13
Mudzi wa Babeli undatiywa adabu
13:1 Isaya 47:1–15; Jeremia 50:1—51:64Hino ni ruwiya iriyoonyeswa Isaya mwana wa Amozi kuhusu Babeli:
Imisa bendera dza ishara dzulu ya chidzango chisicho mihi,
aihe kpwa raka ra dzulu.
Atsuphire mkpwono
ili edze amenye maryango ga vilongozi!
Nkalavya amuri kpwa anajeshi angu nrioatsambula.
Nkalagiza masujaa angu a kudzikarya asioogopha rorosi,
ambao nkufwahirwa ninaphoturya
edze aonyese vira nchivyotsukirwa.
Phundzani hiro hoyo hiko mwangoni,
ni dza hoyo ra borori ra atu!
Hoyo dza ra falume
za mataifa ganjina manji gachigokusanyika phamwenga!
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anapanga jeshire
tayari kpwa viha.
Nao aredza kula tsi za kure,
kula mwisho wa dunia.
Mwenyezi Mlungu aredza na silaha za tsukizize
edze aangamize dunia yosi.
13:6 Joeli 1:15Rirani mana wakati wa uamuli wa Mwenyezi Mlungu ukafika phephi.
Uamuli uredza na uwezo wosi wa kuangamiza kula kpwa iye Mwenye Nguvu Zosi.
Kpwa sababu hiyo, atu andakala na chiwewe
na mikono indarejera.
Andagbwirwa ni wuoga,
andalumwa dza mchetu ariye na utsungu wa kudzivugula.
Andatongʼorerana matso na kuangalala,
na kumbi zindakundzika kpwa chiwewe.
Lola, siku ya Mwenyezi Mlungu iredza,
siku ya tsukizi na usiru munji.
Iye andaangamiza chila chitu kpwenye tsi
na kubananga atu enye dambi.
10  13:10 Ezekieli 32:7; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13; 8:12Nyenyezi zosi za mlunguni
tazindangʼala tsona,
dzuwa richituluka tarindangʼala
na mwezi nao taundaala.
11 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nindareha mashaka duniani
na kuatiya adabu atu osi ayi kpwa sababu ya dambi zao.
Chila ariye na ngulu ndamuhenda anyenyekee
na ndamtiya adabu chila mutu mwenye ngulu na jaili.
12 Ndahenda atu akale achache
ikale ni kazi kuaona kuriko zahabu swafi.
Andakala taaphahikana hata baha zahabu kula Ofiri.
13 Siku hiyo, Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
ndiphokala naonyesa tsukizi zangu kali,
ndahenda mlunguni na duniani kusumbe.
14 Dza chiphala chiindzwacho
au dza mangʼondzi gatsamukavyo wakati tagana mrisa,
chila mutu andauya kpwa atue,
na chila mutu andachimbirira tsi ya kpwao.
15 Chila ndiyephahikana andadungbwa fumo
na chila ndiyegbwirwa andaolagbwa na upanga.
16 Ana aho andabandwa-bandwa myambani kuno enye analola,
vitu vya mwao madzumbani vindahalwa na achetu aho agbwavukirwe.
17 Lola, nindaafyakatsira Amedi ahehe na atu a Babeli.
Amedi taandalonda kuhongbwa feza
wala taanahaja ya zahabu.
18 Hinya andaolaga mabarobaro na maha.
Taandaaonera mbazi ana atsanga
wala anache adide.
19  13:19 Mwandzo 19:24Babeli, ufalume urio na nguma kutsupa falume zosi,
Akalidayo anauonera ngulu kpwa vira urivyo mkpwulu na mnono,
Mlungu andaubananga
dza Sodoma na Gomora.
20 Tamundakala tsona na atu,
tamundasagalwa chivyazi hadi chivyazi.
Takuna Mwarabu ndiyechita hemare
wala mrisa ndiyetindizha mifugoye.
21  13:21 Isaya 34:14; Zefania 2:14; Maono 18:2Badalaye nyama asiru a jangbwani andamusagala
na nyumba za mudzi hinyo zindasagalwa ni vimburu.
Mbuzi a tsakani nao andatina-tina mumo.
22 Mafisi gandarira mo mwenye minara ya urindzi
na makala kusagala mumo mwenye madzumba manono-manono ga chitajiri.
Wakatiwe u phephi
na sikuze tazindaenjerezwa.”

13:1 13:1 Isaya 47:1–15; Jeremia 50:1—51:64

13:6 13:6 Joeli 1:15

13:10 13:10 Ezekieli 32:7; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13; 8:12

13:19 13:19 Mwandzo 19:24

13:21 13:21 Isaya 34:14; Zefania 2:14; Maono 18:2