaga na ndzala,
achache ndiosala indaamarigizwa.
31 Kotani kululu himo maryangoni! Rirani himo midzini!
Afilisti mosi kakamani kpwa wuoga!
Jeshi kulu riredza dza mosi munji kula vurini
na tarina hata mutu mmwenga ambaye kaweza viha.
32 Dze, ajumbe a Afilisti ajibiwedze?
Naambwe kukala, “Mwenyezi Mlungu akaimarisha Sayuni
na atue ariogaya akaphaha phatu pha kudzifwitsa.”

14:12 14:12 Maono 8:10; 9:1

14:13 14:13 Mathayo 11:23; Luka 10:15

14:24 14:24 Isaya 10:5–34; Nahumu 1:1—3:19; Zefania 2:13–15

14:28 14:28 2 Afalume 16:20; 2 Nyakati 28:27

14:29 14:29 Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7