23
Unabii kuhusu Tiro
23:1 Ezekieli 26:1—28:19; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14Hino ni ruwiya kuhusu Tiro:
Rirani mwi enye meli za Tarishishi!
Mana mudzi wa Tiro ukaangamizwa
ukasala bila nyumba wala bandari.
Habari hizi zamanyikana
kula Kupuro.
 
Hurirani mwi atu msagalao pwani
na mwimwi achuuzi a Sidoni
mchiotajirishwa ni mabaharia,
ariovuka madzi manji kpwendagula mtsere kula Shihori,
na kula muho Naili.
Nao ndio okala pato ra Tiro.
Tiro ichikala soko ra mataifa.
Gbwirwa ni haya uwe Sidoni mana bahari ikagomba,
iyo ngome ya bahari yaamba,
“Sidzangbwehenda utsungu wa kuvyala wala sidzangbwedzivugula.
Sidzangbwerera avulana wala asichana.”
Habari za kuangamizwa kpwa Tiro ndiphofika Misiri,
atu andasikira sonono sana!
 
Vukani mphiye Tarishishi mwimwi msagalao pwani.
Rirani kpwa sonono.
Dze, huno ndio mudzi wenu wa raha,
mudzi wa hangu kare na kare
ambao atue atsamizwa
kpwendasagala tsi za kure?
Ni ani ariyepanga njama hino chinyume cha Tiro,
mudzi uriovwisa tadzi atu anji?
Mudzi ambao ahendadzie bishara kala ni ana a afalume
na achuuzie kala ni atu akulu duniani?
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiye yepanga njama hino
ili kubananga ngulu zirehwazo ni iyo nguma ya Tiro
na kuifya osi anaoishimiwa duniani.
10 Mwimwi enyezi a Tarishishi, mwagirani tsi yenu madzi
dza muho Naili ufurikavyo, mphande mtsere
mana Tiro taina bandari tsona.
11 Mwenyezi Mlungu akagolosa mkpwonowe dzulu ya bahari
na kuhenda falume zisumbe.
Akalavya amuri kukala midzi ya Kanani
yozungulusirwa ngome, ivundzwe-vundzwe.
12 Kundakala na raha tsona
uwe mwanamwali wa Sidoni unayeonerwa.
 
Uka uphiye Kupuro,
na kuko piya kundaoya bii.
13 Lola, iyo tsi ya Akalidayo,
atue taako tsona!
Aashuru akaigaluza
ikakala phatu pha nyama a tsakani.
Akaizangira na kuidzengera minara ya viha.
Akabomola madzumbage ga afalume
na kuihenda ikale gandzo.
14 Rirani mwimwi enye meli za Tarishishi,
mana mudzi wenu urio na ngome ukahendwa gandzo!
15 Phahi wakati hinyo mudzi wa Tiro undayalwa kpwa muda wa miaka mirongo sabaa, sawa-sawa na muda wa umuri wa mfalume mmwenga. Ela muda uhu wa miaka mirongo sabaa ndiphosira, mudzi wa Tiro undakala dza hura wira wa malaya uambao:
16 “Hala ngephephe uwe malaya uriyeyalwa
uzunguluke nyo mudzi!
Piga ngephephe vinono
na uimbe mawira manji ili azembeo akuuyire tsona.”
17 Bada ya iyo miaka mirongo sabaa, Mwenyezi Mlungu andaufufula mudzi wa Tiro. Bisharaze zindauya dza hipho mwandzo na kudziphahira pesa kpwa kudziguza kpwa falume zosi duniani. 18 Ela higo maripho ga bisharaze gandatengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. Tagandaikpwa kuikpwako hazina wala akiba, ela fwaida za bisharaze zindakala mali ya hinyo ahumikao mbere za Mwenyezi Mlungu, aphahe kurya kumvuna na avwaleto.

23:1 23:1 Ezekieli 26:1—28:19; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14